Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Plán je souborem cílů, jichž má být dosaženo v konkrétním časovém horizontu, a aktivit a opatření, které mají naplnění daných cílů zajistit. Tyto cíle – a opatření – jsou zpravidla sestaveny „na míru“ konkrétní organizaci, v závislosti na kontextu, problémových oblastech/zjištěných nerovnostech a dalších charakteristikách.

Plán genderové rovnosti představuje pro instituci explicitní závazek věnovat se podpoře genderové rovnosti, je součástí její strategie rozvoje a jejího řízení.

Plán má zpravidla 4 fáze:

 • ANALÝZA/AUDIT: jsou sbírány statistiky, kvalitativní i kvantitativní data (rozdělena dle pohlaví a dalších důležitých charakteristik), analyzovány procesy, postupy a dokumenty instituce, stejně tak, jako její formální a neformální pravidla – následně jsou kriticky analyzována perspektivou rovných příležitostí. Více informací k AUDITŮM naleznete v sekci Výukové moduly – ke stažení: prezentace Genderový audit.
 • VYTVÁŘENÍ PLÁNU: na základě auditu jsou vyhodnoceny oblasti, kde dochází k diskriminaci či systematickému znevýhodňování některé skupiny studujících/pracujících (nemusí se jednat vždy jen o ženy), jsou určeny záměry a cíle, konkrétní aktivity potřebné k dosažení těchto cílů, jsou určeny termíny jejich plnění, zodpovědnost za plnění, finanční zdroje pro plnění, jsou definovány indikátory změny a systém monitoringu a evaluace změn vedoucích k definovaným cílům a záměrům.
 • IMPLEMENTACE: plán je postupně zaváděn a jeho vývoj a plnění průběžně monitorovány a evaluovány včetně dopadu aktivit – v této fázi je možné plán přehodnotit a znovu definovat na základě úspěchů a neúspěchů při jeho plnění.
 • HODNOCENÍ:  jak je uvedeno výše, monitoring a evaluace procesních a obsahových indikátorů změny probíhá již ve fázi implementace plánu, po dokončení plánu je však důležité zhodnotit průběh jeho zavádění a dopad, který v instituci měl, a na základě výsledků tohoto hodnocení vytvořit plán nový. Jedná se tedy o cyklický proces, který je vhodné iterovat (jeden cyklus trvá ca 4-5 let).

POŽADAVKY NA PLÁN PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ HORIZONTU EVROPA

Aby daný dokument bylo možné považovat za plán genderové rovnosti (GEP – gender equality plan) je nutné z pohledu Evropské komise splnit následující minimální požadavky (tzv. minimal requirements, building blocks):

 • zveřejnění: formální dokument zveřejněný na internetových stránkách instituce a podepsaný nejvyšším vedením;
 • vyčleněné zdroje: vyčlenění zdrojů a odborných znalostí v oblasti genderové rovnosti na realizaci plánu;
 • shromažďování a monitorování údajů: údaje o zaměstnaných osobách (a studujících, pokud je instituce má) rozdělené podle genderu a výroční zprávy založené na stanovených indikátorech;
 • školení: zvyšování povědomí/školení o genderové rovnosti a nevědomých genderových předsudcích pro zaměstnané osoby a osoby s rozhodovací pravomocí.

Plán by měl také pokrývat následující doporučené oblasti:

 1. slaďování osobního a pracovního života a organizační kultura
 2. genderová vyváženost ve vedení a rozhodování
 3. genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
 4. začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a výuky
 5. opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování

POŽADAVEK NA PLÁN PRO ÚČAST V SOUTĚŽI GAČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR), největší poskytovatel finanční podpory základního výzkumu, ukládá od roku 2023 povinnost vykázat plán genderové rovnosti jako jedno z hodnotících kritérií účasti v soutěži pro všechny typy projektů s jedinou výjimkou. Z této povinnosti jsou vyňaty Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency, v nichž GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (LA granty).

