Cena Milady Paulové 2017: nominované

Domů Cena Milady Paulové 2017: nominované


Cena Milady Paulové 2017 si klade za cíl ocenit a poukázat na práci badatelek v oblasti klinické medicíny. Oblast byla zvolena s přihlédnutím k 120. výročí, kdy lékařská fakulta umožnila navštěvovat přednášky své budoucí první absolventce Anně Hozákové a následně jí před 115 lety udělila titul. V roce 2017 také uplyne 70 let od udělení Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu, kterou získala jako první žena pražská rodačka Gerty Cori.


prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA se zabývá poruchami imunity a z toho vyplývajícími nemocemi.  V oblasti nádorové imunologie například spolu s týmem vyvinula vakcínu, která je vyráběna z bílých krvinek nemocné/ho. Látka získala patent a nyní se testuje u několika typů nádorů v různých stádiích vyvoje. Prof. Jiřina Bartůňková se v roce 2017 stala laureátkou Ceny Milady Paulové.

doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. se věnuje očnímu výzkumu, mimo jiné špatně se hojícím ranám oka, problému suchého oka či léčení chorob sítnice způsobeným diabetem či degenerativními změnami. Úspěšně pracuje na vývoji inhibitorů, hydrogelů a dalších látek, které snižují zánětlivost a chrání povrch oka před jeho poškozením.

doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. působí v oblasti diagnostiky a léčby zhoubných onemocnění u žen. Zasadila se o zavedení ultrazvukové diagnostiky v onkogynekologii, která znamená přesnější, rychlejší a pro pacientky minimálně zatěžující vyšetření, které umožňuje léčbu šitou na míru, a také více informací pro lepší stanovení léčebného postupu.

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. se věnuje dětskému lékařství. Zaměřuje se zejména na oblast hematologie, hematoonkologie a onkologie. Mimo léčby zhoubných nádorů u dětí studuje také zdravotní stav a celkovou kvalitu stále rostoucího počtu úspěšně vyléčených. Mimo sekundárních nádorů jsou to např. jevy jako obezita, plodnost či srdeční choroby.

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. studuje parazitární infekce a možnosti, jak prokázat, že je člověk infikován, jak infekci bránit a zda k nákaze došlo na našem území. Svoji pozornost zaměřuje především na onemocnění vyvolané helminty (červy), kteří se usidlují v různých tkáních a orgánech člověka a jejichž pobyt zde má dlouhou bezpříznakovou fázi.

prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. bádá a vyvíjí nové diagnostické metody v oblasti nádorové cytogenetiky. Při své práci analyzuje změny struktury chromosomů v buňkách krve, nádorů či kostní dřeně, určuje přestavby genomu při progresi, anebo regresi těchto změn v průběhu onemocnění a hledá nové genetické markery pro určení prognózy nemocných.

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. se zabývá jednak nemocemi z povolání, kde se zaměřuje na rizika poškození zdraví z nových chemických látek (nanočástic, prachů) poškozujících plíce nebo z přetěžování organizmu fyzickými nebo psychickými zátěžemi. Jednak se věnuje toxikologii, např. aktualizaci databáze a publikováním o otravách z nových zdrojů a produktů.

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. zkoumá inzulinovou rezistenci, což je stav, kdy naše tělo špatně reaguje na inzulin. Hledá mechanismy, které se podílejí na jejím vzniku, a cesty, jak ji ovlivnit. Jedná se o poruchu, která je příčinou řady civilizačních chorob, způsobuje například cukrovku 2. typu a zvyšuje riziko srdečně cévních onemocnění.

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. se zabývá hledáním příčiny a zejména genetické podstaty hematologických a onkologických onemocnění u dětských pacientů, jako je anémie, trombocytopenie či leukémie. Objasnění příčin těchto nemocí následně zásadně pomáhá při snaze o jejich vyléčení.

doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. se během své profesní dráhy věnovala infekčním nemocem. Jako první u nás popsala Legionářskou nemoc, jež vyvolává těžké postižení plic a dalších orgánů. Zásadní je její přínos v oblasti diagnostiky a terapie osob s HIV. Vybudovala centrum pro pacient(k)y s AIDS, vypracovala metodiku práce s nemocnými a školila v ní lékaře a sestry.

doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc. téměř celou profesní činnost věnovala cystické fibróze, závažnému nevyléčitelnému ale léčitelnému, dědičnému genetickému onemocnění. Zavedla spolehlivou diagnostiku potního testu, vybudovala multidisciplinární tým, který se zabývá dlouhodobým sledováním nemocných a zaváděním moderních léčebných metod.

Foto: Michal Ureš⇓

DALŠÍ INFORMACE K CENĚ MILADY PAULOVÉ >>>