Cena Milady Paulové 2021: nominované

Domů Cena Milady Paulové 2021: nominované


Matematika bývá nazývána královnou věd. Výsledky jejího výzkumu prostupují do většiny oblastí každodenního života a prakticky žádná vědní oblast se bez ní v současnosti neobejde. Matematika je tak samým základem naší technické civilizace a jejího dalšího pokroku, na což chce Cena Milady Paulové v roce 2021 upozornit a zároveň oslavit 115. výročí narození česko-americké matematičky Olgy Tausky-Todd. Laureátkou ceny se stala 10. prosince 2021 prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.


Nominovány na udělení Ceny pro rok 2021 byly (v abecedním pořadí):

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Ústav matematiky a statistiky

Profesorka Zuzana Došlá se věnuje v matematice zejména oblasti kvalitativní teorie diferenciálních a diferenčních rovnic. Ve svém oboru je jednou z nejvýraznějších osobností, jejíž přínos podtrhuje více než stovka původních vědeckých prací včetně monografie, pořádání konferencí i poskytování zvaných přednášek. V posledních dvaceti letech přispívala k rozvoji a propagaci oboru matematické analýzy. V rámci své výukové činnosti zajišťuje nejen přednášky a semináře pro studenty odborné matematiky, ale ve velké míře se věnuje výuce matematiky pro studenty učitelství a nematematických oborů. Je také autorkou učebnic a skript a úspěšnou školitelkou na všech úrovních studia.


prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Profesorka Marie Hušková patří k našim předním odbornicím v oblasti matematiky, konkrétně matematické statistiky. V  oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení, tzv. change point detection, dosáhla významných vědeckých výsledků a získala značné mezinárodní renomé. Paní profesorka Hušková publikuje vynikající výsledky a účastní se významných mezinárodních konferencí jako zvaná hostka. Mezi její výjimečná ocenění patří například vyznamenání nizozemskou královnou v roce 2021 řádem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského (Officier in de Orde van Oranje-Nassau) za dlouholetou vědeckou spolupráci s nizozemskými vědci a za přínos matematické statistice, zlatá pamětní medaile Univerzity Komenského v Bratislavě za přínos matematické statistice a dlouholetou spolupráci se slovenskými kolegy či zlatá pamětní medaile Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.


prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc.

Pracoviště: Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická

Profesorka Drahoslava Janovská se zabývá dynamickými systémy Filippovova typu, tedy systémy s nespojitou pravou stranou.  Jejich aplikaci v chemii si lze nejjednodušeji představit jako chování plynu a vody v nádobě (reaktoru) s odvodní trubkou. Věnuje se také nekomutativním algebrám, zejména numerické lineární algebře pro kvaterniony. Kvaterniony jsou uspořádané čtveřice bodů. Využívají se například v kvantové fyzice a chemii, kde se pomocí kvaternionů dobře modelují jevy jako je třeba spin elektronů. Další oblastí využití je počítačová grafika, kde jsou kvaterniony velmi výhodné pro zobrazování objektů. Prof. Janovská byla členkou mnoha organizačních výborů matematických konferencí. V letech 2012–2019 byla členkou Vědecké rady FCHI VŠCHT Praha a v období 2017-2019 byla pověřenou vedoucí Ústavu matematiky Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha. V současné době působí jako vedoucí vědecké skupiny „Dynamické systémy“ na Ústavu matematiky VŠCHT Praha.


RNDr. Jana Jurečková, DrSc.

Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Doktorka Jana Jurečková je významná česká matematička v oblasti matematické statistiky. Její výzkum pokrývá širokou oblast statistiky, zejména však oblast statistických metod založených na pořadích a robustních metod založených na takzvaných M-statistikách a L-statistikách. Je autorkou více než 150 odborných prací a (spolu)autorkou řady monografií. Za svou dosavadní kariéru se podílela na řešení mnoha tuzemských i mezinárodních prestižních grantových projektů, byla často zvána na významná zahraniční pracoviště a od roku 2003 je členkou Učené společnosti ČR. Kromě vědecké práce se dr. Jurečková věnuje i výchově mladé generace a je aktivní členkou české i mezinárodní statistické komunity.


RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

Pracoviště: Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

RNDr. Věra Kůrková, DrSc., se věnuje mnoho let matematické teorii neuronových sítí, matematické teorii učení, umělé inteligenci a nelineárním aproximacím. Její práce významně přispěla k budování matematických základů modelů neuronových sítí, které představují důležitou technologii počítačového učení a umělé inteligence inspirovanou biologickými modely mozku. Od roku 1990 pracuje v Ústavu informatiky AV ČR, kde mnoho let vedla oddělení teoretické informatiky a „vychovala“ několik mladších kolegů a kolegyň. V roce 2010 získala od AV ČR Bolzanovu medaili za zásluhy o rozvoj matematických věd, v letech 2017-2019 byla prezidentkou European Neural Network Society, je editorkou časopisů Neural Networks a Applied and Computational Harmonic Analysis v nakladatelství Elsevier a Neural Processing Letters v nakladatelství Springer.

 


RNDr. Šárka Nečasová, DSc.

