Plány genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci, který přináší strukturální a kulturní změny.

Tzv. GEPs se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích.

Plán je souborem cílů, jichž má být dosaženo v konkrétním časovém horizontu, a aktivit a opatření, které mají naplnění daných cílů zajistit. Tyto cíle – a opatření – jsou zpravidla sestaveny „na míru“ konkrétní organizaci, v závislosti na kontextu, problémových oblastech/zjištěných nerovnostech a dalších charakteristikách.

Plán genderové rovnosti představuje pro instituci explicitní závazek věnovat se podpoře genderové rovnosti, je součástí její strategie rozvoje a jejího řízení.

Plán má zpravidla 4 fáze:

 • ANALÝZA/AUDIT: jsou sbírány statistiky, kvalitativní i kvantitativní data (rozdělena dle pohlaví a dalších důležitých charakteristik), analyzovány procesy, postupy a dokumenty instituce, stejně tak, jako její formální a neformální pravidla – následně jsou kriticky analyzována perspektivou rovných příležitostí. Více informací k AUDITŮM naleznete v sekci Výukové moduly – ke stažení: prezentace Genderový audit.
 • VYTVÁŘENÍ PLÁNU: na základě auditu jsou vyhodnoceny oblasti, kde dochází k diskriminaci či systematickému znevýhodňování některé skupiny studujících/pracujících (nemusí se jednat vždy jen o ženy), jsou určeny záměry a cíle, konkrétní aktivity potřebné k dosažení těchto cílů, jsou určeny termíny jejich plnění, zodpovědnost za plnění, finanční zdroje pro plnění, jsou definovány indikátory změny a systém monitoringu a evaluace změn vedoucích k definovaným cílům a záměrům.
 • IMPLEMENTACE: plán je postupně zaváděn a jeho vývoj a plnění průběžně monitorovány a evaluovány včetně dopadu aktivit – v této fázi je možné plán přehodnotit a znovu definovat na základě úspěchů a neúspěchů při jeho plnění.
 • HODNOCENÍ:  jak je uvedeno výše, monitoring a evaluace procesních a obsahových indikátorů změny probíhá již ve fázi implementace plánu, po dokončení plánu je však důležité zhodnotit průběh jeho zavádění a dopad, který v instituci měl, a na základě výsledků tohoto hodnocení vytvořit plán nový. Jedná se tedy o cyklický proces, který je vhodné iterovat (jeden cyklus trvá ca 4-5 let).

POŽADAVKY NA PLÁN PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ HORIZONTU EVROPA

Aby daný dokument bylo možné považovat za plán genderové rovnosti (GEP – gender equality plan) je nutné z pohledu Evropské komise splnit následující minimální požadavky (tzv. minimal requirements, building blocks):

 • zveřejnění: formální dokument zveřejněný na internetových stránkách instituce a podepsaný nejvyšším vedením;
 • vyčleněné zdroje: vyčlenění zdrojů a odborných znalostí v oblasti genderové rovnosti na realizaci plánu;
 • shromažďování a monitorování údajů: údaje o zaměstnaných osobách (a studujících, pokud je instituce má) rozdělené podle genderu a výroční zprávy založené na stanovených indikátorech;
 • školení: zvyšování povědomí/školení o genderové rovnosti a nevědomých genderových předsudcích pro zaměstnané osoby a osoby s rozhodovací pravomocí.

Plán by měl také pokrývat následující doporučené oblasti:

 1. slaďování osobního a pracovního života a organizační kultura
 2. genderová vyváženost ve vedení a rozhodování
 3. genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
 4. začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a výuky
 5. opatření proti genderově podmíněnému násilí, včetně sexuálního obtěžování

FINANCOVÁNÍ PLÁNŮ

Sledujte aktuální výzvy operačních programů a centrálních rozvojových projektů: zejména OP Zaměstnanost plus a OP JAK. Nově vyhlášené CRP na rok 2022 má ve své výzvě prioritní oblast zaměřenou na rozvoj etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření vůči diskriminaci různých skupin osob a sexuálnímu obtěžování a na zvyšování povědomí o relevanci genderové problematice. Tato oblast by mohla pokrývat genderový audit a tvorbu plánu genderové rovnosti.

Přemýšlejte o propojení a o využití financí alokovaných na realizaci akčního plánu HR Award: kroky, které plánujte, a data získaná analýzou z HR Award můžete využít i pro design plánů genderové rovnosti či pro genderový audit. Z programu Horizont Evropa bude možné financovat tvorbu inkluzivních plánů genderové rovnosti z části programu “Widening Participation and
Strengthening the European Research Area”.

Rozhodně se seznamte s publikací Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans, která vyšla v září 2021.

Doporučujeme materiál Evropského Institutu pro genderovou rovnost (EIGE) k plánům genderové rovnosti.

Více informací k plánům genderové rovnosti naleznete ke stažení v našich výukových modulech z roku 2018 a 2020 a v naší příručce „Jak na změnu: genderová rovnost ve výzkumné instituci„.

Jako další inspirace může posloužit výukový modul GE Academy k tvorbě plánů genderové rovnosti.