„Chceme vědu, která přináší lepší výsledky pro všechny.“

KDO JSME

Zabýváme se sociálními inovacemi v oblasti vědy a vysokého školství. Chceme vědu otevřenější, odpovědnější, lepší. Děláme sociálně vědní aplikovaný výzkum. Na základě výstupů našich analýz, zkušeností z praxe a naší dlouhodobé znalosti prostředí výzkumu a vývoje v ČR i zahraničí nabízíme konkrétním institucím vhodná řešení.

Spolupracujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Úřadem vlády, grantovými agenturami i univerzitními a akademickými pracovišti. Velkou pozornost věnujeme popularizaci a komunikaci s veřejností. Aktivně se zapojujeme do mezinárodních sítí a projektů sesterských organizací.

Podporujeme a zviditelňujeme vědkyně, zvyšujeme povědomí o genderové rovnosti ve vědě. Disciplinárně se pohybujeme v oblasti sociologie vědění, feministických teorií a genderových studií a oblasti veřejné politiky. Jsme oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

ZASAZUJEME SE

  • o systémové změny ve fungování vědy i vědeckých pracovišť
  • o diverzitu pohledů a přístupů při rozhodování ve vědě a o vědě
  • strukturální řešení kombinace soukromého a pracovního života
  • otevřenost a transparentnost ve vědeckém prostředí a při tvorbě vědních politik
  • kritickou diskusi o roli vědy ve společnosti
  • podporu začínajících vědkyň a vědců
  • zviditelňování vědkyň a jejich práce
  • budování kapacit v oblasti genderové rovnosti ve vědě na české i evropské úrovni

