O CENĚ MILADY PAULOVÉ

Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Cena je každý rok udělována v jiném oboru a nese jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás.

LETOŠNÍ ROČNÍK

2019
V roce 2019 bude Cena Milady Paulové udělena v oblasti jazykověd
Jazyk je základním prostředkem lidské komunikace. Na každodenní bázi nám slouží k dorozumívání se, vzdělávání, k sociální interakci i vývoji. Jazyk je součástí naší identity, kultury, historie. Bez jazyka by nebyla paměť. Mnoho jazyků se v současné době nachází na hranici vlastní existence, některé již zanikly, další se pod vlivem dominantních světových jazyků neustále proměňují. Organizace spojených národů (OSN) proto vyhlásila rok 2019 Rokem domorodých jazyků (Year of Indigenous Languages). Cena Milady Paulové na tuto iniciativu reaguje a klade si letos za cíl upozornit na důležitost jazykovědních disciplín pro společnost.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na emailovou adresu cena@soc.cas.cz, a to nejpozději do 13. září 2019. Podrobnosti zde.

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

2018
V roce 2018 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově.
27. listopadu 2018 Cenu získala prof. Eliška Walterová.

Letošní Cena Milady Paulové měla za cíl ocenit a poukázat na práci vědkyň v oblasti věd o vzdělávání a výchově, jejichž výsledky mají velký význam a dopad na jedince i celou společnost. Jejich působení zahrnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a také vzdělávání v období stáří.

Nominovány byly a nominační kritéria splnily: Věra Höppnerová (PedF ZČU), Milada Rabušicová (FF MUNI), Vladimíra Spilková (FF UPCE), Iva Stuchlíková (PedF JČU), Valérie Tóthová (ZdrF JČU), Marie Vítková (FVP SLUO), Eliška Walterová (PedF UK), Adriana Wiegerová (FHS UTB), Radka Wildová (PedF UK) (podrobnosti viz medailonky nominovaných).

Porota: Hana Marešová (PedF UPOL), Jiří Němec (PedF MUNI), Michaela Voltrová (PedF ZČU), Markéta Pánková (NPMK), Martina Hřebíčková (PSU AVČR), Stanislav Štech (MŠMT)
2017
V roce 2017 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti klinické medicíny.
29. listopadu 2017 Cenu z rukou ministra Stanislava Štech převzala imunoložka profesorka Jiřina Bartůňková.

Klinická medicína byla v roce 2017 vybraná pro svůj hluboký význam a dopad na zdraví jednotlivců a celé naší společnosti. V roce 2017 také uplynulo 120 let od doby, kdy česká lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové (1875–1940) a dovršilo se 70. výročí udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori (1896–1957).

Nominace: Jiřina Bartůňková (2. LF UK), Jitka Čejková (ÚEM AV ČR), Daniela Fischerová (1 LF UK), Hana Hrstková (LF MU), Libuše Kolářová (1. LF UK), Kyra Michalová (1. LF UK), Daniela Pelclová (1. LF UK), Terezie Pelikánová (IKEM), Dagmar Pospíšilová (LF UPOL), Marie Staňková (1. LF UK), Věra Vávrová (2. LF UK) (podrobnosti viz medailonky nominovaných).

Porota: Eva Brichtová (LF MU), Eva Froňková (2. LF UK), Lucie Bankovská Motlová (3. LF UK), Ondřej Volný (LF MU), Patricie Popelková (LF OSU), Pavel Boštík (FVZ UO), Ivan Wilhelm (MŠMT).
2016
V roce 2016 se Cena Milady Paulové udělovala v zemědělských vědách.
30. listopadu 2016 ji z rukou náměstka ministryně školství Roberta Plagy obdržela profesorka Zdeňka Svobodová z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin s cílem zviditelnit pozitivní přínos těchto zemědělských plodin. V roce 2016 tomu bylo navíc 95 let, kdy v zemědělských vědách absolvovaly na české univerzitě první ženy: Marie Kuklová a Anna Horynová (s vyznamenáním) a také dvě studentky z Jugoslávie (Ljerka Filipovičová a Jelica Radosavljevicová).

Nominace: Ludmila Ohnoutková (UPOL), Jana Podhrázská (VÚMOP / MENDELU), Jana Řepková (MU), Zdeňka Svobodová (VFU Brno), Jiřina Száková (ČZU v Praze)

Porota: Jaroslava Domkářová (VÚB Havlíčkův Brod; předsedkyně poroty), Eva Matalová (ÚŽFG AV ČR), Vilém Podrázský (FLD ČZU v Praze), Hana Štěpánová (VÚVeL), Vladimír Večerek (FVHE VFU Brno), Ivan Wilhelm (MŠMT)
2015
V roce 2015 se Cena Milady Paulové udělila v oblasti věd o fyzice a astronomie.
1. prosince 2015 byla slavnostně udělena Cena Milady Paulové. Z rukou ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové ji převzala fyzička dr. Alice Valkárová.