Požadavek na plán genderové rovnosti se nově objevuje v návrhové části a následně v části hodnocení jako povinný údaj. Do hodnocení návrhů se promítá skutečnost, zda žadatelská organizace disponuje pracovištěm, které deklaruje rovný přístup prostřednictvím implementace plánu genderové rovnosti nebo za tímto účelem využívá jiný nástroj, který je zaměřen na rovné pracovní podmínky a klima na pracovišti. 

Odkaz na plán genderové rovnosti či jiný obdobný dokument je pro projekty s počátkem řešení v roce 2023 třeba doložit nejpozději k datu dodání první dílčí zprávy, jeho neuvedení v části C1 návrhu projektu však není důvodem k vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže.

Hodnotící část obsahuje i požadavek na zahrnutí genderové dimenze, který spočívá ve zhodnocení dopadů výzkumu na muže a ženy v případě, že je toto potřeba reflektovat. Toto kritérium je shodné s požadavky programu Horizont Evropa.

3.2. Návrh projektu – část (9) C1

Část C1 má předepsanou strukturu a musí obsahovat tyto údaje:

 • údaje o připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací, popřípadě i o prosazování principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI), včetně strategických nástrojů rozvoje lidského potenciálu a zlepšování pracovních podmínek (např. zajištění vysokého standardu etiky výzkumu, vytváření plánů genderové rovnosti, opatření na podporu genderové rovnosti v rámci HR Award apod.).
 • odkaz na existující plán genderové rovnosti uchazeče či jiný obdobný dokument prokazující aktivní přístup uchazeče k podpoře nediskriminačního přístupu. V případě, že genderový plán či jiný obdobný dokument dosud nebyl přijat, musí být  předložen nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy.
 • v případě, kdy je to relevantní, reflektování možných dopadů na ženy a muže

4.3. Hodnocení odborné úrovně návrhu projektu

(2) c) připravenost uchazeče i spoluuchazečů řešit grantový projekt s ohledem na jejich

technické a institucionální zázemí; bude přihlíženo také k začlenění a prosazování principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI), včetně strategických nástrojů rozvoje lidského potenciálu a zlepšování pracovních podmínek, např. zda má uchazeč plán genderové rovnosti, přijímá opatření na podporu genderové rovnosti v rámci HR Award, apod.

Více o soutěžích GA ČR na rok 2023: https://gacr.cz/vyhlaseni-soutezi-pro-rok-2023/

 

FINANCOVÁNÍ PLÁNŮ

Sledujte aktuální výzvy operačních programů a centrálních rozvojových projektů: zejména OP Zaměstnanost plus a OP JAK. Centralizované rozvojové programy mají ve své výzvě prioritní oblast zaměřenou na rozvoj etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření vůči diskriminaci různých skupin osob a sexuálnímu obtěžování a na zvyšování povědomí o relevanci genderové problematice. Tato oblast by mohla pokrývat genderový audit a tvorbu plánu genderové rovnosti.

Přemýšlejte o propojení a o využití financí alokovaných na realizaci akčního plánu HR Award: kroky, které plánujte, a data získaná analýzou z HR Award můžete využít i pro design plánů genderové rovnosti či pro genderový audit. Z programu Horizont Evropa bude možné financovat tvorbu inkluzivních plánů genderové rovnosti z části programu “Widening Participation and
Strengthening the European Research Area”.

Rozhodně se seznamte s publikací Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans, která vyšla v září 2021.

Doporučujeme materiál Evropského Institutu pro genderovou rovnost (EIGE) k plánům genderové rovnosti.

Více informací k plánům genderové rovnosti naleznete ke stažení v našich výukových modulech z roku 2018 a 2020 a v naší příručce „Jak na změnu: genderová rovnost ve výzkumné instituci„.

Jako další inspirace může posloužit výukový modul GE Academy k tvorbě plánů genderové rovnosti.