O CENĚ MILADY PAULOVÉ

Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v roce 2009 a je každoročně udílena ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Cena je každý rok udělována v jiném oboru a nese jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás.

O udělení Ceny Milady Paulové rozhoduje a Cenu (včetně finanční odměny) uděluje ministr/yně školství, mládeže a tělovýchovy. NKC – gender a věda zajišťuje organizaci a administraci nominačního a hodnotícího procesu. Kritéria hodnocení stanovuje MŠMT, které rovněž nominuje členy poroty. Pravidla a statut Ceny naleznete na webu MŠMT, kontaktní osobou v případě jakýchkoliv dotazů je RNDr. Alena Blažková, CSc.

Informace o vyhlášení Ceny Milady Paulové 2021 naleznete zde.

LETOŠNÍ ROČNÍK

2021
V roce 2021 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti matematiky
10. prosice cenu získala prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku, na čež chce Cena Milady Paulové v roce 2021 upozornit a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd.

Nominace: prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.; prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.; prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.; RNDr. Jana Jurečková, DrSc.; RNDr. Věra Kůrková, DrSc.; RNDr. Šárka Nečasová, DSc.; prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.; prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.; prof. Irina Perfiljeva, CSc., Dr. h.c., Prof. h c.; doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.; prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. Medailonky nominovaných zde.

Porota: prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.; prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.; doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Veronika Macková; prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.; prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc.; prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.; prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.; doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

Předsedou komise byl zvolen: doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY

2020
V roce 2020 bude Cena Milady Paulové udělena v oblasti elektrotechniky
2. prosince 2020 Cenu získala Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

V roce 2020 uběhlo 100 let od založení první české fakulty elektrotechniky. Ta se dnes jako obor zabývá řadou disciplín, bez kterých by byl náš každodenní život nemyslitelný. Ceny Milady Paulové proto měla upozornit na důležitost elektrotechniky pro společnost.

Nominace: prof. Ing. Zdeňka Benešová, CSc. (FEL ZČU), prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (FEKT VUT), prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. (FEI VŠB-TUO), Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (ÚPT AV ČR). Medailonky nominovaných zde.

Porota: Ing. Ladislava Černá, Ph.D. (FEL ČVUT), prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (FEL ČVUT), doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. (FEL ZČU), doc. Ing. Milan Kolář, CSc. (FM TUL), Mgr. Bc. Veronika Macková (MŠMT), Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. (FEI UPCE), prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (FEL ČVUT), Ing. Jiří Plešek, CSc. (ÚT AV ČR), doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (CEITEC).

Předsedou komise byl zvolen prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
2019
V roce 2019 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti jazykověd.
27. listopadu 2019 Cenu získala profesorka Marie Čechová.

Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2019 Rokem domorodých jazyků (Year of Indigenous Languages) – Cena Milady Paulové na tuto iniciativu reagovala s cílem upozornit na důležitost jazykovědních disciplín pro společnost.

Nominace: Marie Čechová (PedF UJEP a PedF ZČU), Libuše Dušková (FF UK), Hana Gladkova (FF UK), Jana Hoffmannová (ÚJČ AV ČR), Jana Nechutová (FF MU), Lucie Saicová Římalová (FF UK), Libuše Spáčilová (FF UPOL), Ludmila Stěpanova (FF UPOL), Jana Svobodová (PedF OU), Zdeňka Švarcová (FF UK a FF UPOL), Ludmila Urbanová (FF MU), Lenka Vaňková (FF OU), Jana Valdrová (LFU Innsbruck). Medailonky nominovaných zde.

Porota: Robert Adam (FF UK), Helena Březinová (FF UK), Petr Čermák (FF UK), Veronika Fajmonová (MŠMT), Petra Huschová (FF UPCE), Barbora Klimtová (nakl. Paseka), Petr Kos (FF JU), Michaela Lišková (ÚJČ AV ČR), Ondřej Šefčík (FF MU).
2018
V roce 2018 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti věd o vzdělávání a výchově.
27. listopadu 2018 Cenu získala profesorka Eliška Walterová.

Letošní Cena Milady Paulové měla za cíl ocenit a poukázat na práci vědkyň v oblasti věd o vzdělávání a výchově, jejichž výsledky mají velký význam a dopad na jedince i celou společnost. Jejich působení zahrnuje vzdělávání dětí, mládeže a dospělých a také vzdělávání v období stáří.

