Horizont Evropa

Nový evropský rámcový program Horizont Evropa  vychází z požadavků Strategie genderové rovnosti na roky 2020 – 2025 EU (Union of Equality) a z cílů nového Evropského výzkumného prostoru. Horizont Evropa svými podmínkami klade důraz na posílení genderové rovnosti napříč členskými státy, a to i v oblasti výzkumu a vývoje. Mezi stanovené cíle patří:

 • zapojení více žen do programů výzkumu a vývoje
 • zlepšení integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a vývoje
 • posílení účasti zemí ze střední a východní Evropy na podpoře genderové rovnosti ve výzkumných organizacích
 • rozšíření politik rovnosti ve výzkumu a vývoji o intersekcionální přístup, který zvažuje i jiné důvody pro potenciální diskriminaci, např. věk, etnicitu, sexuální orientaci apod.

V rámci programu Horizont Evropa je genderová rovnost pojímána jako průřezové téma napříč všemi jeho částmi tak, aby byly co nejvíce eliminovány genderové a socio-ekonomické nerovnosti v systémech výzkumu a vývoje. Pozornost bude věnována i nevědomým předsudkům a strukturálním bariérám.

Na co by se měly veřejné výzkumné organizace žádající prostředky z Horizontu Evropa připravit?

Počínaje rokem 2022 budou muset mít žadatelské instituce implementován plán genderové rovnosti. Co takový plán vůbec je a jaké oblasti musí pokrývat, se dozvíte v naší záložce. Užitečné pro vás mohou být i naše zdroje.

AKTUALITY

Září 2021

Evropská komise uveřejnila publikaci Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans na podporu orientace v problematice nového kritéria způsobilosti.

Srpen 2021

Připravily jsme pro Vás leták ve formátu pdf.(ke stažení zde) s často kladenými otázkami (FAQs) k požadavkům na plány genderové rovnosti v HE. Leták můžete šířit ve Vašich institucích, tisknout jej a volně distribuovat.

Červen 2021

Vyšel nový factsheet k Horizontu Evropa a plánům genderové rovnosti.

Ucelené informace poskytuje stránka Evropské komise.

Květen 2021

 • Z Evropské komise máme nové, konkrétní odpovědi na eligibility criterion: Kritérium způsobilosti (eligibility criterion) pro žadatele v rámci Horizontu Evropa se vztahuje na podané žádosti s deadlinem  v roce 2022Výzev v roce 2021 s deadlinem podání v roce 2021 se tedy tento požadavek netýká (a to ani po dobu trvání projektu).U výzev v roce 2021 s deadlinem v roce 2022 bude již vyžadováno jeho splnění.Požadavek mít plán genderové rovnosti se tedy týká institucí, které jsou financovány z veřejných rozpočtů, žádají v rámci Horizontu Evropa a deadline výzvy  je v roce 2022 a později.Ovšem i v případě, že uvedené instituce nebudou mít GEP v okamžiku podání žádosti, nebude tento fakt dle EK překážkou k podání návrhu projektu a jeho posouzení (submission and evaluation). Kontrola bude probíhat při podpisu dohody o grantu (Grant Agreement signature) – Evropská komise bude kontrolovat prohlášení (self declaration), že plán genderové rovnosti (GEP) žadatelská instituce má, a že splňuje všechny 4 povinné minimální požadavky (building blocks).Otázky a odpovědi v angličtině ZDE a v češtině ZDE.
 • Dne 13. 5. 2021 jsme ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR připravily webinář na téma „Gender v programu Horizont Evropa„. Ke zhlédnutí zde.
 • Evropskou komisí byly zřízeny dvě nové adresy, na které můžete směřovat své dotazy týkající se plánů genderové rovnosti jako kritéria do programu Horizont Evropa:

Pro otázky týkající se přímo plánu genderové rovnosti (GEP) jako eligibility kritéria, použijte následující:

[email protected]

Pro jiné dotazy a další informace ohledně opatření na podporu genderové rovnosti, využijte:

[email protected]

Únor 2021

K HE vyšel jeden z prvních fact sheetů ,  shrnující v hlavních bodech chystaná opatření na podporu genderové rovnosti. Připravujeme pro vás i jeho českou mutaci.

Hlavní novinky:

 • zohlednění genderové dimenze a perspektivy pohlaví bude v projektových návrzích povinné (nutné vysvětlit, jak výzkum integruje genderovou dimenzi do obsahu výzkumu, pokud neintegruje, nutné podrobně vysvětlit, proč není relevantní). Více o genderové dimenzi ve Fact sheetu Gendered Innovations 2  nebo přímo v policy publikaci.
 • implementace plánu genderové rovnosti jako nové hodnotící kritérium pro univerzity, výzkumné organizace a veřejné instituce – povinnost od roku 2022
 • na tvorbu inkluzivních plánů genderové rovnosti budou alokovány specifické zdroje
 • budou podpořeny výzkumy v oblasti genderových studií a intersekcionality
 • Evropská inovační rada plánuje aktivity vedoucí k podpoře zvýšení zastoupení žen ve výzkumu a v rozhodovacích, hodnotících, expertních a evaluačních komisích. Pozornost bude věnována i složení výzkumných týmů a vyrovnané zastoupení žen a mužů se promítne i do výsledného hodnocení předložených návrhů v případě stejného bodového skóre.