Sexuální obtěžování a násilí a mezinárodní mobilita

Domů Sexuální obtěžování a násilí a mezinárodní mobilita


Oddělení NKC – gender a věda Sociologického ústavu se dlouhodobě věnuje problematice sexuálního obtěžování a násilí v akademickém prostředí, a to jak na úrovni výzkumu, tak z hlediska doporučení směřujících na odpovědné instituce (viz např. zde).

Se znepokojením a zároveň nadějí na změnu pro přeživší a posilování prevence takových událostí sledujeme jak případy kolem bývalého poslance Dominika Feriho a reakce vysokých škol, tak nyní nově také případ Iránské studentky (viz zde).

Odborně kvalitních vyjádření o tom, jak funguje psychika po prožití násilných situací je mnoho, stejně jako reflexe kultury neporozumění obětem, a nebudeme se tedy vyjadřovat k samotnému pojetí a vyznění článku ani konceptualizaci takzvané nevěrohodnosti oběti (např zde či zde). Upozornit chceme na zásadní podcenění situace studujících a vědkyň a vědců, kteří odcházejí či přicházejí pracovat či studovat do nové země.

V rámci evropského projektu Unisafe, jehož cílem je analyzovat prevalenci genderově podmíněného násilí na vysokých školách a jeho dopady na studující i akademické pracovnice a pracovníky,  náš tým aktuálně realizoval šetření mezi 33 zeměmi světa a zjistil, že jediná Kanada zavedla explicitní politiky na národní úrovni na ochranu mezinárodně mobilních studujících a výzkumníků před genderově podmíněným násilím. A pouze ve dvou zemích zavedly politiky na ochranu mezinárodně mobilních studujících nebo výzkumníků grantové agentury (opět Kanada a Estonsko). Na nedostatečné ošetření problematiky upozornila v loňském roce Stálá pracovní skupina pro gender ve vědě pod Radou Evropského výzkumného prostoru (viz zde), jejíž vedoucí je Marcela Linková, a také výstupy projektu GENDERACTION, který NKC – gender a věda koordinuje, jež se věnují otázkám genderové rovnosti v mezinárodní spolupráci ve výzkumu (viz zde).

Pokud by totiž výzkumné instituce ať již na straně vysílajících nebo přijímajících přijaly preventivní opatření, jen těžko by se mohlo stát, že se profesor ocitne sám s příchozí studentkou v situaci, která ohrožuje potenciálně je oba.

Apelujeme proto na výzkumné a vysokoškolské instituce, aby se urychleně začaly mimo případů sexuálního obtěžování zabývat i zranitelností, která provází akademickou mobilitu. Konkrétní doporučení budou k dispozici v rámci projektu Unisafe v roce 2023, zatím doporučujeme využít doporučení Stálé pracovní skupiny pro gender ve vědě a inovacích směřovaná specificky na akademickou mobilitu a finanční schémata na podporu mezinárodní spolupráce a mobility.