Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí, včetně sexuálního obtěžování, představuje závažný problém také v akademickém a výzkumném prostředí. Negativně dopadá jak na osoby, které se s ním setkají, tak na celou oblast vzdělávání a výzkumu. Naším cílem je proto přispívat k tomu, aby byla akademická a výzkumná sféra bezpečná a respektující vůči všem osobám, které v ní působí.
Více o tématu

Politiky rovnosti a genderově podmíněné násilí

Tématu genderově podmíněného násilí se věnují dokumenty na úrovni EU i na úrovni České republiky. Zaměřují se na ochranu obětí či na potírání genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování.

Více

Model 7P

Model 7P představuje celostní přístup k řešení problematiky genderově podmíněného násilí. V porovnání s předchozími principy 3P Organizace spojených národů (prevence, pomoc a postih) nebo 4P Rady Evropy (prevence, pomoc, postih a politiky) model 7P pracuje s následujícími sedmi oblastmi: politiky, prevalence, prevence, pomoc, postih, poskytování služeb a partnerství.

Více

Naše služby

V rámci projektu CZERA nabízíme k tématu genderově podmíněného násilí workshopy a školení a poskytujeme konzultace. Součástí našich služeb je i podpora institucí při tvorbě a realizaci plánů genderové rovnosti, v nichž je problematika GPN jednou  z doporučených tematických oblastí. Organizujeme také setkání pro osoby a instituce, které se problematice GPN věnují (například univerzitní ombudsmani a ombudsmanky, univerzitní iniciativy a spolky) i pro veřejnost.

Více

Další zdroje

Projekt UniSAFE

UniSAFE je výzkumný projekt financovaný v rámci Horizontu 2020. Jeho cílem je prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí v univerzitním a výzkumném prostředí a následně tyto znalosti promítnout do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor a politické činitele.

Výzkum realizovaný v rámci projektu se zaměřuje na tři oblasti:

 • Analýzu prevalence a dopadů genderově podmíněného násilí na základě šetření provedeného ve 45 institucích z 15 zemí (mikro úroveň).
 • Kvalitativní výzkum na stejných 45 institucích prostřednictvím rozhovorů, případových studií a analýz institucionálních opatření a politik (meso úroveň).
 • Analýzu národních politických rámců a politik poskytovatelů prostřednictvím rozsáhlého mapování ve 27 evropských státech a ve 3 přidružených státech (makro úroveň).

Data jsou v každé ze tří výše zmíněných oblastí sbírána a analyzována za použití modelu 7P. Jedná se o ambiciózní a celostní model, který se zaměřuje na sedm následujících oblastí: politiky, prevalenci, prevenci, pomoc, postih, poskytování služeb a partnerství.

 • Výstupy projektu UniSAFE dostupné v angličtině najdete zde
Projekt GENDERACTIONplus

GENDERACTIONplus je projekt rámcového programu Horizont Evropa, který NKC − gender a věda koordinuje. Konsorcium projektu se skládá  z 26 národních úřadů, grantových agentur a výzkumných organizací z celkem 21 evropských zemí. Cílem GENDERACTIONplus je prohloubit evropskou spolupráci a přispět k hlubší koordinaci v oblasti politik genderové rovnosti ve výzkumu v EU.

Jeden z úkolů projektu GENDERACTIONplus se zaměřuje na oblast GPN a sexuálního obtěžování z hlediska politik odpovědných orgánů státní správy a poskytovatelů podpory na výzkum, vývoj a inovace, a to prostřednictvím benchmarkingu, vzájemné výměny zkušeností a přenosu zkušeností a rozvoje strategického poradenství v oblasti politik.

Školení GE Academy

Projekt Horizontu 2020 Gender Equality Academy vytvořil sérii vzdělávacích aktivit (webináře, vzdělávací tréninky) zaměřených na genderovou rovnost ve výzkumu a vysokém školství, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách projektu. Jednou z oblastí, kterým se vzdělávací moduly věnují, je i problematika GPN.

Další instituce, organizace a iniciativy, které se věnují agendě GPN

Studentské spolky/spolky přeživších

 • Nemusíš to vydržet je studentská iniciativa, která hovoří o tom, co by nejen na fakultě DAMU nemělo být nadále považováno za normální. Upozorňuje na diskriminaci studentů a studentek a zneužívání moci ze strany pedagogů a pedagožek.
 • Iniciativa Nahlas je studentská iniciativa, která se zabývá problémem sexualizovaného násilí na Univerzitě Karlově, zejména pak na Filozofické fakultě UK.
 • safe space kolektiv je feministický univerzitní spolek, který se zabývá sdružováním feministicky smýšlejících osob, propojováním genderových výzkumů a sdílením znalostí a zkušeností.
 • Mater Nostra je studentský kolektiv, jehož cílem je vytvářet bezpečné, otevřené, inkluzivní a solidární prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy prosté jakékoli diskriminace.
 • Nenech to být funguje jako online schránka důvěry. Jedná se o jednoduchý a bezpečný nástroj pro budování etické firemní kultury, řešení whistleblowingu a odhalování šikany.

 Neziskové organizace se survivor-centered přístupem a s registrovanými službami

 • ProFEM poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, pořádá akce pro laickou i odbornou veřejnost a vydává poradenské a informační publikace.
 • ROSA poskytuje ženám, které se staly oběťmi domácího násilí, odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálněterapeutické a sociálněprávní poradenství, pomáhá s vytvořením bezpečnostního plánu a zajišťuje utajené azylového ubytování.
 • Acorus poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc, která směřuje k překonání nepříznivé sociální situace a pomáhá k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

 Organizace státní správy

Neziskové organizace zaměřené na osvětu v této problematice

 • Konsent se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování. Organizuje workshopy a školení pro školy a pro firmy a věnuje se osvětě v oblasti sexu a sexuální výchovy.
 • Bez trestu usiluje o lepší vzdělávání soudců/soudkyň a státních zástupců/zástupkyň a také o to, aby se za znásilnění a domácí násilí ukládaly tresty odpovídající závažnosti takových trestných činů.
 • Proč jsme to nenahlásili se věnuje šíření povědomí o problematice sexuálního násilí a sdílení reálných příběhů přeživších.
 • To po tom se zabývá následky sexualizovaného násilí a podporou přeživších.