Co je to genderová dimenze?

Genderovou dimenzí v obsahu výzkumu, vývoje a inovací se rozumí integrace poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do výzkumné praxe za účelem vytváření komplexních a excelentních znalostí, relevantních technologií a odpovědných inovací pro nové trhy a vyšší kvalitu života společnosti.

Proč je dobré se genderové dimenzi věnovat?

Nezohlednění případné genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovacích může být neúmyslnou příčinou např. nižší bezpečnosti strojů či technologických řešení, nevhodného dávkování léků nebo nižší účinnosti léčebných metod, vyloučení žen (či mužů) nebo jiné skupiny obyvatel z využívání některých inovací nebo může vést k nevyužití celého tržního potenciálu výstupů výzkumu. Produkty či systémy založené na stereotypech mohou vést k tomu, že potřeby a charakteristiky určité skupiny obyvatel nejsou vzaty v potaz. To snižuje společenskou relevanci takových výsledků a v důsledku vytváří omezení nebo nestejné příležitosti pro tyto skupiny. Excelence, užitečnost či dopady výsledných produktů výzkumu a inovací tak nejsou zcela využity. Potenciální uživatelé mohou z trhu odcházet nebo výsledné produkty modifikovat neodborným nebo neoprávněným způsobem.

V jakých případech vstupuje genderová dimenze do výzkumu a inovací?

Všude tam, kde jsou předmětem výzkumu lidé; lidé mohou být výzkumem a inovacemi dotčeni; nebo kde výstupy výzkumu a technologická řešení budou využívány lidmi. Genderová dimenze ve výzkumu a inovacích úzce souvisí jak s kulturou a hodnotami společnosti, tak s organizací samotných výzkumných týmů a jimi používanými metodami. Všechny tyto faktory významným způsobem determinují priority politiky výzkumu a vývoje, systém podpory výzkumu, formulaci výzkumných potřeb i návrhy, hodnocení a realizaci projektů.

Problematika genderové dimenze zahrnuje mnoho pojmů. Chcete-li se dozvědět o některých z nich více, klikněte sem.

Uvedené informace pochází z Příručky pro vyhodnocování genderové dimenze v obsahu výzkumu a inovací.