Bezpečné a respektující akademické prostředí

Genderově podmíněné násilí představuje závažný problém vyskytující se také v akademických institucích. Negativně dopadá jak na osoby, které se s ním setkají, tak na celou oblast vzdělávání a výzkumu. Naším cílem je nabízet užitečné a funkční nástroje a pomáhat institucím budovat vnitřní kapacity, aby byla akademická sféra bezpečná a respektující vůči všem.
Co je genderově podmíněné násilí?

Naše služby

Vysokým školám a výzkumnými institucím nabízíme školení, workshopy, konzultace a nástroje pro tvorbu institucionálních politik a vnitřních předpisů a budování vnitřních kapacit pro řešení problému. Naše služby jsou založené na vědeckých poznatcích. Úzce spolupracujeme s akademickými institucemi, Školskou ombudsmanskou platformou a studentskými spolky, s cílem vytvářet společně bezpečné a respektující pracovní a studijní prostředí.

Více

Nástroje a metodiky pro instituce

Na základě zkušeností ze zahraničí a České republiky vytváříme nástroje a metodiky pro vysoké školy a výzkumná pracoviště k řešení genderově podmíněného násilí. Zde najdete více informací o nástrojích, které můžete využít přímo u vás.

Více

Teoretický a koncepční rámec

Genderově podmíněné násilí v akademickém a výzkumném prostředí představuje systémový problém, proto je třeba k jeho řešení a prevenci přistupovat komplexně. K tomu pomáhá teroetický a koncepční rámec zahrnující aktuální poznatky, doporučení a účinné postupy. Jeho součástí je i model 7P, který představuje ucelený přístup k řešení problematiky genderově podmíněného násilí.

Více

Politiky rovnosti a genderově podmíněné násilí

Tématu genderově podmíněného násilí se věnují dokumenty na úrovni EU i na úrovni České republiky. Zaměřují se na ochranu obětí či na potírání genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování.

Více

Další užitečné informace

Instituce, organizace a iniciativy, které se věnují tématu genderově podmíněného násilí

Studentské spolky a spolky přeživších

 • Nemusíš to vydržet je studentská iniciativa, která hovoří o tom, co by nejen na fakultě DAMU nemělo být nadále považováno za normální. Upozorňuje na diskriminaci studentů a studentek a zneužívání moci ze strany pedagogů a pedagožek.
 • Iniciativa Nahlas je studentská iniciativa, která se zabývá problémem sexualizovaného násilí na Univerzitě Karlově, zejména pak na Filozofické fakultě UK.
 • Safe space kolektiv je feministický univerzitní spolek, který se zabývá sdružováním feministicky smýšlejících osob, propojováním genderových výzkumů a sdílením znalostí a zkušeností.
 • Mater Nostra je studentský kolektiv, jehož cílem je vytvářet bezpečné, otevřené, inkluzivní a solidární prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy prosté jakékoli diskriminace.
 • Nenech to být funguje jako online schránka důvěry. Jedná se o jednoduchý a bezpečný nástroj pro budování etické firemní kultury, řešení whistleblowingu a odhalování šikany.

Neziskové organizace s přístupem zaměřeným na potřeby přeživších/obětí a s registrovanými službami

 • ProFEM poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím, pořádá akce pro laickou i odbornou veřejnost a vydává poradenské a informační publikace.
 • ROSA poskytuje ženám, které se staly oběťmi domácího násilí, odborné poradenství, krizovou intervenci, sociálněterapeutické a sociálněprávní poradenství, pomáhá s vytvořením bezpečnostního plánu a zajišťuje utajené azylového ubytování.
 • Acorus poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc, která směřuje k překonání nepříznivé sociální situace a pomáhá k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Organizace státní správy

 • Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR zodpovídá za tvorbu a vyhodnocování politik v oblasti rovnosti žen a mužů. Jedná se primárně o Strategii rovnosti žen a mužů 2021−2030 (kapitola Bezpečí a Poznání) a Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí.
 • Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Rady vlády pro rovnost žen a mužů je poradním orgánem vlády. Výbor sleduje plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí a podílí se na jeho tvorbě. Výbor každoročně schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění akčního plánu, ke které zaujímá stanovisko a formuluje doporučení. Rada vlády přijímá doporučení pro členy Vlády ve vztahu k aktuálním tématům. V roce 2023 kupř. vyzvala ministra školství mládeže a tělovýchovy, aby se zabýval problematikou genderově podmíněného násilí na vysokých školách (Úřad vlády, 2023).

Neziskové organizace zaměřené na osvětu v této problematice

 • Konsent se zabývá prevencí sexuálního násilí a obtěžování. Organizuje workshopy a školení pro školy a pro firmy a věnuje se osvětě v oblasti sexu a sexuální výchovy.
 • Bez trestu usiluje o lepší vzdělávání soudců/soudkyň a státních zástupců/zástupkyň a také o to, aby se za znásilnění a domácí násilí ukládaly tresty odpovídající závažnosti takových trestných činů.
 • Proč jsme to nenahlásili se věnuje šíření povědomí o problematice sexuálního násilí a sdílení reálných příběhů přeživších.
 • To po tom se zabývá následky sexualizovaného násilí a podporou přeživších.