Novinky

Výsledky unikátního evropského projektu UniSAFE k obtěžování a násilí na univerzitách: téměř 2 z 3 lidí s ním mají nějakou zkušenost

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR uspořádalo 24. a 25. listopadu 2022 v Praze mezinárodní konferenci s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“. Byla zaměřena na sexuální obtěžování a násilí na vysokých školách a koná se v rámci českého předsednictví v Radě EU. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Včera na konferenci zazněly také výsledky unikátního projektu UniSAFE, který mapoval rozšířenost násilí...

Chystáme pro vás druhý e-learningový kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti II.“

Kurz je koncipován jako e-learningové, veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací v České republice. Je vhodný především pro osoby z vedení institucí, pro osoby, které mají na starosti řízení lidských zdrojů, a pro osoby, které jsou pověřeny agendou genderové rovnosti a vytvořením plánu genderové rovnosti. Po jeho absolvování obdržíte certifikát. Těšit se můžete na celkem šest výukových modulů, zaměřených na následující oblasti: Horizont Evropa Tento modul mapuje rámcový program Horizont Evropa,...

NKC vydává příručku, která shrnuje právní aspekty genderově podmíněného násilí na vysokých školách

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků. Proto NKC ve spolupráci s odbornicí Šárkou Homfray připravilo příručku, která shrnuje právní aspekty této problematiky a může tak sloužit jako hodnotný podpůrný materiál pro ombudsosoby a další pověřené řešením této problematiky...

Genderový audit v ČR

Univerzální recept na zahájení organizačních změn a zavedení gender mainstreamingu, který by zaručeně fungoval ve všech organizacích, neexistuje. Proto si musí každá organizace a instituce provést vlastní interní analýzu a ke kulturní a institucionální změně vytvořit vlastní přístup, který bude nejlépe odpovídat její specifické struktuře. Informace nezbytné pro vypracování organizační analýzy poskytuje genderový audit. Genderový audit představuje nástroj zhodnocení stavu genderové rovnosti v organizaci, případně stavu existujících forem diskriminace a nerovností. Slouží především k identifikaci...

Plány genderové rovnosti jako požadavek pro účast v soutěži projektů GA ČR od roku 2023

Grantová agentura České republiky (GA ČR), největší poskytovatel finanční podpory základního výzkumu, ukládá od roku 2023 povinnost vykázat plán genderové rovnosti jako jedno z hodnotících kritérií účasti v soutěži pro všechny typy projektů s jedinou výjimkou. Z této povinnosti jsou vyňaty Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency, v nichž GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (LA granty). Požadavek na plán genderové rovnosti se nově objevuje v návrhové části a následně v části...

Plány genderové rovnosti jsou pro vědu a výzkum příležitostí

14. června se v sídle Akademie věd ČR uskutečnila již sedmá konference o genderu a vědě, kterou organizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda. Konference se konala pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, která celou akci také zahájila. Letošní ročník nesl název Plány genderové rovnosti: cesta ke změně. Tyto plány jsou od roku 2022 podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Požadovat je začínají už...

NKC – gender a věda zahajuje v Praze nový evropský projekt. Jeho cílem je posílení genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru

Ve dnech 8. – 10. června 2022 se v Praze uskuteční zahajovací setkání projektu Horizontu Evropa GENDERACTIONplus, který koordinuje NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Cílem konsorcia složeného z 26 národních úřadů, grantových agentur a výzkumných organizací z celkem 21 evropských zemích, je prohloubit evropskou spolupráci a přispět k větší koordinaci v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. Konsorcium se v následujících třech letech ve své činnosti zaměří na pět klíčových oblastí. Půjde například o to monitorovat aktivity na podporu...

Experti a expertky z projektu RESISTIRÉ v Praze řešili, jak čelit negativním dopadům pandemie na genderovou rovnost

Národní kontaktní centrum-gender a věda hostilo 19. a 20. května setkání mezinárodního projektu RESISTIRÉ, jehož je partnerskou organizací. Projekt zkoumá dopady politik a opatření na boj s pandemií COVID-19 na existující genderové nerovnosti. Cílem pražského setkání bylo navrhnout pro tvůrce politik, zaměstnavatele a také pro občanskou společnost sérii doporučení, která by mohla pomoci zmírnit společenské dopady pandemie. V rámci projektu  RESISTIRÉ probíhají analýzy dopadů protipandemických politik na genderové nerovnosti.  Zapojily se do něj organizace z 9 zemí Evropy...

NKC v médiích

V prvním čtvrtletí zástupkyně NKC vystupovaly v médiích především k tématu zastoupení žen v české vědě i ke kampani „Jedna velikosti nestačí,“ tedy k oblasti genderové dimenze ve vědě a výzkumu. Tady přinášíme některé z rozhovorů a článků. Uplatnění žen ve vědě Už v lednu vystoupila vedoucí NKC Marcela Linková ve Studiu 6 České televize k tématu postavení žen v české vědě, ať už jde o jejich zastoupení nebo překážky, s nimiž se ženy během své kariéry potýkají. Na záznam rozhovoru se můžete podívat tady:...

Cena Milady Paulové za rok 2022 směřuje do oblasti neurověd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NKC vyhlásilo už 14. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové. Letos bude určena pro vědkyně za jejich celoživotní přínos v oblasti neurověd. Záměrem letošního ročníku je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. MŠMT tak chce přispět ke zviditelnění vědkyň, jejichž práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Moderní neurovědy se zabývají studiem všech aspektů nervové tkáně. Ať už jde o tkáň centrální či periferní,...