Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?

Domů Akce Panelová diskuse: Gender a rovnost ve vědě – co ji podrývá a co jí prospívá?


Učená společnost České republiky a Národní kontaktní centrum – gender a věda uspořádali panelovou diskusi věnovanou témmatu genderové rovnosti v české vědě.

Kdy: úterý 21. 3. 2023, v 16 h

Kde: budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206

záznam debaty: https://www.youtube.com/watch?v=aHwh0CHzNqs

V posledních dvaceti letech je v Evropě i mimo ni vidět pozitivní vývoj z hlediska rovnosti ve vědě. Roste povědomí o otázkách genderové rovnosti ve výzkumu, vznikají nové studie, výzkumné a vysokoškolské instituce přijímají opatření, která se zaměřují na změnu ve strukturálním fungování. Podíl žen mezi absolventy doktorského studia a výzkumnými pracovníky roste, stejně jako podíl žen ve výzkumu. V České republice to ovšem neplatí, zastoupení žen stagnuje již více než deset let na úrovni 28 % a plány genderové rovnosti zůstávají zatím spíše na papíře. 

Zároveň došlo k významným změnám v systémech výzkumu a vysokého školství a v jejich řízení, přičemž některé z nich mají na genderovou rovnost negativní dopady. Navzdory zdánlivé genderové neutralitě mají některé z těchto proměn účinky, které z genderového hlediska negativně ovlivňují kariéry ve výzkumu. V ČR k tomu přispívá i nastavení rodinné a sociální politiky obecně.

Cílem diskuze konané na půdě Učené společnosti ČR a organizované ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je podívat se na české vědecké prostředí z pohledu rovností šancí. Úvodní přednáška zmapuje posun od „nápravy žen“ (fixing women) k „nápravě institucí“ (fixing institutions) a „nápravě znalostí“ (fixing knowledge) s konkrétními příklady aktivit, které situaci mohou měnit. Následná diskuse se zaměří na přenos zahraničních zkušeností a reflexi toho, co českému prostředí ve srovnání se zahraničím chybí a v čem je zahraniční zkušenost užitečná pro posouvání nejen genderových aspektů pracovních podmínek na českých vysokých školách a výzkumných institucích.

Shrnutí debaty na webových stránkách AV ČR

Program:

Úvodní přednáška:

Marcela Linková, Ph.D., Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR
Vědecká excelence: Proč je genderová rovnost důležitá a co je třeba změnit – prezentace ke stažení zde

Panelová diskuse:

doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

MUDr. Barbora East, Ph.D., III. Chirurgická klinika FN Motol a 1. LF UK

Nina Fárová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., CERGE-EI

doc. RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT

Moderuje:

prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, předseda II. sekce věd chemických Učené společnosti ČR

Fotografie z debaty: