MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Účastnily jsme se několika projektů 6. rámcového programu a spolupracovaly jsme na dílčích aktivitách projektů 7. rámcového programu (TRIGGER, EGERA). Aktuálně jsme členkami sítě RINGS (International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies), kordinujeme evropskou Skupinu pro gender ve výzkumu a inovacích a vedeme konsorcium projektu Horizontu 2020 GENDERACTION zaměřený na zvyšování kapacit a výměny zkušenosti v oblasti prosazování genderové rovnosti v evropské vědě.

Celoevropský projekt, který NKC – gender a věda koordinuje. Cílem je vytvořit evropskou síť národních center na podporu genderové rovnosti ve vědě v Evropském výzkumném prostoru (European Research Area-ERA). Projekt je financovaný z evropského 8. rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Platforma bude mapovat a hodnotit zavádění genderové rovnosti do vědy a výzkumu na národní úrovni, podporovat výměnu zkušeností se zaváděním, pořádat školení a workshopy, prosazovat genderovou rovnost v oblasti vědy, technologie a inovací ve spolupráci na mezinárodní úrovni, sdílet výsledky aj.

Síť International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies vznikla v roce 2014 a klade si za cíl propojit celosvětově výzkumné instituce, které se zabývají genderovými studii, feministickým výzkumem a studii žen na globální úrovni. Asociace má pět desítek členů a přijímá stále nové.

Jsme součástí evropské sítě mentoringových programů, jejichž cílem je podpora žen ve výzkumu a na vysokých školách.