Nominovány byly a nominační kritéria splnily: Věra Höppnerová (PedF ZČU), Milada Rabušicová (FF MUNI), Vladimíra Spilková (FF UPCE), Iva Stuchlíková (PedF JČU), Valérie Tóthová (ZdrF JČU), Marie Vítková (FVP SLUO), Eliška Walterová (PedF UK), Adriana Wiegerová (FHS UTB), Radka Wildová (PedF UK). Medailonky nominovaných zde.


Porota: Hana Marešová (PedF UPOL), Jiří Němec (PedF MUNI), Michaela Voltrová (PedF ZČU), Markéta Pánková (NPMK), Martina Hřebíčková (PSU AVČR), Stanislav Štech (MŠMT)
2017
V roce 2017 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti klinické medicíny.
29. listopadu 2017 Cenu z rukou ministra Stanislava Štech převzala imunoložka profesorka Jiřina Bartůňková.

Klinická medicína byla v roce 2017 vybraná pro svůj hluboký význam a dopad na zdraví jednotlivců a celé naší společnosti. V roce 2017 také uplynulo 120 let od doby, kdy česká lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové (1875–1940) a dovršilo se 70. výročí udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori (1896–1957).

Nominace: Jiřina Bartůňková (2. LF UK), Jitka Čejková (ÚEM AV ČR), Daniela Fischerová (1 LF UK), Hana Hrstková (LF MU), Libuše Kolářová (1. LF UK), Kyra Michalová (1. LF UK), Daniela Pelclová (1. LF UK), Terezie Pelikánová (IKEM), Dagmar Pospíšilová (LF UPOL), Marie Staňková (1. LF UK), Věra Vávrová (2. LF UK). Medailonky nominovaných zde.Porota: Eva Brichtová (LF MU), Eva Froňková (2. LF UK), Lucie Bankovská Motlová (3. LF UK), Ondřej Volný (LF MU), Patricie Popelková (LF OSU), Pavel Boštík (FVZ UO), Ivan Wilhelm (MŠMT).
2016
V roce 2016 se Cena Milady Paulové udělovala v zemědělských vědách.
30. listopadu 2016 ji z rukou náměstka ministryně školství Roberta Plagy obdržela profesorka Zdeňka Svobodová z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin s cílem zviditelnit pozitivní přínos těchto zemědělských plodin. V roce 2016 tomu bylo navíc 95 let, kdy v zemědělských vědách absolvovaly na české univerzitě první ženy: Marie Kuklová a Anna Horynová (s vyznamenáním) a také dvě studentky z Jugoslávie (Ljerka Filipovičová a Jelica Radosavljevicová).

Nominace: Ludmila Ohnoutková (UPOL), Jana Podhrázská (VÚMOP / MENDELU), Jana Řepková (MU), Zdeňka Svobodová (VFU Brno), Jiřina Száková (ČZU v Praze). Medailonky nominovaných zde.

Porota: Jaroslava Domkářová (VÚB Havlíčkův Brod; předsedkyně poroty), Eva Matalová (ÚŽFG AV ČR), Vilém Podrázský (FLD ČZU v Praze), Hana Štěpánová (VÚVeL), Vladimír Večerek (FVHE VFU Brno), Ivan Wilhelm (MŠMT)
2015
V roce 2015 se Cena Milady Paulové udělila v oblasti věd o fyzice a astronomie.
1. prosince 2015 byla slavnostně udělena Cena Milady Paulové. Z rukou ministryně školství mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové ji převzala fyzička doktorka Alice Valkárová.

Letošní ročník připomíná vynikající práci americké astronomky Cecilie Payne-Gaposchkin a české fyzičky Adély Kochanovské.

Nominace: Pavla Čapková (PřF UJEP), Milada Glogarová (FZÚ AV ČR), Helena Jelínková (FJFI ČVUT v Praze), Ilona Müllerová (ÚPT AV ČR), Jana Šafránková (MFF UK), Marie Urbanová (FCHI VŠCHT), Alice Valkárová (MFF UK). Medailonky nominovaných zde.