Letošní ročník připomíná vynikající práci americké astronomky Cecilie Payne-Gaposchkin a české fyzičky Adély Kochanovské.

Nominace: Pavla Čapková (PřF UJEP), Milada Glogarová (FZÚ AV ČR), Helena Jelínková (FJFI ČVUT v Praze), Ilona Müllerová (ÚPT AV ČR), Jana Šafránková (MFF UK), Marie Urbanová (FCHI VŠCHT), Alice Valkárová (MFF UK)

Porota: Petra Adamová (GFÚ AV ČR), Lucie Augustovičová (MFF UK), Dana Drábová (SÚJB; předsedkyně poroty), Janurová Eva (HGF VŠB–TUO), Michaela Kozlová (FZÚ AV ČR), Martina Miková (PřF UPOL), Hana Lísalová (ÚFE AV ČR), Ivo Kraus (FJFI ČVUT v Praze), Ludvík Kunz (ÚFM AV ČR), Miloslav Zejda (PřF MU), Ivan Wilhelm (MŠMT)
2014
V roce 2014 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury.
Laureátkou šestého ročníku Ceny Milady Paulové se stala děkanka Fakulty stavební ČVUT prof. Alena Kohoutková.

V roce 2014 byla CMP udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury s cílem upozornit na výročí 100 let od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková, podpořit rostoucí zájem veřejnosti o témata spojená s vytvářením a kultivací veřejného prostoru, jeho proměnami a stavebními zásahy člověka do něj, a motivovat dívky ke studiu technických oborů.

Nominace: Milena Císlerová (FSv ČVUT v Praze), Alena Kohoutková (FSv ČVUT v Praze), Darja Kubečková (FAST VŠB–TUO), Pavla Rovnaníková (FAST VUT v Brně), Hana Urbášková (FA VUT v Brně)

Porota: Rostislav Drochytka (FAST VUT v Brně; předseda poroty), Jana Kaštánková (ČKA), Iveta Merunková (FAPPZ ČZU v Praze), Martin Pospíšil (FA ČVUT v Praze), Renata Zdařilová (ČSSI / FAST VŠB–TUO), Pavlína Janová (MŠMT)
2013
V roce 2013 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti farmakologie a toxikologie.
Laureátkou ceny se stala profesorka Alexandra Šulcová ze Středoevropského technologického ústavu CEITEC při Masarykově univerzitě v Brně. Slavnostní předání proběhlo 5. prosince za účasti ministra školství Dalibora Štyse a předsedy poroty, která o udělení ceny rozhodla, profesora Jaroslava Květiny.

V roce 2013 byla CMP udělena v oblasti farmakologie a toxikologie u příležitostí stého výročí od narození nestorky světové a československé farmakologie profesorky Heleny Raškové.

Nominace: Věra Klenerová (1. LF UK), Hana Kubová (FGÚ AV ČR), Lenka Maletínská (ÚOCHB AV ČR), Marie Stiborová (PřF UK), Alexandra Šulcová (CEITEC), Jitka Ulrichová (LF UPOL)

Porota: Pavel Anzenbacher (LF UP), Helena Mertlíková-Kaiserová (ÚOCHB AV ČR), Olga Lenčová (1. LF UK), Jaroslav Květina (VFU Brno; předseda poroty), Pavlína Janová (MŠMT)
2012
V roce 2012 byla Cena Milady Paulové udělena v historických vědách.
Laureátkou 4. ročníku Ceny Milady Paulové se stala prof. Zdeňka Hledíková, jíž byla Cena slavnostně udělena ministrem školství 18. října 2012 v Lichtenštejnském paláci na Kampě.

V roce 2012 byla CMP udělena v historických vědách s odkazem na pedagogicko-výzkumné působení historičky a byzantoložky prof. Paulové, první profesorky na české univerzitě.

Nominace: Zdeňka Hledíková (FF UK), Libuše Hrabová (FF UPOL), Kateřina Charvátová (PedF UK), Jiřina Langhammerová (NM), Milena Lenderová (FF UPa), Lydia Petráňová (EÚ AV ČR), Eva Stehlíková (FF UK / FF MUNI), Soňa Štrbáňová (ÚSD AV ČR), Natalie Venclová (ARÚ AV ČR)

Porota: Jan Gruber (FF UK), Antonín Kalous (FF UPOL), Alena Křížová (FF MU), Eduard Maur (FF UK / FF UPOL; předseda poroty), Miloslav Pojsl (CMTF UPOL), Marie Ryantová (FF JU), Jiří Stočes (FP ZČU), Stanislav Stuchlík (FF SLU), Daniela Tinková (FF UK)
2011
V roce 2011 byla Cena Milady Paulové udělena v oboru chemie.
MŠMT ve spolupráci s NKC – ženy a věda a Domem zahraničních služeb vyhlásilo 1. července 2011 třetí ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Z celkem osmi nominovaných byla komisí předních odbornic a odborníků laureátkou zvolena profesorka Kateřina Demnerová.

