ŽENY VE VĚDĚ: DATA

V roce 2015 bylo mezi vědci 27 % žen, nejmíň od roku 2005. Ve vedení významných institucí vědy, jako jsou vysoké školy, výzkumné ústavy či grantové agentury, bylo v roce 2015 jen 10 % žen, mezi profesory jen 15 % žen. Z hlediska zastoupení žen a mužů ve vědě jsme v Evropě podprůměrní a v řadě ohledů dokonce patříme mezi nejhorší. Situace se navíc navzdory růstu počtu kvalifikovaných žen nevyvíjí v mnoha ohledech pozitivně.

ZASTOUPENÍ ŽEN MEZI VÝZKUMNÍKY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Z 35 mapovaných evropských a dalších zemí, obsadila Česká republika podle publikace Evropské komise She Figures 2015 k roku 2012 31. pozici s 28% podílem žen mezi výzkumníky. Průměr EU28 v roce 2012 byl 33 %.

Podíl žen mezi výzkumníky ve vybraných evropských zemích v roce 2012

Litva
Bulharsko
Slovensko
Polsko
Velká Británie
Rakousko
Česká republika
Německo
Francie
Nizozemí

PROFESNÍ DRÁHA VE VĚDĚ

Na magisterském stupni ženy převažují, na úrovni doktorského studia se situace obrací. Zásadní pokles podílu žen přichází v samotné vědecké profesi. Během posledních 10 let se zvýšilo zastoupení žen v doktorském studiu i mezi jeho absolventy (shodně o 6 procentních bodů), v samotném výzkumu je tendence spíš opačná (celkově za 10 let klesl podíl žen mezi výzkumníky o 2 procentní body).

Zastoupení žen ve studiu a vědecké profesi v roce 2015

mgr. absolventky
doktorandky
absolv. dok. studia
nově zam. výzkumnice
výzkumnice

Zdroj: MŠMT, Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2015
ČSÚ, Ukazatele výzkumu a vývoje 2015,  Podrobné ukazatele o výzkumných pracovnících v České republice v roce 2015.

ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ MEZI VYSOKOŠKOLSKÝMI AKADEMICKÝMI PRACOVNÍKY

Zastoupení žen od lektorské pozice směrem k profesuře klesá. Největší propad na pomyslné akademické dráze žen najdeme mezi odbornými asistentkami a docentkami. Poslední roky se sice mírně zvyšuje zastoupení žen mezi docenty a profesory (u docentek o 3 a u profesorek o 4 procentní body za posledních 10 let), při stejné průměrné výši růstu bychom paritního zastoupení žen a mužů mezi docenty dosáhli v roce 2102 a u profesorů v roce 2098.

Zastoupení žen mezi akademiky podle kvalifikačního stupně a pohlaví v roce 2015 (v %)

lektorky
asistentky
odb. asistentky
docentky
profesorky

Zdroj: MŠMT, Statistiky školství – Zaměstnanci a mzdové prostředky 2015

ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ V ROZHODOVACÍCH ORGÁNECH VĚDY A VÝZKUMU

Rozhodování o vědě bylo i v roce 2015 převážně v rukou mužů. V roce 2015 dosáhlo celkové zastoupení žen v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje, jako jsou grantové agentury, Rada vysokých škol či Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jen 10 %. V širším vedení těchto institucí (tj. v rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech) a v poradních a expertních orgánech bylo 20 % žen.

Podrobnosti v naší monitorovací zprávě za rok 2015.