Náš tým

Marcela Linková

Vedoucí NKC

marcela.linkova(at)soc.cas.cz

Vedoucí NKC je od roku 2001, věnuje se zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTIONplus Horizontu Evropa, vedla i předchozí projekt GENDERACTION, dva projekty 6. RP a dalších se účastnila. Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi; od roku 2016 stojí v čele ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, poradního orgánu Evropské komise. Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Marcela je filmoholička a baví ji spousta hudby, namátkou My Morning Jacket, Beach House, David Bowie, Radiohead a Anna Calvi. Vášeň pro jídlo (a spoustu dalšího) sdílí se svým manželem.

Martina Fucimanová

GENDERACTIONplus, Cena Milady Paulové v projektu CZERA

martina.fucimanova(at)soc.cas.cz

Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od dubna 2014, kdy zajišťovala chod mentoringových programů pro studentky středních škol a pro začínající vědkyně a vědce. V současné době se jako projektová manažerka podílí na koordinaci projektu GENDERACTIONplus a je zodpovědná za organizaci Ceny Milady Paulové.

Gabriela Langhammerová

Prosazování institucionálních změn a Komunita pro změnu v projektu CZERA

gabriela.langhammerova(at)soc.cas.cz

Absolvovala doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK, obor Filosofie a dějiny přírodních věd, v jehož rámci se zabývala dějinami a metodologií vědy. Vystudovala magisterský program teologie-filosofie na Husitské teologické fakultě UK a magisterský program Genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou NKC je od roku 2021, kde se zabývá problematikou prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích v rámci projektu CZERA a ve spolupráci s Komunitou pro změnu.

Eva Oliva

Prosazování institucionálních změn v projektu CZERA

eva.oliva(at)soc.cas.cz

Vystudovala magisterský program v oboru etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na genderově podmíněné společenské role a studium maskulinit. Dříve vystudovala bakalářský program v oboru Humanities, Society and Culture na Anglo-americké Univerzitě v Praze. V rámci projektu je odpovědná za činnosti v oblasti expertní podpora výzkumných organizací, zejména za problematiku prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích. Věnuje se především problematice genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Spolupracuje také s Komunitou pro změnu a podílí se na podpoře v oblasti vykonávání genderových auditů.

Ananké Nebeská

Genderová dimenze v obsahu výzkumu v projektu CZERA

ananke.nebeska(at)soc.cas.cz

Vystudovala magisterský program Genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, v rámci něhož se věnovala zejména intersekcionalitě a prolínání feminismu a environmentalismu. V projektu CZERA zodpovídá za agendu genderové dimenze v obsahu vědy a výzkumu v rámci Komunity pro změnu a projektu Jedna velikost nestačí. Členkou NKC je od roku 2022, v minulosti působila také jako event koordinátorka konference Ending gender-based violence in academia nebo v rámci projektu STRATIN+.

Barbora Schneiderová

Manažerka komunikace v projektu CZERA, GENDERACTIONplus a STRATIN+

barbora.schneiderova(at)soc.cas.cz

Členkou týmu NKC je od ledna 2024. V NKC má na starosti externí komunikaci, sociální sítě a tvorbu newsletterů projektů GENDERACTIONplus a CZERA, včetně propagace projektu „Jedna velikost nestačí“. Absolvovala VOŠP a Divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V minulosti pracovala v médiích, vedla mediální projekt pro Skautský institut, genderovou problematikou se zabývala i během práce pro magazín Heroine. Mimo NKC se stará se o sociální sítě několika českým firmám a věnuje se kulturní publicistice v Deníku N. Ve volném čase se učí italsky, sbírá koření a ráda objevuje země s batohem na zádech.

