Genderová dimenze v odborných časopisech

S cílem zajistit co nejvyšší kvalitu výzkumu, validitu jeho výsledků a bezpečnost jeho produktů pro různé společenské skupiny požaduje v posledních letech integraci genderové dimenze a analýzu na základě pohlaví a genderu také řada vědeckých časopisů. Tento trend se prozatím projevuje především v oblasti biologie a lékařství u časopisů jako je:

  • The Lancet[1], který výzkumným pracovnicím a pracovníků např. doporučuje, aby ženy a etnické skupiny zaregistrovali do všech fází klinických studií a aby analyzovali data podle pohlaví a rasy.
  • Nature[2] doporučuje pokyny ARRIVE[3] pro pokusy na zvířatech, které vyžadují uvedení podrobností o použitých zvířatech, včetně druhu, kmene, pohlaví, vývojového stadia a hmotnosti.
  • Science[4], který autorky a autory vyzývá k uvádění pohlaví zvířat a pohlaví lidských subjektů.
  • Journal of the American Medical Association[5] očekává používání termínu pohlaví při řešení biologických faktorů a termínu gender při řešení genderové identity nebo psychosociálních či kulturních faktorů. Metody používané k získání informací o pohlaví, genderu nebo o obou by měly být vysvětleny v metodologické části. Stejně tak by měl byt udán důvod, proč ve studii případně řešeno nebo zahrnuto pouze jedno pohlaví (s výjimkou studií nemocí/poruch, které postihují pouze muže (např. onemocnění prostaty) nebo ženy (např. onemocnění vaječníků).
  • Journal of the International AIDS Society[6] od předkládajících autorek a autorů očekává zahrnutí dat členěných dle pohlaví (a pokud je to možné, dle rasy) a poskytnutí analýzy genderových a rasových rozdílů. Autorky a autoři by také měli zahrnout počet a procento mužů, žen a případně transgender osob, které se zúčastnili výzkumné studie. Anatomické a fyziologické rozdíly mezi muži a ženami (výška, váha, poměr tělesného tuku a svalů, počet buněk, hormonální cykly atd.), jakož i sociální a kulturní proměnné (socioekonomická situace, vzdělání, přístup k péči atd.), je třeba vzít v úvahu při prezentaci údajů a/nebo analýze výsledků. Pokud byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi muži a ženami nebo mezi různými rasovými nebo kulturními skupinami v dopadech studované intervence, měly by být adekvátně projednány případné důsledky pro klinické a/nebo veřejné zdraví. Pokud byla výzkumná studie specifická pro jedno pohlaví/gender, měly by být jasně uvedeny důvody proč.

Některé odborné časopisy také převzaly již existující soubory doporučení, jako například soubor sestavený International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)[7], nebo tzv. SAGER guidelines[8]. Tyto soubory instrukcí nabádají nejenom k důsledné integraci pohlaví a genderu, ale také k rozlišování těchto pojmů. První z nich doporučuje i analýzu vlivu dalších proměnných jako věk nebo etnicita.[9]

Více o pokynech ICMJE a SAGER, ale i odborných časopisech, jež adoptovaly kroky k integraci genderové dimenze, naleznete zde.


[1] Dostupné z: <https://www.thelancet.com/pb/assets/raw/Lancet/authors/tl-info-for-authors.pdf>.

[2] Dostupné z: <http://www.nature.com/authors/policies/experimental.html>.

[3] Dostupné z: https://arriveguidelines.org>.

[4] Dostupné z: <https://www.sciencemag.org/authors/science-journals-editorial-policies>.

[5] Dostupné z: <https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/instructions-for-authors#SecReportingRace/Ethnicity>.

[6] Dostupné z: <https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/17582652/homepage/forauthors.html>.

[7] International Committee of Medical Journal Editors. 2019. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. Dostupné z: <http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>.

[8] Heidari, S., T. F. Babor, P. De Castro, S. Tort, M. Curno. 2016. “Sex and Gender Equity in Research: Rationale for the SAGER Guidelines and Recommended Use. Research Integrity and Peer Review. Dostupné z:  <https://researchintegrityjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41073-016-0007-6>.

[9] Tannenbaum, C., R. P. Ellis, F. Eyssel, J. Zou, L. Schiebinger. 2019. “Sex and Gender Analysis Improves Science and Engineering.“ Nature 575: 137-146.