GENDERACTIONplus: Ve znamení analýz a budování komunit

Domů GENDERACTIONplus: Ve znamení analýz a budování komunit


Politiky Evropského výzkumného prostoru se z pohledu vysoké školy a výzkumné organizace nebo konkrétní/ho výzkumnice*íka mohou zdát vzdálené. Je to ale přesně to místo, kde se vyjednává, co bude tvořit politický rámec pro evropský výzkum, včetně politik na podporu genderové rovnosti v EU. A také se tady hledá shoda napříč Evropou, jak tyto politiky na základě odborných podkladů nastavit.

Projekt GENDERACTIONplus, který NKC – gender a věda koordinuje, vstupuje přesně do tohoto prostředí. Jeho cílem je analyzovat politiky na poli inkluzivní genderové rovnosti v EU, sdílet zkušenosti s jejich zaváděním, podporovat odpovědné úředníky*ce v jejich práci na ministerstvech a dávat doporučení ohledně toho, co ve stávajících politikách chybí nebo co je za potřebí, aby mohly být úspěšně zaváděny.

V roce 2023 jsme v projektu dokončili analýzy politik napříč zapojenými národními úřady, ministerstvy a poskytovateli financování vědy a výzkumu, a to v pěti tematických oblastech:

1. intersekcionalita a inkluzivita,

2. genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování,

3. genderová dimenze ve výzkumu,

4. monitorování aktivit na podporu genderové rovnosti v ERA

5. monitoring a evaluace plánů genderové rovnosti na národní úrovni.

Tyto analýzy společně se zjištěnými nedostatky a potřebami přetavujeme do návrhů opatření, která představíme 13. 2. 2024 na konferenci v Bruselu v rámci belgického předsednictví Radě Evropské unie. S těmito návrhy plánujeme vstoupit do hodnocení grantového programu EU Horizontu Evropa a zároveň je směřovat k přípravám dalšího rámcového programu.

Kromě těchto analýz jsme se zaměřili na budování kapacit a expertízy. Pro naše dvě komunity praxe (communities of practice), z nichž jedna sdružuje zástupce*kyně národních úřadů a druhá zástupce*kyně poskytovatelů, pořádáme pravidelná online setkání a organizujeme workshopy ke sdílení zkušeností. V roce 2023 jsme uspořádali vysoce hodnocený „mutual learning“ workshop na téma intersekcionality a inkluzivity, která je ve většině zemí EU stále velmi novým tématem. Na tento workshop jsme navázali dalším setkáním, na kterém vystoupila zástupkyně Fundamental Rights Agency (FRA). Na něm jsme diskutovali překážky při sběru intersekcionálních statistik a statistik dle mnohačetných kategorií znevýhodnění. Právě neexistence statistik je jedním z klíčových problémů.

V rámci komunity poskytovatelů bylo velkým letošním tématem genderově podmíněné násilí. Projekt UniSAFE již v roce 2021 zjistil, že v EU není žádná grantová agentura, která toto téma řeší ve vztahu  k žadatelům a příjemcům financování. V letošním roce jsme proto v Miláně uspořádali workshop, kterého se zúčastnili zástupci*kyně National Science Foundation ve Spojených státech, včetně Rhondy Davis, vedoucí kanceláře pro rovnost a občanská práva, a Margaret Martonosi, vedoucí ředitelství pro výpočetní a informační vědy a inženýrství. Rhonda Davis na workshopu prezentovala politiku ke genderově podmíněnému násilí, co bylo potřeba k jejímu zavedení a jaké jsou s touto politikou zkušenosti. Na základě této výměny tak v současné době pracujeme na metodice pro řešení genderově podmíněného násilí pro poskytovatele.