Mezinárodní spolupráce

Účastnily jsme se několika projektů 6. rámcového programu, spolupracovaly jsme na dílčích aktivitách projektů 7. rámcového programu (TRIGGEREGERA) a byly partnerskou organizací v několika projektech Horizontu 2020 (Casper, GE Academy, Gender-SMART). Mezi roky 2017 a 2020 jsme kordinovaly evropskou Skupinu pro gender ve výzkumu a inovacích. Aktuálně jsme členkami sítě RINGS (International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies), účastníme se projektu UniSAFE, který se věnuje genderově podmíněnému násilí a sexuálnímu obtěžování v akademické sféře, a vedeme konsorcium projektu Horizontu Evropa GENDERACTIONplus, jehož cílem je zvyšování kapacit a výměna zkušenosti v oblasti prosazování genderové rovnosti v evropské vědě.

 

GENDERACTIONplus navazuje na předchozí úspěšný projekt GENDERACTION, který skončil v září 2021 a byl Evropskou komisí prohlášen za významných příspěvek k genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru. Cílem GENDERACTIONplus je pokračovat ve vytváření evropské sítě ministerstev a národních agentur na podporu genderové rovnosti ve vědě a nově vybudovat také platformou pro spolupráci grantových agentur. Projekt GENDERACTIONplus probíhá od roku 2022 do roku 2024 a je v něm zapojeno 23 členských států EU a další tři přidružené státy (číslo grantové dohody 101058093). Konkrétně se projekt zaměří na pět témat: inkluzivita a intersekcionalita, genderově podmíněné násilí, genderová dimenze ve výzkumu, inovacích a vzdělávání, monitoring a vyhodnocení aktivit zaměřených na rovnost v rámci Evropského výzkumného prostoru a také systém monitoringu a evaluace institucionální změny prostřednictvím plánů genderové rovnosti. Jako v případě GENDERACTION i GENDERACTIONplus koordinuje NKC – gender a věda. Podrobnosti na webu projektu.

 

Tříletý projekt UniSAFE (2021–2024) Horizontu 2020 (číslo grantové dohody 101006261) devíti evropských partnerů má dvojí cíl. Zaprvé, prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí specificky v univerzitním a výzkumném prostředí, a zadruhé, promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor. Výzkumný projekt bude realizován v 15 zemích a vedle analýzy národních opatření proběhne šetření a kvalitativní výzkum na 45 institucích. Výzkum přinese nejen detailní informace o výskytu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, ale i nástroje k řešení tohoto problému. Bude vytvořen rámec pro vyhodnocování efektivity institucionálních opatření a toolbox pro instituce. Doporučení vzešlá z výzkumu budou předložena relevantním aktérům na všech úrovních.

 

Síť International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies vznikla v roce 2014 a klade si za cíl propojit celosvětově výzkumné instituce, které se zabývají genderovými studii, feministickým výzkumem a studii žen na globální úrovni. Asociace má pět desítek členů a přijímá stále nové.

 

 

Ukončené projekty Horizontu 2020

 

NKC – gender a věda je od ledna 2019 zapojeno do projektu Gender Equality Academy (GE Academy) Horizontu 2020 (číslo grantové dohody 824585). Cílem projektu je budování kapacit v oblasti prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích a na vysokých školách v členských státech Evropské unie. GE Academy bude vyvíjet školící moduly (workshopy, webináře, letní školy, online kurzy aj.) a školicí materiály šité na míru potřebám institucí. NKC – gender a věda bude mít v projektu na starosti vývoj a implementaci hodnocení potřeb institucionálních aktérů a bude dohlížet na kvalitu projektu. Projekt potrvá do roku 2021.

 

 

Cílem projektu Gender-SMART je podporovat genderovou rovnost ve výzkumných institucích a grantových organizacích v oblasti zemědělství a věd o živé přírodě. Sedm organizací z šesti evropských zemí bude v rámci projektu implementovat vlastní plány genderové rovnosti. NKC – gender a věda má v projektu na starosti monitoring a evaluaci jednotlivých plánů a jejich zavádění na institucích a hodnocení celkového fungování projektu a práce mezinárodního konsorcia. Projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a vývoj Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 824546 a potrvá do konce roku 2022.

 

 

Cílem projektu Horizontu 2020 CASPER je analyzovat proveditelnost zavedení evropského systému ocenění / certifikace v oblasti genderové rovnosti se zaměřením na organizační úroveň. Na základě rozsáhlého posouzení dostupných systémů a potřeb v celé Evropě i mimo ni vypraccováváme a vyhodnocujeme tři možné scénáře, které připraví půdu pro realistický rámec pro zavedení ocenění / certifikaci v celé EU