Porota: Petra Adamová (GFÚ AV ČR), Lucie Augustovičová (MFF UK), Dana Drábová (SÚJB; předsedkyně poroty), Janurová Eva (HGF VŠB–TUO), Michaela Kozlová (FZÚ AV ČR), Martina Miková (PřF UPOL), Hana Lísalová (ÚFE AV ČR), Ivo Kraus (FJFI ČVUT v Praze), Ludvík Kunz (ÚFM AV ČR), Miloslav Zejda (PřF MU), Ivan Wilhelm (MŠMT)
2014
V roce 2014 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury.
Laureátkou šestého ročníku Ceny Milady Paulové se stala děkanka Fakulty stavební ČVUT profesorka Alena Kohoutková.

V roce 2014 byla CMP udělena v oblasti stavebního inženýrství a architektury s cílem upozornit na výročí 100 let od doby, kdy ke studiu nastoupila první absolventka architektury Milada Pavlíková, podpořit rostoucí zájem veřejnosti o témata spojená s vytvářením a kultivací veřejného prostoru, jeho proměnami a stavebními zásahy člověka do něj, a motivovat dívky ke studiu technických oborů.

Nominace: Milena Císlerová (FSv ČVUT v Praze), Alena Kohoutková (FSv ČVUT v Praze), Darja Kubečková (FAST VŠB–TUO), Pavla Rovnaníková (FAST VUT v Brně), Hana Urbášková (FA VUT v Brně). Medailonky nominovaných zde.


Porota: Rostislav Drochytka (FAST VUT v Brně; předseda poroty), Jana Kaštánková (ČKA), Iveta Merunková (FAPPZ ČZU v Praze), Martin Pospíšil (FA ČVUT v Praze), Renata Zdařilová (ČSSI / FAST VŠB–TUO), Pavlína Janová (MŠMT)
2013
V roce 2013 byla Cena Milady Paulové udělena v oblasti farmakologie a toxikologie.
Laureátkou ceny se stala profesorka Alexandra Šulcová ze Středoevropského technologického ústavu CEITEC při Masarykově univerzitě v Brně. Slavnostní předání proběhlo 5. prosince za účasti ministra školství Dalibora Štyse a předsedy poroty, která o udělení ceny rozhodla, profesora Jaroslava Květiny.

V roce 2013 byla CMP udělena v oblasti farmakologie a toxikologie u příležitostí stého výročí od narození nestorky světové a československé farmakologie profesorky Heleny Raškové.

Nominace: Věra Klenerová (1. LF UK), Hana Kubová (FGÚ AV ČR), Lenka Maletínská (ÚOCHB AV ČR), Marie Stiborová (PřF UK), Alexandra Šulcová (CEITEC), Jitka Ulrichová (LF UPOL). Medailonky nominovaných zde.


Porota: Pavel Anzenbacher (LF UP), Helena Mertlíková-Kaiserová (ÚOCHB AV ČR), Olga Lenčová (1. LF UK), Jaroslav Květina (VFU Brno; předseda poroty), Pavlína Janová (MŠMT)
2012
V roce 2012 byla Cena Milady Paulové udělena v historických vědách.
Laureátkou 4. ročníku Ceny Milady Paulové se stala profesorka Zdeňka Hledíková, jíž byla Cena slavnostně udělena ministrem školství 18. října 2012 v Lichtenštejnském paláci na Kampě.

V roce 2012 byla CMP udělena v historických vědách s odkazem na pedagogicko-výzkumné působení historičky a byzantoložky prof. Paulové, první profesorky na české univerzitě.

Nominace: Zdeňka Hledíková (FF UK), Libuše Hrabová (FF UPOL), Kateřina Charvátová (PedF UK), Jiřina Langhammerová (NM), Milena Lenderová (FF UPa), Lydia Petráňová (EÚ AV ČR), Eva Stehlíková (FF UK / FF MUNI), Soňa Štrbáňová (ÚSD AV ČR), Natalie Venclová (ARÚ AV ČR). Medailonky nominovaných zde.

Porota: Jan Gruber (FF UK), Antonín Kalous (FF UPOL), Alena Křížová (FF MU), Eduard Maur (FF UK / FF UPOL; předseda poroty), Miloslav Pojsl (CMTF UPOL), Marie Ryantová (FF JU), Jiří Stočes (FP ZČU), Stanislav Stuchlík (FF SLU), Daniela Tinková (FF UK)
2011
V roce 2011 byla Cena Milady Paulové udělena v oboru chemie.
MŠMT ve spolupráci s NKC – ženy a věda a Domem zahraničních služeb vyhlásilo 1. července 2011 třetí ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Z celkem osmi nominovaných byla komisí předních odbornic a odborníků laureátkou zvolena profesorka Kateřina Demnerová.