V tomto roce byla CMP s odvoláním na iniciativu OSN, která vyhlásila rok 2011 rokem chemie, udělena v oboru chemie s cílem podtrhnout důležitost tohoto oboru pro společnost a ochranu životního prostředí.

Nominace: Pavla Čapková (VŠB–TUO), Kateřina Demnerová (VŠCHT), Pavla Rovnaníková (FAST VUT v Brně), Marie Stiborová (PřF UK), Miroslava Trchová (ÚMCH AV ČR), Jitka Ulrichová (LF UPOL), Irena Valterová (ÚOCHB AV ČR), Věra Vrtílková (ÚJP Praha)

Porota: Jiří Drahoš (AV ČR; předseda poroty), Pavel Jungwirth (ÚOCHB AV ČR), Helena Kalová (SYNTHOS Kralupy), Josef Koubek (VŠCHT), Miroslav Mašláň (UPOL), Ladislav Novák (SCHP ČR), Lucy Vojtová (VUT v Brně), Naděžda Witzanyová (MŠMT)
2010
V roce 2010 byla Cena Milady Paulové udělena v oboru ekonomie.
Výběr oboru byl dán snahou podtrhnout důležitost ekonomie a paradigmatických změn, ke kterým v současné době v ekonomii dochází. Laureátkou CMP za rok 2010 se stala inženýrka Růžena Vintrová.

Ekonomie je již přes dvě století klíčovou vědou, která silně ovlivňuje fungování společností, naše vztahování se k realitě i naše hodnoty. Poslední tři roky silně vstupuje do našich životů v souvislosti s globální hospodářskou krizí. Hovoří se o nutnosti regulovat bankovní sektor a zvýšit dohled na investiční produkty. Objevují se analýzy negativních dopadů chování finančních institucí na ekonomiku jako celek a tím na životy občanů a občanek. Tradiční tržní představa ekonomiky se ukazuje jako neudržitelná v různých společenských oblastech a vyvíjí se nové indikátory ekonomické udržitelnosti založené na odpovědnosti vůči lidem a životnímu prostředí.

Nominace: Lenka Adamcová (MUP), Jaroslava Durčáková (FFÚ VŠE), Magdalena Hunčová (FSE UJEP), Drahomíra Pavelková (FaME UTB), Márie Režňáková (FP VUT v Brně), Růžena Vintrová (VŠEM)

Porota: Mojmír Hampl (ČNB), Štěpán Jurajda (CERGE–EI), Pavlína Pellešová (OPF SU), Jana Ryšlinková (USBS; předsedkyně poroty), Ilona Švihlíková (VŠMVV Praha)
2009
V roce 2009 byla Cena Milady Paulové udělena v oboru ekologie a trvale udržitelného rozvoje.
V roce 2009 byla CMP udělena poprvé, záštitu nad ní převzal Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. 14. května 2009 se první laureátkou stala profesorka Milena Rychnovská, která Cenu obdržela na slavnostním ceremoniálu při příležitosti konání konference Changing research landscapes to make the most of human potential, a to z rukou Ministryně Miroslavy Kopicové a evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika.

Volba této vědní oblasti byla daná jejím mezioborovým charakterem, absencí genderových konotací dělení věd na tvrdé a měkké vědy a vysokým politickým i společenským významem, který této doméně přiznává mimo jiné také Národní politika výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2009–2013.

Nominace: Květuše Jirátová (ÚCHP AV ČR), Hana Librová (FSS MU), Milena Rychnovská (UPOL), Věra Straškrabová (HBÚ AV ČR), Eva Syková (IEM AV ČR), Zdeňka Svobodová (FVHE VFU Brno), Jaroslava Vráblíková (FŽP UJEP), Blanka Wichterlová (ÚFCH JH AV ČR)

Porota: Jan Dušek (Daphne ČR), Jan Frouz (PřF UK), Milan Chytrý (PřF MU; předseda poroty), Iva Lekešová (MŠMT), Michal V. Marek (ÚSBE AV ČR), Kateřina Ptáčková (Zelený kruh), Josef Seják (FŽP UJEP), Boris Vyskot (BFÚ AV ČR)