Často kladené otázky (FAQs) k plánům genderové rovnosti (GEPs) a Horizontu Evropa

Od jakého data vstoupí v platnost kritérium způsobilosti (eligibility criterion) v podobě plánu genderové rovnosti (GEP) pro Horizont Evropa?

První rok Horizontu Evropa je tzv. přechodným obdobím (transition period): kritérium způsobilosti se tedy netýká výzev pro podání návrhů s termínem v roce 2021 (do konce roku 2021), deklarace stvrzující existenci plánu genderové rovnosti bude vyžadována až u výzev s termínem podání v roce 2022.

U výzev s termínem v roce 2022 a později nemusejí mít žadatelské instituce GEP v okamžiku podání návrhu projektu, přičemž absence GEP nebrání evaluaci projektu. Partneři konsorcia, na které se toto kritérium způsobilosti (eligibility criterion) vztahuje, mají lhůtu na přípravu a přijetí GEP do okamžiku podpisu grantové dohody (Grant Agreement Signature), kdy budou muset potvrdit, že GEP je již na jejich instituci zavedený.

Jsou určité typy projektů nebo určité části HE vyňaty z požadavku plánu genderové rovnosti (GEP)?

Ne, GEP není spojen s konkrétním typem financování nebo s určitou částí programu. Vztahuje se na tři kategorie organizací, které se ucházejí o jakoukoli část programu Horizon Europe: veřejné instituce, výzkumné organizace (veřejné i soukromé) a vysokoškolské instituce (veřejné i soukromé) z členských států EU a přidružených zemí.

Požadavek mít GEP platí pro jakýkoli typ financování v rámci programu HE a zahrnuje též hostitelské instituce pro granty ERC a MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions).

Kde lze v rámci Horizontu Evropa nalézt příklady GEP (plánů genderové rovnosti)?

Je nutné v rámci Horizontu Evropa vytvářet GEP v anglickém jazyce?

Ne, GEP může být napsán v národním jazyce dané země.

Zároveň však myslete na zásadu nediskriminace v případě, že máte zahraniční pracující a/nebo studující. V takovém případě by veškeré vnitřní předpisy a opatření měly být vydávány i v angličtině, aby se s nimi osoby ze zahraničí mohly seznámit.

Co se stane, pokud se jeden z partnerů konsorcia v rámci HE neprokáže při podpisu grantové dohody plánem genderové rovnosti (GEP) nebo pokud se při kontrole zjistí, že příjemce nemá GEP splňující povinné požadavky (minimal requirements, building blocks)?

Partner, který prohlásil, že nemá GEP, se nemůže účastnit programu Horizont Evropa. Evropská komise bude v průběhu programu provádět namátkové kontroly dodržování pravidel. Budou zavedeny standardní postupy pro případy, kdy příjemci nesplní kritéria způsobilosti programu Horizont Evropa. V takovém případě bude účast daného příjemce ukončena podle standardních postupů ukončování, které spočívají v zaslání předběžného informačního dopisu umožňujícího příjemcům zaslat připomínky před konečným rozhodnutím. Náklady jsou způsobilé do data ukončení. Ukončení účasti se týká jednoho konkrétního příjemce, nikoli celého konsorcia. Pokud však příjemce hraje v grantové dohodě klíčovou roli, může ukončení projektu ze strany příjemce vést k ukončení celého projektu.

Pokud moje organizace obdržela ocenění Evropské komise HRS4R („HR Excellence in Research“) nebo certifikaci na národní/regionální úrovni týkající se genderové rovnosti, lze toto považovat za ekvivalent plánu genderové rovnosti (GEP)?

Tak tomu bude pouze v případě, že takový akční plán vaší organizace splňuje všechny čtyři povinné procesní požadavky uvedené v General Annexes (minimal requirements, building blocks).

Důležité je myslet také na to, že plán genderové rovnosti by se měl týkat všech osob v instituci (nejen vědeckých pracujících), což akční plány HR AWARD nemusí splňovat. Stejně tak může chybět prvek integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu, vývoje a inovací. Nejedná se sice o tzv. „building block“, tedy minimální procesní požadavek, problematika však spadá do doporučených oblastí. Zároveň je reflexe genderové dimenze ve výzkumu povinnou součástí projektového návrhu, protože genderová rovnost je průřezovým tématem HE.

Jedním z povinných požadavků v rámci Horizontu Evropa je to, aby GEP byl veřejným dokumentem. Co když ale obsahuje důvěrné interní údaje, jako například informace o rozdělení rozpočtu?

