Genderové dimenze urbanismu. Přednáška B. Knoll

Domů Genderové dimenze urbanismu. Přednáška B. Knoll


Vídeňská expertka na genderově senzitivní urbanismus Bente Knoll vystoupí v Praze. Nenechte si ujít její přednášku v Akademickém konferenčním centru. Z genderové analýzy běžných průzkumů cestování vyplývá, že interpretace dat i dotazníky samotné obsahují zkreslení a zjednodušení. Tato zkreslení a zjednodušení zneviditelňují důležité aspekty lidského chování související s mobilitou, a to zejména u lidí, kteří pečují o děti či seniory. Složité a mnohoúčelové řetězce, které každodenní dopravu pečujících charakterizují, totiž stále nejsou brány v úvahu. Genderově senzitivní přístup je proto více než potřeba. Napravit tyto nedostatky může vývoj nových metod průzkumu vzorců cestování.

Přednáška organizovaná Národním kontaktním centrem – gender a věda SOÚ AV ČR v.v.i., poskytne příklady několika aplikovaných výzkumů mobility, provedených Bente Knoll a jejím týmem. Tyto příklady poslouží jako případové studie toho, jak integrovat genderové dimenze do metodologie a procesu výzkumu, jakož i jeho výstupů – zejména doporučení pro městské plánování a poskytovatele veřejné dopravy.

  • Kvalitativní studie „Vzorce mobility pečujících v Rakousku“, která zkoumala mobilní potřeby osob, jež jsou odpovědné za péči o členy rodiny, a jejich stávající překážky v mobilitě – tedy skupinu lidí, jež je zřídkakdy brána v potaz těmi, kdo stojí za územním a dopravním plánováním.
  • Katalog požadavků „Přiměřená mobilita – bez závislosti na autě. Genderově senzitivní mobilita ve venkovských oblastech“, který zachycuje konkrétní aktivity v územním plánování, jakož i dopravní a mobilitní opatření zaměřené na pečovatele a osoby, o které pečují.
  • Studie „Demence v pohybu“, která poskytuje podrobný vhled na vzorce mobility lidí s demencí a jejich strategie orientace ve veřejném prostoru. Důraz byl kladen na faktory, které chůzi/přepravu v systému veřejné dopravy ulehčují či komplikují. Na základě empirických výsledků této studie byla vypracována doporučení pro urbanisty a provozovatele dopravy.

Přednáška se koná 26. 11. 2019 od 15.00 v Akademickém konferenčním centru. Vchod je z ulice Jilská 1. Facebooková událost zde.


Bente Knoll je držitelkou magisterského titulu v oboru plánování krajiny a architektury, doktorského titulu v dopravním plánování a certifikátu v mainstreamingu genderu a diverzity v prostředí organizací. Je ředitelkou společnosti B-NK GmbH Büro für nachhaltige Kompetenz (Společnost pro udržitelnou kompetenci), nezávislého výzkumného a poradenského ústavu sídlícího ve Vídni. Společnost pro udržitelnou kompetenci poukazuje v plánování, komunikačních procesech, technologickém výzkumu a rozvojových projektech na důležitost zohlednění genderu a diverzity vyvíjí řešení zaměřená na genderovou rovnost a řízení kvality.

Hlavními odbornými zájmy Bente Knoll a oblastmi její expertizy jsou integrace genderové dimenze a zohlednění diverzity ve výzkumu a poradenství ve vědě, inženýrství, technologiích, městském, dopravním a krajinném plánování, výzkumu mobility a oblasti udržitelného rozvoje. Kromě poradenské činnosti se Bente Knoll věnuje výuce genderových studií a inženýrství na různých rakouských univerzitách.


Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce bez tlumočení.


Podívejte se na reportáž z Barcelony o feministické skupině Punt 6, která se orientuje na genderově senzitivní městské plánování: