„Chceme vědu, která přináší lepší výsledky pro všechny.“

KDO JSME

Zabýváme se sociálními inovacemi v oblasti vědy a vysokého školství. Chceme vědu otevřenější, odpovědnější, lepší. Děláme sociálně vědní aplikovaný výzkum. Na základě výstupů našich analýz, zkušeností z praxe a naší dlouhodobé znalosti prostředí výzkumu a vývoje v ČR i zahraničí nabízíme konkrétním institucím vhodná řešení.

Spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem vlády, grantovými agenturami i univerzitními a akademickými pracovišti. Velkou pozornost věnujeme popularizaci a komunikaci s veřejností. Aktivně se zapojujeme do mezinárodních sítí a projektů sesterských organizací.

Podporujeme a zviditelňujeme vědkyně, zvyšujeme povědomí o genderové rovnosti ve vědě. Disciplinárně se pohybujeme v oblasti sociologie vědění, feministických teorií a genderových studií a oblasti veřejné politiky. Jsme oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

ZASAZUJEME SE

  • o systémové změny ve fungování vědy i vědeckých pracovišť
  • o diverzitu pohledů a přístupů při rozhodování ve vědě a o vědě
  • strukturální řešení kombinace soukromého a pracovního života
  • otevřenost a transparentnost ve vědeckém prostředí a při tvorbě vědních politik
  • kritickou diskusi o roli vědy ve společnosti
  • podporu začínajících vědkyň a vědců
  • zviditelňování vědkyň a jejich práce
  • budování kapacit v oblasti genderové rovnosti ve vědě na české i evropské úrovni

NÁŠ TÝM

Marcela Linková
Vedoucí NKC - ženy/gender a věda od roku 2001, věnuje se zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTION Horizontu 2020, vedla dva projekty 6. RP a dalších se účastnila. Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi; od roku 2016 stojí v čele Group on Gender in Research & Innovation, poradního orgánu Evropské komise. Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Marcela je filmoholička a baví ji spousta hudby, namátkou My Morning Jacket, Beach House, David Bowie, Radiohead a Anna Calvi. Vášeň pro jídlo (a spoustu dalšího) sdílí se svým manželem.
Kateřina Cidlinská
Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Je doktorandkou na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK, předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů a tajemnicí International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. V rámci svého dizertačního projektu se zabývá fenoménem odchodu vědkyň a vědců z akademické vědy. V NKC – gender a věda pracuje od roku 2009. Mezi roky 2009–2017 vedla mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření, v současnosti je supervizorkou mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce. Je fanynkou filmových marathónů, zejména těch pro otrlé diváky a divačky, tance a nadšenou vodačkou.
Nina Fárová
Vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství. Členkou týmu NKC – gender a věda je od března 2015. Pracuje zde jako výzkumná asistentka a zároveň jako tajemnice Genderové expertní komory ČR, která sdružuje expertky a experty v oboru genderových a feministických studií. Ve volném čase amatérsky a nadšeně míchá koktejly různých chutí a barev.
Martina Fucimanová
Studuje magisterský obor genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC – gender a věda je od dubna 2014. Koordinuje mentoringové programy pro studentky středních škol a pro začínající vědkyně a vědce. Pokud zrovna nečte cokoli, co jste zanechali v její blízkosti, sleduje nějaký seriál nebo kulinaří.
Blanka Nyklová
Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK v roce 2015. V NKC – gender a věda působí od června 2014 jako odborná pracovnice. Zaměřuje se na českou feministickou scénu, její mediální obraz i vnitřní situaci. Dlouhodobě se věnuje anglickému jazyku, pracovala mimo jiné jako překladatelka a tlumočnice ve státní správě – odsud plyne i její dlouholetý zájem o otázky jazyka a genderovou lingvistiku. Působila v redakci genderové a tiskové agentury gitA. Od roku 2009 se věnuje výuce genderových studií v rámci amerického programu CIEE v Praze, od roku 2014 i výuce kurzu o socialistické vizuální kultuře.
Alena Ortenová
V 80. letech absolvovala obor filmové a televizní produkce na pražské FAMU. Od 90. let se zabývá genderovými studii a feminismem. V roce 2010 absolvovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK, členkou týmu NKC – gender a věda je od května 2010. Podílí se na koordinaci komunikačních aktivit, přispívá recenzemi a články do newsletteru, jazykově koriguje webové stránky, rozhovory a texty NKC – gender a věda. Má dvě dospělé děti, vnuka a je šťastná, že muže pracovat s mladými kolegyněmi.
Naďa Straková
Po studiích anglistiky / amerikanistiky na Filozofické fakultě UK se vrhla do světa korporátu, školství, aby přistála ve světě médií. Začalo to českou redakcí BBC, pokračovalo to v iDnes.cz, Aktuálně.cz a před nástupem NKC – gender a věda spravovala web a vedla internetové projekty v týdeníku Respekt. V NKC – gender a věda se věnuje spolupráci s médii a medializaci projektu.
Hana Tenglerová
Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC – gender a věda je od roku 2008. Zabývá se advokační prací, tvorbou stanovisek, podnětů a připomínkování vznikajících vědních politik. Ve spolupráci s MŠMT zajišťuje Cenu Milady Paulové a její popularizaci. Je hlavní editorkou newsletteru, sociálních sítí a webu. Připravuje každoroční statistický přehled mapující postavení žen ve vědě.
Karolína Vašíčková
Po studiích kulturního managementu pracovala řadu let na volné noze v kulturní a neziskové sféře jako event manažerka, marketérka, pristka a fundraiserka. Od roku 2017 pracuje V NKC - gender a věda a podílí se na produkci popularizačních akcí. Obdivuje přírodu, kulturu, fotí a cvičí jógu.
Marta Vohlídalová
Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde v roce 2015 získala také doktorát. V Sociologickém ústavu AV ČR působí od roku 2005, v NKC – gender a věda od roku 2012. Ve své práci se zabývá sociologií rodiny a soukromého života, genderovými nerovnostmi na trhu práce a rodinnou politikou. Má ráda latinské rytmy a tanec, který nejraději provozuje se svým mužem.