Chystáme pro vás druhý e-learningový kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti II.“

Domů Chystáme pro vás druhý e-learningový kurz „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti II.“


Kurz je koncipován jako e-learningové, veřejně dostupné vzdělávání pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací v České republice. Je vhodný především pro osoby z vedení institucí, pro osoby, které mají na starosti řízení lidských zdrojů, a pro osoby, které jsou pověřeny agendou genderové rovnosti a vytvořením plánu genderové rovnosti. Po jeho absolvování obdržíte certifikát. Těšit se můžete na celkem šest výukových modulů, zaměřených na následující oblasti:

  1. Horizont Evropa

Tento modul mapuje rámcový program Horizont Evropa, jeho zakotvení v dokumentech, strukturu a hlavní cíle. Jeho prostřednictvím se účastníci a účastnice seznámí také s požadavky na prosazování politik rovnosti v souladu s cíli Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA), zejména pak na požadavky genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu jakožto jedné z průřezových priorit programu.

  1. Genderový audit

Tato část se detailněji zaměřuje na první krok cyklu plánu genderové rovnosti, kterým je genderový audit. Modul vás provede jednotlivými fázemi přípravy, jako je vytvoření pracovní skupiny nebo určení strategie a koncepčního rámce. Absolvováním tohoto modulu získáte informace o oblastech, na které je žádoucí se v rámci auditu zaměřit, a jaké metody analýzy použít. Nedílnou součástí genderového auditu je také monitoring a evaluace stanovených cílů a opatření z auditu plynoucích.

  1. Standardy kvality pro budování vnitřních kapacit

Jedním z procesních požadavků (building blocks) plánu genderové rovnosti je budování vnitřních kapacit v oblasti genderové rovnosti prostřednictvím plánu školení, jehož cílem je zvýšení povědomí o genderové rovnosti v instituci a odstranění nevědomých předsudků v oblasti vědy a výzkumu. Standardy kvality, vyvinuté expertkami a experty v rámci projektu GE Academy, jež představí tento modul, jsou vhodným nástrojem k zajištění vysoké kvality poptávaných školení i k výběru osoby školitelky či školitele.

  1. Tématické oblasti plánu genderové rovnosti: work-life balance – slaďování osobního a pracovního života

Tato část se detailněji věnuje jedné z tématických oblastí plánu genderové rovnosti, kterou je slaďování osobního a pracovního života (work-life balance). Představí dokumenty na evropské i národní úrovni, a poukáže na genderový rozměr dopadů slaďování práce a péče. Součástí tohoto modulu jsou příklady dobré praxe domácích, ale především zahraničních vědeckovýzkumných pracovišť.

  1. Tématické oblasti plánu genderové rovnosti: genderová dimenze v obsahu výzkumu

Tento modul poskytuje vhled do problematiky využití analýzy genderu a pohlaví v obsahu výzkumu. Provede účastnice a účastníky začleněním této analýzy do všech fází výzkumného cyklu a na konkrétních příkladech ukáže, jak je možné perspektivu pohlaví a genderu do vědy a výzkumu zahrnout. Poukáže také na to, proč a v čem je genderová dimenze vědy, výzkumu a inovací důležitá.

  1. Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Záverečný modul tohoto kurzu se zaměřuje na úvod do problematiky genderově podmíněného násilí a jeho jednotlivých forem, zejména pak sexuálního obtěžování, v prostředí vědecko-výzkumných institucí a univerzit. Obsahem kurzu je vedle seznámení se s problematikou také představení celostního modelu 7P, který poskytuje komplexní přístup k prevenci a řešení genderově podmíněného násilí.