ŽENY VE VĚDĚ: DATA

Český výzkum dlouhodobě není schopen dát příležitost kvalifikovaným ženám. Zbytečně tak přicházíme o potenciál, který by nás jako společnost posunul dál.

V roce 2017 pracovalo ve výzkumu a vývoji celkem 107 733 osob (tj. 69 736 plných úvazků – FTE), z toho 32 576 žen. Muži mají ve všech uvedených profesích výzkumu a vývoje převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci. Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, hodnoty z let 2016 a 2017 byly nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí EU.

Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje (v roce 2017 na úrovni téměř 60 %), mezi studujícími na doktorském stupni má vzestupný trend (v současnosti 45 %). Tento stav však dlouhodobě nemá vliv na situaci ve výzkumu samotném: Největší propad v zastoupení žen na pomyslné studijně-profesní dráze je mezi doktorskými absolventy a výzkumníky samotnými.

Největší podíl výzkumníků v ČR působí v technických (37,1 %) a přírodních vědách (30,5 %); dohromady tedy víc než dvě třetiny všech výzkumníků u nás. Podíl žen mezi výzkumníky je zde ale dlouhodobě nejnižší a navíc s mírnou tendencí k poklesu. Zastoupení žen v technických vědách bylo v roce 2017 jenom 13,2 %,v přírodních vědách přibližně čtvrtinové (25,1 %).

Nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky je dlouhodobě v lékařských vědách. V roce 2017 zde ženy představovaly 48,2 % výzkumníků (51,6 % v přepočtu na FTE). V sociálních vědách představovaly ženy v roce 2017 41,8 % zdejších výzkumníků, v humanitních vědách 40,6 % a v zemědělských vědách 41,3 %.

ZASTOUPENÍ ŽEN MEZI VÝZKUMNÍKY V EVROPSKÝCH ZEMÍCH

Z 42 mapovaných evropských a dalších zemí skončila Česká republika podle publikace Evropské komise She Figures 2018 na 40. pozici (tedy třetí od konce) s podílem 26,9 % žen mezi výzkumníky. Průměr EU28 v roce 2015 byl 33,4 %.

Podíl žen mezi výzkumníky ve vybraných evropských zemích v roce 2015

Litva
Bulharsko
Slovensko
Polsko
Velká Británie
Rakousko
Německo
Česká republika
Francie
Nizozemí

Zdroj: Eurostat – Statistics on research and development, UNESCO Institute of Statistics.

PROFESNÍ DRÁHA VE VĚDĚ

Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje (v roce 2017 na úrovni téměř 60 %), mezi studujícími na doktorském stupni má vzestupný trend (v současnosti 45 %). Tento stav však dlouhodobě nemá vliv na situaci ve výzkumu samotném: Největší propad v zastoupení žen na pomyslné studijně-profesní dráze je mezi doktorskými absolventy a výzkumníky samotnými (ztráta 13,8 procentního bodu).

Zastoupení žen ve studiu a vědecké profesi v roce 2017

mgr. absolventky
doktorandky
absolv. dok. studia
nově zam. výzkumnice
výzkumnice

Zdroj: MŠMT, Statistická ročenka školství – Výkonové ukazatele 2017 (stav matriky k 21. 1. 2019); vlastní zpracování.

ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ MEZI VYSOKOŠKOLSKÝMI AKADEMICKÝMI PRACOVNÍKY

Zastoupení žen od lektorské pozice směrem k profesuře klesá. Největší propad na pomyslné akademické dráze žen najdeme mezi odbornými asistentkami a docentkami. Poslední roky se sice mírně zvyšuje zastoupení žen mezi docenty a profesory (u docentek o 3 a u profesorek o 4 procentní body za posledních 10 let), při stejné průměrné výši růstu bychom paritního zastoupení žen a mužů mezi docenty dosáhli v roce 2102 a u profesorů v roce 2098.

Zastoupení žen mezi akademiky podle kvalifikačního stupně a pohlaví v roce 2017 (v %)

lektorky
asistentky
odb. asistentky
docentky
profesorky

Zdroj: MŠMT, Výroční zprávy o činnosti veřejných vysokých škol k 31. 12. 2017.

ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ V ROZHODOVACÍCH ORGÁNECH VĚDY A VÝZKUMU

Rozhodování ve vědě je i nadále převážně v rukou mužů. V roce 2017 dosáhlo celkové zastoupení žen stojících v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje dohromady jen 14,1 % (Akademie věd ČR, grantové agentury, Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Rada pro výzkum,vývoj a inovace apod.). V rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech těchto institucí bylo zastoupení žen 23,3 %; v poradních a expertních orgánech jejich podíl dosáhl 30,8 %.

Podrobnosti v naší monitorovací zprávě za rok 2017.