Ceny Milady Paulové 2023


Záměrem letošního ročníku je podpořit působení žen v oblasti bioekonomiky v českém výzkumném prostředí. Bioekonomika je charakterizována jako produkce, využívání a konzervace přírodních zdrojů a s tím spojený výzkum, technologie a inovace směřující k udržitelnému zacházení s životním prostředím. Pokrývá odvětví a systémy, jejichž základem jsou biologické zdroje (zvířata, rostliny, mikroorganismy, biomasa, včetně organického odpadu), využívání jejich funkcí a principů. Zahrnuje tak zemědělství, lesnictví, akvakulturu, potravinářský a chemický průmysl nebo energetiku. Z širokého ekonomického hlediska pokrývá soubor činností týkajících se vynálezů, vývoje, výroby a obnovitelného využití biologických produktů a procesů.


Vítězka

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc. patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. Situace po roce 1990 jí umožnila výraznou orientaci na environmentální ekonomiku v zahraničí, absolvovala stáže v Cambridge ve Velké Británii, ve Washingtonu DC., ve Švédsku a Francii. Zahraniční zkušenosti a kontakty ovlivnily získávání grantů s novým ekonomickým paradigmatem udržitelného rozvoje jako nástroje praktického i teoretického využití globálních problémů. V roce 2013 se stala členkou prvního Bioekonomického panelu EU za ČR. V rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 byla za ČR hlavní řešitelkou úspěšného výzkumného projektu Power4Bio, jehož cílem bylo najít optimální model rozvoje a možnosti regionů pro přechod na bioekonomiku. Od roku 2007 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde významně přispěla k rozšíření oboru environmentální ekonomiky a akreditaci předmětu bioekonomika. Kromě vědecké činnosti se věnuje propagaci bioekonomických témat v rámci zvaných přednášek na dalších univerzitách, vede doktorské práce, svou činností a osobností inspiruje další generace výzkumníků a výzkumnic.

Rozhovor

Nominace

prof. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Pracoviště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Prof. Leona Buňková je etablovanou vědkyní a pedagožkou v oblasti mikrobiologie potravin a mikrobiologické bezpečnosti potravin. Zabývá se studiem přítomnosti mikroorganismů v potravinách, a to jak nežádoucích, způsobujících kažení, tak i žádoucích, jako jsou například bakterie mléčného kvašení, probiotické organismy apod. Je velmi aktivní také v oblasti aplikovaného výzkumu, podílí se na činnosti odborných společností, rad, hodnoticích a akreditačních komisí. Mimořádná

prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Pracoviště: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav chovu a šlechtění zvířat

Profesorka Martina Lichovníková se věnuje problematice spojené s chovem drůbeže, především s chovem kura domácího. Zaměřuje se na optimalizaci potřeby základních živin, použití esenciálních olejů při eliminaci nejčastějšího vnějšího parazita kura domácího a výzkum optimalizace podmínek inkubace kuřat. Všechna tato témata se setkávají v udržitelnosti produkce, snižování zátěže životního prostředí, šetrném využívání neobnovitelných zdrojů a efektivní produkci. Podílí se na výuce, je garantkou předmětů a členkou několika vědeckých asociací.

doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Pracoviště: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Docentka Jana Soukopová se dlouhodobě zabývá ekonomickými souvislostmi udržitelného rozvoje, odpadovým a oběhovým hospodářstvím obcí a problematikou efektivnosti. Kromě výzkumu vyučuje a je garantkou předmětů zaměřených na ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje, ekonomiky životního prostředí a metody hodnocení efektivnosti veřejných zakázek a projektů. Působí jako školitelka v doktorských programech, je aktivní v popularizaci problematiky oběhového hospodářství a ekonomiky odpadového hospodářství jak mezi studujícími, tak mezi odbornou i laickou veřejností.

Ing. Olga Šolcová, CSc., DSc.

Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Doktorka Olga Šolcová se zabývá zpracováním rostlinných, živočišných i dalších odpadů tak, aby z nich bylo možné získat nově využitelné produkty. Rozvíjí nové aplikace komplexního využívání nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti mikrobiologie, environmentálního chemického inženýrství, rostlinné biologie, půdoznalectví apod., k tvorbě nových, společností žádaných produktů za dodržení principu udržitelnosti a recyklace surovin. Výsledkem tohoto inovativního přístupu jsou například půdní hnojivové doplňky, nové výživové doplňky při racionální stravě, bioremediace a odstraňování toxických látek z vod a půd, atd. Je aktivní ve výuce i v popularizaci vědy pro širokou veřejnost.

doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.

Pracoviště: Mendlova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Docentka Magdalena Daria Vaverková se zabývá problematikou vlivu lidské činnosti na životní prostředí se specializací na nakládání s odpady. Zkoumá, jaký dopad má produkce a zpracování různých druhů odpadu na životní prostředí a jaké jsou důsledky tohoto procesu. Zaměřuje se na analýzu biopolymerů a jejich rozkladu v různých podmínkách, věnuje se také optimalizaci procesu kompostování, biomonitoringem vlivu skládek na životní prostředí pomocí vybraných druhů rostlin či vlivu požárů. Jejím cílem je nalézt efektivní a udržitelné způsoby nakládání s odpady, které budou minimalizovat jejich negativní vliv na životní prostředí. Spolupracuje na vývoji certifikovaných metodik, přednáší v České republice i v zahraničí.