Webinář o genderové dimenzi potravinových systémů

Domů Akce Webinář o genderové dimenzi potravinových systémů


Kdy: 4. 10. 2023, 16:30 – 18:30

Kde: online (Zoom)

Registrace: do 1. 10. 2023 zde

Workshop profesorky Stefanie Lemke z vídeňské BOKU s názvem Integrating gender in food systems research – concepts, approaches and experiences from the field je součástí vzdělávacích aktivit NKC – gender a věda zaměřených na genderovou dimenzi ve vědě. Workshop je určen pro odbornou veřejnost a bude probíhat v anglickém jazyce.

Ve výzkumu potravinových systémů, stejně jako v jiných oblastech výzkumu, je genderová perspektiva klíčová pro lepší pochopení a řešení strukturálních podmínek a nerovností, které jsou těmto systémům vlastní. Stále existuje mezera ve výzkumu, pokud jde o kontextově specifické údaje rozlišené podle pohlaví a genderu. Kromě genderu rozhodují o tom, zda mají aktéři a aktérky potravinových systémů přístup k různým zdrojům nebo zda čelí překážkám, i další sociální kategorie, jako je věk, vzdělání či socioekonomický/zdravotní status. To vyžaduje širší genderově transformační a intersekcionální přístup, který umožní odhalit vzájemně se křížící vztahy moci a nerovnosti.

V rámci webináře se zaměříme na důležité pojmy, jako je gender, genderově podmíněné násilí a strukturální diskriminace, empowerment a intersekcionalita. Podíváme se také na metodologické přístupy, které umožní začlenit genderovou dimenzi a intersekcionalitu do výzkumu, a to v kontextu potravinových systémů a správy přírodních zdrojů, se zvláštním zaměřením na přístup k půdě a dalším zdrojům a také na účast žen, mládeže a marginalizovaných skupin. To bude ilustrováno na případových studiích z participativního transdisciplinárního akčního výzkumu v různých geografických kontextech v Evropě, východní a západní Africe.

Stefanie Lemke je profesorka a vedoucí Institute for Development Research, Department of Sustainable Agriculture, University of Natural Resources and Life Sciences ve Vídni a čestnou vědeckou pracovnicí Centre for Agroecology, Water and Resilience, Coventry University ve Velké Británii.

Více než 25 let se věnuje výzkumu potravinových systémů, převážně v subsaharské Africe. Mezi oblasti její práce patří lidské právo na přiměřené jídlo/výživu, gender, intersekcionalita, práva žen, potravinová bezpečnost, udržitelné potravinové systémy, udržitelné živobytí a správa přírodních zdrojů. Uplatňuje genderově transformační, feministické, participativní a transdisciplinární přístupy, přičemž na výzkumu spolupracuje s aktéry a aktérkami z organizací občanské společnosti a rolnických hnutí. Pracovala také jako konzultantka pro různé organizace v oblasti výživového poradenství.