EK nevyžaduje, aby celý GEP nebo jemu ekvivalentní plán/strategie (včetně například rozpočtů) byl veřejně dostupný na webových stránkách organizace. Co by však na veřejném webu organizace přístupné být mělo, je přinejmenším takový dokument, který je podepsaný nejvyšším vedením a potvrzuje existenci GEP (nebo souvisejícího oficiálního plánu/strategie), a který pokrývá další tři povinné požadavky:

  • závazek k vyhrazení finančních a lidských zdrojů a zajištění genderové expertízy k implementaci GEP
  • sběr genderově segregovaných dat, monitoring a zveřejňování těchto dat (např. ve výroční zprávě) na základě stanovených indikátorů
  • školení a zvyšování povědomí o problematice genderové rovnosti a nevědomých předsudcích pro zaměstnance a osoby s rozhodovací pravomocí

Tento veřejný dokument by samozřejmě měl být v souladu s GDPR.

Co když jsou povinné požadavky kritéria způsobilosti (eligibility criterion) pro plán genderové rovnosti (GEP) splněny v jiném typu dokumentu nebo prostřednictvím několika samostatných oficiálních dokumentů?

Pokud jsou čtyři povinné požadavky na GEP splněny v jiném strategickém dokumentu, jako je plán rozvoje nebo strategie inkluze (začlenění) a diverzity, lze takový dokument považovat za ekvivalent GEP. Pokud jsou všechny čtyři povinné požadavky na GEP účinně pokryty různými institucionálními dokumenty schválenými nejvyšším vedením, lze i tyto považovat za ekvivalentní ke GEP. V druhém případě (pokud se jedná o několik dokumentů) však EK doporučuje, aby byly tyto informace shromážděny v konkrétním souhrnném dokumentu, který by byl přístupný na veřejných webových stránkách organizace.

V České republice, v situaci, kdy mnoho organizací začíná v oblasti genderové problematiky téměř na „zelené louce“, doporučujeme vytvoření nového dokumentu, který bude přehledný a tím i praktičtější pro samotné organizace.

Jak v rámci Horizontu Evropa právnická osoba deklaruje, že plán genderové rovnosti má?

Ve fázi podání návrhu (proposal stage) bude požadováno prohlášení (self-declaration), které bude mít podobu zaškrtávacího políčka v on-line dotazníku, kde instituce deklaruje, že GEP splňuje čtyři povinné procesní požadavky na GEP (viz building blocks) a pokrývá pět doporučených tematických oblastí. Deklarace musí být provedena oprávněným zástupcem právnické osoby (LEAR – Legal Entity Appointed Representative), a to v zásadě pouze jednou, po dobu trvání rámcového programu, pokud se nezmění status právnické osoby. Po právnických osobách se nevyžaduje, aby předkládaly GEP, pouze vyplní příslušné pole formuláře. Vzor formuláře pro předkládání návrhů (application forms) ukazuje, jak toto pole vypadá.

U výzev k předkládání návrhů pro rok 2021, přestože pro toto období ještě není vyžadován GEP jako kritérium způsobilosti (eligibility criterion), jsou žadatelé i tak vyzváni k vyplnění dotazníku za účelem poskytnutí informací a monitoringu stávající situace. Organizace, které GEP mají, budou uvedeny v databázi účastníků tak, aby nebylo třeba uvádět tuto skutečnost při každém dalším podání návrhu.

Kterých organizací se týká GEP kritérium způsobilosti (eligibility criterion) v rámci programu Horizont Evropa a ze kterých zemí?

Požadavek se týká tří kategorií právnických osob:

  • veřejných institucí (včetně např. ministerstev, organizací financujících výzkum, obcí a veřejných, ale i ziskových organizací, jakými jsou některá muzea)
  • výzkumných organizací (veřejné i soukromé)
  • vysokých školy (veřejné i soukromé)

Ostatních kategorií právnických osob, jako jsou soukromé neziskové/ziskové organizace, včetně malých a středních podniků (SME – small and medium size enterprise), nebo nevládní organizace (NGO) a organizace občanské společnosti (CSO), se tento požadavek netýká.

Požadavek se vztahuje na právnické osoby, které žádají o podporu, jakož i na přidružené subjekty.

Pokud jde o žadatelské země, požadavek se týká organizací se sídlem v členských státech EU a přidružených zemích. Nepřidružených třetích zemí se tento požadavek netýká.

Je genderový audit povinnou součástí GEP? Je možné ho vypracovat interně?

Genderový audit není stanoven jako povinná součást GEP, ale bez něj (bez analýzy výchozího stavu optikou genderové rovnosti) chybí data pro tvorbu samotného plánu. Audit a jeho výsledky a závěry jsou tak podsatnou a první částí celého cyklu změny v instituci.

