Bezpečné a respektující akademické prostředí – nový UniSAFE Toolkit a Bílá kniha Od politik k praxi

Domů Bezpečné a respektující akademické prostředí – nový UniSAFE Toolkit a Bílá kniha Od politik k praxi


Dlouho očekávaný toolkit projektu UniSAFE je zde!

Chcete řešit genderově podmíněné násilí ve vaší instituci, navrhujete politiku nebo se snažíte zlepšit stávající opatření? Soubor nástrojů projektu UniSAFE je určen na podporu vysokoškolských a výzkumných institucí při řešení problematiky genderově podmíněného násilí.

Tento komplexní soubor nástrojů nabízí návod, jak navrhovat účinné politiky a zavádět konkrétní opatření. Nabízí také příklady dobré praxe, kterými se můžete při zavádění funkčního mechanismu na potírání genderově podmíněného násilí inspirovat. Toolkit je prozatím k dispozici v anglickém jazyce, chystáme ale jeho překlad do češtiny. Více informací naleznete zde

Bílá kniha Od politik k praxi: Vědecká východiska pro ukončení genderově podmíněného násilí

Cílem této bílé knihy je upozornit na úlohu a odpovědnost vysokoškolských a výzkumných institucí při řešení genderově podmíněného násilí. Jejich role a povinnosti nejsou vždy uznávány, nebo jsou dokonce bagatelizovány, což vede k tomu, že instituce nepřijímají vhodná opatření k zajištění bezpečného prostředí pro studující a zaměstnané osoby.

Bílá kniha představuje základní rysy a prvky účinných politik a opatření a zdůrazňuje zásadní roli vedení institucí při zajišťování funkčnosti institucionálních rámců a opatření. Je určena především vedení institucí a vrcholovému managementu, ale nejen jim. Velmi dobře poslouží také osobám odpovědným za tvorbu, přijímání a provádění institucionálních politik, osobám pověřeným podporou obětí a přeživších a všem ostatním v akademické obci, kdo se zasazují o odstranění všech forem genderově podmíněného násilí.

Poznatky této publikace vycházejí z výsledků výzkumu projektu UniSAFE. Těmi jsou prevalenční studie, analýzy institucionální politiky, případové studie, rozhovory a workshopy s expertními osobami a klíčovými aktéry a aktérkami, jejichž cílem bylo získat vhled do vznikajících politických řešení a otestovat je. Originál v anglickém jazyce je k dispozici ke stažení zde. V současné době finalizujeme českou verzi, která bude již brzy k dispozici na našich webových stránkách.