Ceny Milady Paulové 2020

V roce 2020 si připomínáme 100 let od založení první české fakulty elektrotechniky. Ta se dnes jako obor zabývá řadou disciplín, bez kterých by byl náš každodenní život nemyslitelný. Ceny Milady Paulové proto reagovala na toto výročí s cílem upozornit na důležitost elektrotechniky pro společnost. Jméno laureátky ceny bude zveřejněno na konci listopadu.

Vítězka

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Ilona Müllerová se dlouhodobě zaměřuje na rastrovací elektronovou mikroskopii s pomalými a velmi pomalými elektrony, a to nejen z pohledu povrchové fyziky, ale i z hlediska návrhu elektronově optického systému jak osvětlovacího, tak i detekčního. Od roku 2012 je ředitelkou Ústavu přístrojové techniky a zároveň vede skupinu mikroskopie a spektroskopie povrchů. Získala ocenění Japan Institute of Metals and International Metalographic Society, Cenu Československé mikroskopické společnosti za celoživotní přínos pro mikroskopii a v roce 2013 cenu Česká hlava společnosti Kapsch – Invence.

Rozhovor

Nominace

prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc.

Pracoviště: Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Zdeňka Benešová se věnuje teoretické elektrotechnice, a to zejména numerickým řešením elektromagnetických polí, teoretickým problémům energetických soustav, výpočtu parametrů a  transientním jevům na dlouhých vedeních. V oboru působí víc než čtyři desítky let, 13 let působila jako vedoucí Katedry teoretické elektrotechniky ZČU. Stála u zrodu mezinárodní konference teoretických elektrotechniků AMTEE.

prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc.

Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně

Eva Gescheidtová se výzkumně soustředila na problémy přístrojů při měření vlastností neharmonických signálů, na zpracování analogových i digitálních signálů a zpracování medicínských obrazů. Ve spolupráci se členy ÚPT AV ČR pracovala na řešení problémů spojených s magnetickou nukleární rezonancí, návrhem měřicích sekvencí, filtrů a posléze zpracováním obrazů snímaných MRI. V současné době je členkou výborů čtyř světových konferencí každoročně pořádaných zahraničními organizátory a členkou redakčních rad dvou odborných časopisů vedených ve světové databázi. Je členkou AS VUT a RVH VUT. Do roku 2016 byla členkou vědecké rady FEKT  VUT v Brně.

prof. Ing. Dagmar Juchelková, PhD.

Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě

Dagmar Juchelková se zabývá využíváním energie, zejména z alternativních paliv, zaměřuje se na termické (fluidní) konverze. V minulosti vedla Katedru energetiky na VŠB-TU Ostrava, založila Centrum ENET, předsedala mezinárodní skupině pro Fluidní konverze u IEA, působila jako hostující profesor na SIU Carbondale v USA, založila společné externí pracoviště. Stála u zrodu a působí jako vědecký garant mezinárodní konference IRRC Waste-to-Energy ve Vídni. Získala ocenění Willy Koch  RWTH Aachen University. Zastupuje ČR u IEA a European Energy Research Alliance v několika pracovních skupinách

Porota

Ing. Ladislava Černá, Ph.D. (FEL ČVUT)

prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL ČVUT)

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. (FEL ZČU)

doc. Ing. Milan Kolář, CSc. (FM TUL)

Mgr. Bc. Veronika Macková (MŠMT)

 

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. (FEI UPCE)

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (FEL ČVUT)

Ing. Jiří Plešek, CSc. (ÚT AV ČR)

doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (CEITEC).

Předsedou komise byl zvolen prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.