V České republice byl v roce 2016 vydán Úřadem vlády ČR „Standard genderového auditu“ k zajištění určité jednotné kvality. Můžete se jej přidržet nebo se jím inspirovat, neznamená to však, že by analýza/audit prováděný jinými osobami nebylo možné použít. Doporučujeme sestavit interní pracovní skupinu/tým z Vaší instituce, která/ý dobře zná vnitřní prostředí a na externí odborníky a odbornice se obrátit pro expertní supervizi a konzultace.

Jak by se měl zahrnout a vyhodnocovat gender v žádostech/návrzích projektů, které chtějí získat podporu z Horizontu Evropa?

a) Genderový rozměr v obsahu výzkumu a inovací

Téma je považováno za genderově relevantní, pokud lze očekávat, že jeho výsledky ovlivní ženy a muže nebo skupiny žen a mužů odlišně. V těchto případech by žadatelé měli do návrhů zahrnout analýzu pohlaví a/nebo genderovou analýzu a případně konkrétní studie.

Pohlaví se týká biologických charakteristik žen a mužů, chlapců a dívek, a to z hlediska genů, chromozomů, anatomie a fyziologie. Pohlaví je celosvětově chápáno jako klasifikace živých bytostí na muže a ženy nebo intersexuály.

Gender se vztahuje k sociální a kulturní konstrukci žen a mužů, maskulinitě a femininitě, která se liší v čase a místě a mezi kulturami.

Řešení genderové dimenze přispěje k vědecké kvalitě a společenské relevanci vytvářených znalostí, technologií a inovací.

Vysvětlení, co je genderový rozměr a jak jej začlenit do obsahu výzkumu a inovací, najdete v těchto videích:

V případě výzkumných a inovačních akcí (RIA) a inovačních akcí (IA), bude genderový rozměr v obsahu výzkumu a inovací případně zohledněn při hodnocení v rámci kritéria excelence. (Viz: část H General Annexes), protože je genderový rozměr výslovně uveden v dílčím hodnotícím kritériu.

V těchto případech hodnotitelé kontrolují, jak je v návrhu zohledněna analýza pohlaví a/nebo genderu, a zohlední to při přidělování bodů v rámci kritéria „excelence“.

Pokud genderový rozměr není do tématu výslovně začleněn, mohou se žadatelé přesto rozhodnout, že se jím budou ve svém návrhu zabývat, pokud to považují za relevantní.

V těchto případech se hodnotitelé budou zabývat navrhovanými genderovými otázkami stejně jako ostatními relevantními aspekty návrhu.

 

b) Genderová vyváženost ve výzkumných týmech

Program Horizont Evropa apeluje na žadatele, aby při provádění akce prosazovali rovné příležitosti a zajistili vyváženou účast žen a mužů na všech úrovních ve výzkumných a inovačních týmech a v řídicích strukturách.

Vedle dalších faktorů vstupuje genderová vyváženost do hry také při stanovení pořadí návrhů se stejným počtem bodů v jednotlivých kritériích. To je uvedeno v části H General Annexes.

Pokud návrhy se stejným počtem bodů nelze seřadit podle pokrytí pracovního programu nebo rozpočtu přiděleného malým a středním podnikům, použije se k seřazení návrhů relativní genderová vyváženost týmů konsorcia. To se týká oddílu 4.1 šablony návrhu („Účastníci“), kde mají žadatelé uvést pohlaví/gender osob, které budou primárně odpovědné za provádění navrhovaných výzkumných a/nebo inovačních činností.

 

c) Nevědomé genderové předsudky během hodnocení

Genderové stereotypy jsou vědecky zdokumentovány a odpovídají sociálně a kulturně vytvořeným předsudkům o potřebách, rolích a schopnostech mužů a žen, chlapců a dívek. Stereotypy mohou vést k „nevědomým genderovým předsudkům“, jako je podceňování rolí a schopností žen. Odborníci by se měli bránit riziku nevědomé genderové zaujatosti v procesu hodnocení. Všechny návrhy budou posuzovány za stejných podmínek, nestranně podle jejich předností a bez ohledu na původ, identitu a pohlaví žadatelů.

Abyste se s pojmem „nevědomé genderové předpojatosti“ lépe seznámili a pomohli si ji při hodnocení vyloučit, najdete další vysvětlení na dvou portálech financovaných 7. RP a zaměřených na sdílení znalostí a postupů v oblasti rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích:

Pro akce Marie Sklodowska Curie (MSCA) viz Příručka pro žadatele na stránkách příslušných výzev MSCA.