Cena Milady Paulové 2021 – nominujte svoji matematičku!

Domů Cena Milady Paulové 2021 – nominujte svoji matematičku!


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) ve spolupráci s Národním kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, vyhlašuje 13. ročník Ceny Milady Paulové v roce 2021 v oblasti matematika.

Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky výzkumu v odvětvích teoretické a aplikované matematiky významně prostupují do většiny oblastí každodenního života a žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku.

Přestože početně zůstává doménou mužů, k jejímu rozvoji v průběhu historie přispěly mnohé ženy. To dokládají i události posledních let, jako je například udělení nejvyššího světového ocenění v oblasti matematiky, Fieldsovy medaile, íránské vědkyni Maryam Mirzakhani, která ji v roce 2017 získala jako vůbec první žena za 80 let existence této ceny, či udělení Abelovy ceny, jež vznikla v roce 2002, americké vědkyni Karen Uhlenbeck, která stejného prvenství dosáhla v roce 2019.

Cena Milady Paulové upozorňuje na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech. Prostřednictvím Ceny, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), MŠMT oceňuje nejen vědeckou práci významných českých badatelek, ale také nabízí inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu teprve zvažují.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na e-mailovou adresu [email protected]nejpozději do 10. září 2021.

Organizaci soutěže zajišťuje MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Nominace budou hodnoceny komisí složenou z národních expertů a expertek v oblasti matematiky a zástupci MŠMT.

 

Vyhlášení CMP 2021

Pravidla CMP

Statut CMP