Pracoviště: Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Doktorka Šárka Nečasová patří mezi nejvýznamnější české osobnosti v oblasti teorie parciálních a diferenciálních rovnic. Specializuje se na matematické analýzy modelů mechaniky tekutin, dynamiky pevných látek a jejich vzájemné působení. Takové modely mají obrovský aplikační potenciál – mohou posunout poznání například v biomedicíně (numerická predikce vývoje krevní sraženiny, simulace hlasivek, generování a detekce zvuku) nebo ve vědách o životním prostředí (oceánografie, meteorologie – vliv proudění na deformace těles, modely šíření akustických vln). V roce 2003 získala dr. Nečasová Prémii Otto Wichterleho, v roce 2021 pak Akademickou prémii – nejvyšší ocenění, které Akademie věd uděluje špičkovým vědeckým osobnostem. Od roku 2010 vede dr. Nečasová Oddělení evolučních diferenciálních rovnic na Matematickém ústavu AV ČR.


prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.

Pracoviště: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Profesorka Jamila Novotná se svým celoživotním dílem významně zasloužila o rozvoj matematiky a didaktiky matematiky. Je řešitelkou a spoluřešitelkou mnoha národních i mezinárodních projektů, autorkou vědeckých publikací a článků a členkou programových a organizačních výborů domácích i zahraničních konferencí. Ve své činnosti se zaměřuje na uvádění teoretických poznatků do praxe. Je aktivní členkou Jednoty českých matematiků a fyziků, zakladatelkou a prezidentkou Klubu přátel didaktiky matematiky na UK a podílela se na založení dvou gymnázií. Významně se zasloužila o obnovení soutěže SVOČ v didaktice matematiky na národní i mezinárodní úrovni a věnuje se také vedení doktorandů a doktorandek ve studijním programu didaktika matematiky.

 


prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.

Pracoviště: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze

Profesorka Edita Pelantová je vedoucí mezinárodně etablované výzkumné skupiny TIGR (Theoretical Informatics Group), zabývající se numeračními systémy a jejich propojením s kombinatorikou na slovech a modely pro kvaziperiodické struktury. V této oblasti je celosvětově uznávanou odbornicí, avšak její vědecká práce přesahuje do dalších oblastí matematiky, od teorie grafů až po Lieovy algebry. Je autorkou více než sta článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a členkou programových výborů mezinárodních konferencí. Věnuje se také výuce a na FJFI založila obor Matematická informatika, jehož je garantkou. V minulosti byla například členkou etické komise Evropské matematické společnosti a výboru České matematické společnosti Jednoty českých matematiků a fyziků a působila v několika vědeckých radách a hodnotících panelech. Je aktivní popularizátorkou matematiky nejen na půdě středních a vysokých škol, ale pro širokou veřejnost.


prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h.c., prof. h. c.

Pracoviště: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Ostravská univerzita

Profesorka Irina Perfiljeva působí na Ostravské univerzitě od roku 1999. Je přední výzkumnou pracovnicí v různých oblastech aplikované matematiky – fuzzy aproximace a její aplikace v teorii zpracování obrazu, fuzzy diferenciální rovnice, fuzzy logika a přibližné usuzování nebo fuzzy topologie a zasloužila se o rozvoj této oblasti matematiky v celosvětovém měřítku. Je autorkou a spoluautorkou mnoha vědeckých prací, knih a monografií a dvou patentů a její mimořádný přínos dokládá např. získání Ceny rektora Ostravské univerzity za excelentní a dlouhodobý vědecký přínos. Profesorka Perfiljeva se věnuje také pedagogické činnosti na všech úrovních a zasloužila se o rozvoj ÚVAFM ve světově uznávané pracoviště.

 


doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze

Docentka Alena Šolcová výrazně přispěla k rozvoji teoretické poznání v didaktice matematiky a svou prací ovlivnila tisíce učitelů a učitelek matematiky. Věnuje se především matematické logice (platnému usuzování a odvozování), teorii čísel (vlastnostem prvočísel a speciálních typů čísel) a historii matematiky, informatiky a astronomie. Je autorkou řady odborných publikací, zakladatelkou a garantkou několika vysokoškolských předmětů a členkou několika edičních a redakčních rad. Od roku 2018 je historicky první předsedkyní Jednoty českých matematiků a fyziků (zal. 1862). Docentka Šolcová je velice aktivní v oblasti popularizace, kromě pořádání přednášek různých akcí pro veřejnost se odborně podílela například rekonstrukci Pražského orloje.


prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.

Pracoviště: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Profesorka Naďa Vondrová je vedoucí katedry matematiky a didaktiky matematiky na Pedagogické fakultě UK. Její vědecká činnost spočívá v empirickém interdisciplinárním výzkumu zaměřeném na kritická místa matematiky. Je garantkou dvou studijních programů, řešitelkou národních projektů a členkou redakčních rad mezinárodních odborných periodik a programových a organizačních výborů mezinárodních konferencí. Za svůj přínos rozvoji matematiky obdržela v roce 2006 čestné uznání Jednoty českých matematiků a fyziků a od roku 2018 je čestnou členkou JČMF.