Marcela Linková zvolena spolupředsedkyní nové evropské podskupiny pro inkluzivní genderovou rovnost

Domů Marcela Linková zvolena spolupředsedkyní nové evropské podskupiny pro inkluzivní genderovou rovnost


Vedoucí NKC – gender a věda, Marcela Linková se stala spolupředsedkyní Podskupiny Fóra ERA pro inkluzivní genderovou rovnost, která je novým poradním orgánem zřízeným Evropskou komisí a členskými státy. Podskupina spustila svoji činnost 14. 3. 2023. Přihlásilo se do ní celkem 21 členských států EU a také další zastřešující organizace (např. ALLEA/ Die Junge Akademie, CESAER, the Coimbra Group, EUA, EU-LIFE, EuroTech Universities Alliance, European Alliance for SSH, the Guild, Science Europe či YERUN). Podskupina se zaměří na plnění cílů agendy Evropského výzkumného prostoru (ERA Policy Agenda), které zahrnují například přístup nulové tolerance genderově podmíněného násilí nebo začlenění genderové dimenze do výzkumu a inovací.

Mezi letošní priority Marcely Linkové v její pozici spolupředsedkyně patří vyjednat s členskými státy a zastřešujícími organizacemi koncepční rámec pro přístup nulové tolerance genderově podmíněného násilí, plánuje také zahájit dialog se všemi relevantními aktéry v oblasti intersekcionality a inkluzivity a věnovat se bude i práci s grantovými agenturami v oblasti genderové dimenze.

„Je skvělé, že tolik členských států a zastřešujících organizací přikládá tématu genderové rovnosti ve výzkumu takovou důležitost a chtějí se aktivně zapojit do dalšího rozvoje této priority,“ uvedla Marcela Linková. „Ráda bych navázala na skvělou práci předchozí Stále pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích. Ta v uplynulém období vůbec poprvé na této úrovni nastolila téma genderově podmíněného násilí. Situace se v oblasti genderové rovnosti sice zlepšuje, ale je zjevné, že potřebujeme posílit monitorování a evaluaci zaváděných kroků. Jen tak si můžeme ověřit, zda to, co děláme, má skutečný dopad na rovné podmínky pro všechny, na budování důstojného a bezpečného pracovního a studijního prostředí v akademické sféře. Veškeré výzkumy, které máme, ukazují, že před sebou máme ještě hodně práce.“