NÁŠ TÝM

Marcela Linková
marcela.linkova(at)soc.cas.cz
Vedoucí NKC od roku 2001, věnuje se zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTION Horizontu 2020, vedla dva projekty 6. RP a dalších se účastnila. Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi; od roku 2016 stojí v čele Group on Gender in Research & Innovation, poradního orgánu Evropské komise. Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Marcela je filmoholička a baví ji spousta hudby, namátkou My Morning Jacket, Beach House, David Bowie, Radiohead a Anna Calvi. Vášeň pro jídlo (a spoustu dalšího) sdílí se svým manželem.
Kateřina Cidlinská
katerina.cidlinska(at)soc.cas.cz
Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Je doktorandkou na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK, předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů a tajemnicí International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. V rámci svého dizertačního projektu se zabývá fenoménem odchodu vědkyň a vědců z akademické vědy. V NKC pracuje od roku 2009. Mezi roky 2009–2017 vedla mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření, v současnosti je supervizorkou mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce. Je fanynkou filmových marathónů, zejména těch pro otrlé diváky a divačky, tance a nadšenou vodačkou.
Hana Tenglerová
hana.tenglerova(at)soc.cas.cz
Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od roku 2008. Zabývá se advokační prací, tvorbou stanovisek, podnětů a připomínkování vznikajících vědních politik. Je autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě mezi roky 2009-2017, od roku 2009 do roku 2019 ve spolupráci s MŠMT zajišťovala Cenu Milady Paulové a její popularizaci a měla na starosti online komunikaci oddělení (newsletter, sociální sítě a web). Od roku 2018 se věnuje komunikaci projektu GENDERACTION Horizontu 2020 a od roku 2019 je členka evaluačního týmu v projektu strukturální změny GenderSMART Horizontu 2020.
Martina Fucimanová
martina.fucimanova(at)soc.cas.cz
Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od dubna 2014, kdy zajišťovala chod mentoringových programů pro studentky středních škol a pro začínající vědkyně a vědce. Nyní pracuje na projektu GENDERACTION a podporuje chod dalších dvou evropských projektů. Pokud zrovna nečte cokoli, co jste zanechali v její blízkosti, sleduje nějaký seriál nebo kulinaří.
Jana Dvořáčková
jana.dvorackova(at)soc.cas.cz
Je absolventkou doktorského studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se v současné době zaměřuje především na podporu genderové rovnosti v prostředí výzkumných institucí a grantových organizací. Členkou týmu NKC je od května 2018, vede Pracovní skupinu pro změnu. Mezi lety 2012 – 2017 působila jako vyučující oboru genderová studia na Masarykově univerzitě. Je spoluautorkou knihy Politika a každodennost na českých vysokých školách.
Blanka Nyklová
blanka.nyklova(at)soc.cas.cz
Blanka pracuje v NKC - gender a věda od roku 2014 jako výzkumná pracovnice. Vystudovala mediální studia na FSV UK a následně získala doktorát rovněž na FSV v oboru sociologie. Výzkumně se zaměřuje na českou feministickou scénu, její podoby, proměny a teoretická východiska, dále na sexuální násilí především v kontextu mezinárodních výměnných programů na vysokých školách, a dále na průsečík geopolitiky a epistemologie se zvláštním důrazem na transformační procesy. Posledně jmenované téma zkoumá jednak na základě analýz vizuálních a jiných kulturních textů, jednak v současnosti na příkladu osudů aplikovaného výzkumu v chemickém průmyslu, což je téma jejího současného projektu GAČR.
Nina Fárová
nina.farova(at)soc.cas.cz
Vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství. Členkou týmu NKC je od března 2015. Pracuje zde jako výzkumná asistentka a zároveň jako tajemnice Genderové expertní komory ČR, která sdružuje expertky a experty v oboru genderových a feministických studií. Ve volném čase amatérsky a nadšeně míchá koktejly různých chutí a barev.
Katarína Slezáková
katarina.slezakova@soc.cas.cz
Vyštudovala sociológiu na Masarykovej univerzite, kde teraz pokračuje aj v doktorskom štúdiu. Vo svojom dizertačnom projekte sa zameriava na oblasť ranného vzdelávania a starostlivosti, pričom ju zaujíma ako rodičia "robia triedu" pri rozprávaní o výbere škôlky. Na Fakulte sociálních studií MUNI učila niekoľko predmetov týkajúcich sa genderových štúdií (viedla Seminár k sociologickým teóriám genderu, alebo povinný kurz Kvalitatívna metodológia). Členkou tímu NKC je od Januára 2019, pričom pracuje na projekte GE.Academy. Vo svojom voľnom čase organizuje feministický čitateľský krúžok, cvičí jógu, chodí do prírody a zaujíma sa o popkultúru.
Pavla Rypáčková
pavla.rypackova@soc.cas.cz
Problematikou (ne)rovnosti se začala zabývat v programu genderových studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je absolventkou programu GEMMA M.A. in Women's and Gender Studies na univerzitách ve španělském Oviedu a v britském Hullu. V NKC pracuje od poloviny 2019 na mezinárodním projektu Gender-SMART a zaměřuje se na monitoring a evaluaci zavádění plánů genderové rovnosti ve výzkumných institucích.
Kristýna Veitová
kristyna.veitova@soc.cas.cz
Vystudovala genderová studia na univerzitě v Utrechtu a politologii na maastrichtské univerzitě. V rámci svých studií absolvovala odborné stáže v Poslanecké sněmovně a na Úřadu vlády, kde se začala zajímat o problematiku českého porodnictví, která se stala i předmětem její diplomové práce. Od roku 2019 pracuje v NKC jako asistentka a produkční popularizačních akcí. Ve volném čase se věnuje cyklistice, designu a gastronomii.
Kateřina Maršálková
katerina.marsalkova@soc.cas.cz
Kateřina momentálně studuje magisterský obor Genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. V NKC pracuje od dubna 2019 na pozici asistentky mentoringového programu pro začínající vědce a vědkyně. Ve volném čase se věnuje streamování videoher, sledování filmů a fitness.
Timea Crofony
timea.crofony(at)soc.cas.cz
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a po studiích působila ve veřejné správě, advokacii (se zaměřením na trestní právo, rodinné právo a domácí násilí) a na vysoké škole jako právnička, metodička spolupráce s aplikační sférou a koordinátorka genderové rovnosti. V současnosti studuje Genderová studia na FHS UK a dokončuje Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Členkou NKC - gender a věda je od poloviny roku 2019. V rámci programu INTER-EXCELLENCE se soustředí na gender mainstreaming a kulturní a institucionální změnu ve vysokém školství a výzkumných organizacích. Spolu s Janou Dvořáčkovou se podílí na chodu Pracovní skupiny pro změnu.
Eliška Vidomus
eliska.vidomus(at)soc.cas.cz
Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky, skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V NKC - gender a věda má na starosti komunikaci s veřejností. Od roku 2011 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava, kde pracovala jako editorka sociálních sítí, hlasatelka a hudební redaktorka a v současné době připravuje hudební pořady Planeta jazzem posetá a Úhel poslechu. Ve volných chvílích se věnuje svým autorským hudebním projektům (zejména kapele Fanfán Tulipán), čerpá inspiraci v krajině Českého ráje, navštěvuje pražské kavárny a poslouchá francouzský jazz.