VÝZKUM

PROVÁDÍME VÝZKUM, PUBLIKUJEME A PŘEDNÁŠÍME ZEJMÉNA V OBLASTI:

 • genderového fungování organizací
 • proměn akademického prostředí a výzkumu
 • kombinace profesního a soukromého života
 • začátku vědecké dráhy: mobility a pracovní nejistoty
 • hodnocení vědeckého výkonu a excelence z genderového hlediska
 • sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí
 • politik rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v ČR a Evropě

AKTUÁLNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě (2017–2018)

Odborné výstupy
Obsah

Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě (resp. v českém veřejném sektoru) a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí projektu je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev a potenciálu českého prostředí veřejné VaV spočívající na 4 pilířích:

 • reprezentativní dotazníkové šetření zaměřené na různé aspekty rozvoje pracovních drah ve vědě a v akademické oblasti, na proměňující se pracovní podmínky, dopady vědních politik a genderové aspekty těchto proměn;
 • kvalitativní studie zaměřená na hlubší analýzu subtilnějších aspektů akademické kultury, vědecké praxe a akademických drah v různých oborech a typech vědeckých institucích;
 • studium zahraniční praxe v oblasti podpory rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve VaV na úrovni vládních orgánů, klíčových aktérů VaV i jednotlivých institucí a analýza přenositelnosti těchto postupů do českého prostředí;
 • rozhovory s aktéry/kami v rozhodovacích pozicích VaV týkající se jejich názorů a postojů prosazování rovných příležitostí ve VaV a nástrojů jejich podpory.

Projekt „Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571) je realizován Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v letech 2017 a 2018 a financuje jej Evropská unie z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.

NKC – gender a věda je také členem sítě RINGS (International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies).