Náš tým

Marcela Linková

Vedoucí NKC

marcela.linkova(at)soc.cas.cz

Vedoucí NKC je od roku 2001, věnuje se zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTIONplus Horizontu Evropa, vedla i předchozí projekt GENDERACTION, dva projekty 6. RP a dalších se účastnila. Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi; od roku 2016 stojí v čele ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, poradního orgánu Evropské komise. Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Marcela je filmoholička a baví ji spousta hudby, namátkou My Morning Jacket, Beach House, David Bowie, Radiohead a Anna Calvi. Vášeň pro jídlo (a spoustu dalšího) sdílí se svým manželem.

Hana Tenglerová

STRATIN+, CZERA, Gender-SMART, GENDERACTIONplus

hana.tenglerova(at)soc.cas.cz

Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od roku 2008. V rámci projektů sdílených činností financovaných MŠMT STRATIN+ a CZERA se věnuje spolupráci se státní správou v oblasti prosazování genderové rovnosti ve vědě, je členkou pracovních skupin a podílí se na plnění strategických úkolů vyracováváním expertních podkladů. Superviduje v znik Monitorovací zprávy o postavení žen ve vědě. Od roku 2019 je členkou týmu, který provádí externí monitoring a evaluaci v projektu strukturální změny Gender-SMART Horizontu 2020, mezi roky 2018 do 2021 se věnovala komunikaci projektu GENDERACTION, na který od června 2022 naváže GENDERACTIONplus financovaný z Horizontu Evropa.

Martina Fucimanová

Organizace Ceny Milady Paulové, CZERA

martina.fucimanova(at)soc.cas.cz

Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od dubna 2014, kdy zajišťovala chod mentoringových programů pro studentky středních škol a pro začínající vědkyně a vědce. Jako projektová manažerka se podílela na koordinaci projektu GENDERACTION. Nyní je zodpovědná za organizaci Ceny Milady Paulové a podporuje tým v práci na evropských projektech.

Gabriela Langhammerová

Prosazování institucionálních změn a Komunita pro změnu v projektu CZERA

gabriela.langhammerova(at)soc.cas.cz

Vystudovala magisterský program teologie-filosofie na Husitské teologické fakultě UK a magisterský program Genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. V současnosti dokončuje doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK, obor Filosofie a dějiny přírodních věd, v jehož rámci se zabývá dějinami a metodologií vědy. Členkou NKC je od roku 2021, kde se zabývá problematikou prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích v rámci projektu CZERA a ve spolupráci s Komunitou pro změnu.

Markéta Brabcová

Prosazování institucionálních změn v projektu CZERA

marketa.brabcova(at)soc.cas.cz

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a momentálně dokončuje genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V NKC působí od roku 2021, kde se v rámci Komunity pro změnu a projektu CZERA zaměřuje na prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích. Dále se podílí na aktivitách projektu „Jedna velikost nestačí“, a věnuje se také problematice genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování. Markéta ráda čte a jako správná mileniálka miluje Harryho Pottera.

Eva Oliva

Prosazování institucionálních změn v projektu CZERA

eva.oliva(at)soc.cas.cz

Vystudovala bakalářský program Humanities, Society and Culture na Anglo-americké Univerzitě v Praze. V Současné době dokončuje magisterský stupeň studia na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se zaměřením na genderově podmíněné společenské role. V rámci projektu je odpovědná za činnosti v oblasti Expertní podpora výzkumných organizací, zejména za problematikou prosazování institucionálních změn ve vědeckých a výzkumných organizacích, za spolupráci s Komunitou pro změnu a za podporu v oblasti vykonávání genderových auditů.

Jana Gabrielová

Manažerka komunikace v projektu CZERA

jana.gabrielova(at)soc.cas.cz

Absolvovala genderová studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Členkou týmu NKC je od roku 2021. V rámci projektu CZERA má na starosti externí komunikaci, pořádání akcí pro veřejnost a propagaci projektu „Jedna velikost nestačí“. Ve své profesní kariéře se dříve věnovala PR pro firmy, kulturní i státní instituce. Genderovou rovností se zabývala v minulosti prostřednictvím aktivit upozorňujících na téma sexismu v reklamě. Volný čas tráví mimo jiné na výletech do přírody, čtením, sledováním krimi seriálů nebo vyrazí za kulturou.

Ananké Nebeská

Event koooridnátorka v projektu CZERA

ananke.nebeska(at)soc.cas.cz

Vystudovala bakalářský program Studium humanitní vzdělanosti se zaměřením na kulturní antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a v rámci Erasmu strávila rok na University of Copenhagen. Momentálně dokončuje magisterský program Genderová studia rovněž na FHS UK, ve své diplomové práci se zabývá prolínáním feminismu a ekologie. Členkou NKC je od dubna 2022 a v rámci projektu CZERA působí jednak jako event koordinátorka konference zaměřené na genderově podmíněné násilí v akademické sféře pořádané v rámci předsednictví ČR v Radě EU a kromě toho se věnuje genderové dimenzi ve vědě v rámci Komunity pro změnu a projektu Jedna velikost nestačí.

Anna Donovalová

Analytička v projektu STRATIN+

anna.donovalova(at)soc.cas.cz

Vystudovala magisterský program učitelství pro střední školy (základy společenských věd) na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, který zakončila diplomovou prací zabývající se postojem učitelů a učitelek k genderu a genderové rovnosti. V současnosti studuje doktorský program na Pedagogické fakultě UK, kde se zaměřuje na gender v rámcových kurikulárních dokumentech. V NKC pracuje od února 2022 jako analytička genderové rovnosti v rámci projektu STRATIN+. Ve volném čase Anna čte, sleduje seriály a filmy či poslouchá hudbu, ideálně živě na koncertech. Její velkou zálibou je fotografování.

Nathalie Koubayova

Datová analytička v projektu STRATIN+

nathaile.koubayova(at)soc.cas.cz

Vystudovala výzkumný magisterský program komunikační vědy na University of Amsterdam v Nizozemsku. V současnosti studuje doktorský program na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V NKC pracuje od března 2022 jako datová analytička a podílí se na přípravě Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě. Ve volném čase ráda čte a sleduje dokumentární filmy.

Zuzana Andreska

UniSAFE

zuzana.andreska(at)soc.cas.cz

Vystudovala magisterský program genderová studia na Univerzitě Karlově a nyní dokončuje na stejné univerzitě studium práv. V NKC pracuje od roku 2021 v rámci projektu UniSAFE, jehož cílem je nabídnout řešení genderově podmíněného násilí v akademické sféře.

Jana Dvořáčková

UniSAFE

jana.dvorackova(at)soc.cas.cz

Je absolventkou doktorského studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se v současné době zaměřuje především na podporu genderové rovnosti v prostředí výzkumných institucí a grantových organizací. Členkou týmu NKC je od května 2018, pracovala na evropském projektu GE Academy, nyní je součástí týmu projektu UniSAFE. Mezi lety 2012 – 2017 působila jako vyučující oboru genderová studia na Masarykově univerzitě. Je spoluautorkou knihy Politika a každodennost na českých vysokých školách.

Averil Huck

Výzkumnice v projektu UniSAFE

averil.huck(at)soc.cas.cz

Vystudovala genderová studia na Lumiere University Lyon 2 ve Francii. Ve své diplomové práci se věnovala konzervativním reakcím na přípravu francouzského zákona k zpřístupnění lékařsky asistované reprodukce stejnopohlavním párům a svobodným ženám. V NKC pracuje od 2019, nejprve na pozici výzkumnice projektu GENDERACTION, zaměřující se na implementaci genderové perspektivy v mezinárodní spolupráci v oblasti vědy, techniky a inovací, nyní na projektu UniSAFE, který se věnuje genderově podmíněnému násilí v akademické sféře.

Katarína Slezáková

Gender-SMART

katarina.slezakova(at)soc.cas.cz

Vystudovala magisterský program sociologie na Masarykově univerzite. V NKC pracuje v rámci projektů implementujících genderovou rovnost v akademické a výzkumné sféře (GE Academy 2019 a 2021, Gender-SMART 2022). Jako socioložka působí na Institutu pro výzkum inkluzivního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde se věnuje rase, třídě a disabilitě ve vzdělávání a také institucionální péči o děti do tří let.

Blanka Nyklová

Výzkumice

blanka.nyklova(at)soc.cas.cz

V NKC – gender a věda pracuje od roku 2014 jako výzkumná pracovnice. Vystudovala mediální studia na FSV UK a následně získala doktorát rovněž na FSV v oboru sociologie. Výzkumně se zaměřuje na českou feministickou scénu, její podoby, proměny a teoretická východiska, dále na sexuální násilí především v kontextu mezinárodních výměnných programů na vysokých školách, a dále na průsečík geopolitiky a epistemologie se zvláštním důrazem na transformační procesy. Posledně jmenované téma zkoumá jednak na základě analýz vizuálních a jiných kulturních textů, jednak v současnosti na příkladu osudů aplikovaného výzkumu v chemickém průmyslu, což je téma jejího současného projektu GAČR.

Nina Fárová

Výzkumnice

nina.farova(at)soc.cas.cz

Je absolventkou doktorského studia antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se věnuje tématu mužů a maskulinit ve vzdělávání, dalším jejím výzkumným zaměřením je vztah genderu, vědy a technologií. Soustředí se především na kvalitativní výzkum. V NKC je postdoktorandkou podílející se na několika výzkumných projektech. V současnosti je také odbornou asistentkou na Katedře sociologie Univerzity Hradec Králové, kde vyučuje kvalitativní metodologii a genderová studia.

Jarmila Lancošová

Asistentka oddělení

jarmila.lancosova(at)soc.cas.cz

Jarmila je součástí týmu NKC od roku 2021. V současnosti studuje Transkulturní komunikaci na univerzitě v Hradci Králové, kde se snaží při každé příležitosti poukazovat na genderovou problematiku. V minulosti se jako instruktorka sebeobrany zabývala aplikovanou prevencí fyzického násilí, a to ji také nasměrovalo k tématu genderové (ne)rovnosti. Jarmila má na starosti chod kanceláře, spolu-zajišťování eventů a správu Moodlu.