V tomto roce byla CMP s odvoláním na iniciativu OSN, která vyhlásila rok 2011 rokem chemie, udělena v oboru chemie s cílem podtrhnout důležitost tohoto oboru pro společnost a ochranu životního prostředí.

Nominace: Pavla Čapková (VŠB–TUO), Kateřina Demnerová (VŠCHT), Pavla Rovnaníková (FAST VUT v Brně), Marie Stiborová (PřF UK), Miroslava Trchová (ÚMCH AV ČR), Jitka Ulrichová (LF UPOL), Irena Valterová (ÚOCHB AV ČR), Věra Vrtílková (ÚJP Praha). Medailonky nominovaných zde.


Porota: Jiří Drahoš (AV ČR; předseda poroty), Pavel Jungwirth (ÚOCHB AV ČR), Helena Kalová (SYNTHOS Kralupy), Josef Koubek (VŠCHT), Miroslav Mašláň (UPOL), Ladislav Novák (SCHP ČR), Lucy Vojtová (VUT v Brně), Naděžda Witzanyová (MŠMT)
2010
V roce 2010 byla Cena Milady Paulové udělena v oboru ekonomie.
Výběr oboru byl dán snahou podtrhnout důležitost ekonomie a paradigmatických změn, ke kterým v současné době v ekonomii dochází. Laureátkou CMP za rok 2010 se stala inženýrka Růžena Vintrová.

Ekonomie je již přes dvě století klíčovou vědou, která silně ovlivňuje fungování společností, naše vztahování se k realitě i naše hodnoty. Poslední tři roky silně vstupuje do našich životů v souvislosti s globální hospodářskou krizí. Hovoří se o nutnosti regulovat bankovní sektor a zvýšit dohled na investiční produkty. Objevují se analýzy negativních dopadů chování finančních institucí na ekonomiku jako celek a tím na životy občanů a občanek. Tradiční tržní představa ekonomiky se ukazuje jako neudržitelná v různých společenských oblastech a vyvíjí se nové indikátory ekonomické udržitelnosti založené na odpovědnosti vůči lidem a životnímu prostředí.

Nominace: Lenka Adamcová (MUP), Jaroslava Durčáková (FFÚ VŠE), Magdalena Hunčová (FSE UJEP), Drahomíra Pavelková (FaME UTB), Márie Režňáková (FP VUT v Brně), Růžena Vintrová (VŠEM). . Medailonky nominovaných zde.


Porota: Mojmír Hampl (ČNB), Štěpán Jurajda (CERGE–EI), Pavlína Pellešová (OPF SU), Jana Ryšlinková (USBS; předsedkyně poroty), Ilona Švihlíková (VŠMVV Praha)
2009
V roce 2009 byla Cena Milady Paulové udělena v oboru ekologie a trvale udržitelného rozvoje.
V roce 2009 byla CMP udělena poprvé, záštitu nad ní převzal Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška. 14. května 2009 se první laureátkou stala profesorka Milena Rychnovská, která Cenu obdržela na slavnostním ceremoniálu při příležitosti konání konference Changing research landscapes to make the most of human potential, a to z rukou Ministryně Miroslavy Kopicové a evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika.

Volba této vědní oblasti byla daná jejím mezioborovým charakterem, absencí genderových konotací dělení věd na tvrdé a měkké vědy a vysokým politickým i společenským významem, který této doméně přiznává mimo jiné také Národní politika výzkumu, vývoje a inovací pro roky 2009–2013.

Nominace: Květuše Jirátová (ÚCHP AV ČR), Hana Librová (FSS MU), Milena Rychnovská (UPOL), Věra Straškrabová (HBÚ AV ČR), Eva Syková (IEM AV ČR), Zdeňka Svobodová (FVHE VFU Brno), Jaroslava Vráblíková (FŽP UJEP), Blanka Wichterlová. Medailonky nominovaných zde.


Porota: Jan Dušek (Daphne ČR), Jan Frouz (PřF UK), Milan Chytrý (PřF MU; předseda poroty), Iva Lekešová (MŠMT), Michal V. Marek (ÚSBE AV ČR), Kateřina Ptáčková (Zelený kruh), Josef Seják (FŽP UJEP), Boris Vyskot (BFÚ AV ČR)