Anna Donovalová

Analytička v projektu STRATIN+

anna.donovalova(at)soc.cas.cz

Vystudovala magisterský program učitelství pro střední školy (základy společenských věd) na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, který zakončila diplomovou prací zabývající se postojem učitelů a učitelek k genderu a genderové rovnosti. V současnosti studuje doktorský program na Pedagogické fakultě UK, kde se zaměřuje na gender v rámcových kurikulárních dokumentech. V NKC pracuje od února 2022 jako analytička genderové rovnosti v rámci projektu STRATIN+. Ve volném čase Anna čte, sleduje seriály a filmy či poslouchá hudbu, ideálně živě na koncertech. Její velkou zálibou je fotografování.

Magdaléna Michlová

Analytička v projektu STRATIN+

Magdaléna Michlová vystudovala sociologii a kulturální studia a pokračuje v doktorském programu sociologie na FSV UK. Ve svém disertačním projektu se zaměřuje na studentský aktivismus tematizující genderově podmíněné násilí na univerzitách. V NKC pracuje od března 2024. S Masarykovou univerzitou spolupracuje na řešení projektu Female Empowerment. Příležitostně překládá odborné a popularizační tituly a věnuje se kulturní publicistice. Ve volném čase Magdaléna čte, píše, chodí na koncerty a výstavy. Umělecky se realizuje v tatérské tvorbě.

Zuzana Andreska

UniSAFE

zuzana.andreska(at)soc.cas.cz

Vystudovala právo a genderová studia na Univerzitě Karlově. V NKC pracuje od roku 2021. Její výzkum se zaměřuje na problematiku genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí (projekt UniSAFE). V NKC se zároveň věnuje spolupráci se státní správou v oblasti prosazování genderové rovnosti ve vědě.

Jana Dvořáčková

UniSAFE

jana.dvorackova(at)soc.cas.cz

Je absolventkou doktorského studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se v současné době zaměřuje především na podporu genderové rovnosti v prostředí výzkumných institucí a grantových organizací. Členkou týmu NKC je od května 2018, pracovala na evropském projektu GE Academy, nyní je součástí týmu projektu UniSAFE. Mezi lety 2012 – 2017 působila jako vyučující oboru genderová studia na Masarykově univerzitě. Je spoluautorkou knihy Politika a každodennost na českých vysokých školách.

Blanka Nyklová

Výzkumnice

blanka.nyklova(at)soc.cas.cz

V NKC – gender a věda pracuje od roku 2014 jako výzkumná pracovnice. Vystudovala mediální studia na FSV UK a následně získala doktorát rovněž na FSV v oboru sociologie. Výzkumně se zaměřuje na českou feministickou scénu, její podoby, proměny a teoretická východiska, dále na sexuální násilí především v kontextu mezinárodních výměnných programů na vysokých školách, a dále na průsečík geopolitiky a epistemologie se zvláštním důrazem na transformační procesy. Posledně jmenované téma zkoumá jednak na základě analýz vizuálních a jiných kulturních textů, jednak v současnosti na příkladu osudů aplikovaného výzkumu v chemickém průmyslu, což je téma jejího současného projektu GAČR.

Nina Andrš Fárová

Výzkumnice

nina.farova(at)soc.cas.cz

Je absolventkou doktorského studia antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se věnuje tématu mužů a maskulinit ve vzdělávání, dalším jejím výzkumným zaměřením je vztah genderu, vědy a technologií. Soustředí se především na kvalitativní výzkum. V NKC je postdoktorandkou podílející se na několika výzkumných projektech. V současnosti je také odbornou asistentkou na Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje kvalitativní metodologii a genderová studia.

Jarmila Klsák

Produkční akcí, koordinátorka e-školení v projektu CZERA, asistentka oddělení

jarmila.klsak(at)soc.cas.cz

Jarmila je součástí NKC od roku 2021, kdy nastoupila na pozici asistentky oddělení. V současné době se k asistenci kolegyň a kolegům na oddělení věnuje také produkci akcí NKC, a kromě správy platformy NKC Moodle zajišťuje i koordinaci e-školení Plánů genderové rovnosti. V minulosti působila jako instruktorka sebeobrany pro děti a teenagery a vedla kurz pro ženy v Choketopus Gymu. Mimo NKC se věnuje grafickému designu a dálkovému studiu transkulturní komunikace.