Mezinárodní spolupráce

Účastnily jsme se několika projektů 6. rámcového programu a spolupracovaly jsme na dílčích aktivitách projektů 7. rámcového programu (TRIGGEREGERA). Aktuálně jsme členkami sítě RINGS (International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies), kordinujeme evropskou Skupinu pro gender ve výzkumu a inovacích a vedeme konsorcium projektu Horizontu 2020 GENDERACTION zaměřený na zvyšování kapacit a výměny zkušenosti v oblasti prosazování genderové rovnosti v evropské vědě. Od roku 2019 se jako partneři účastníme projektů GE Academy a Gender-SMART.

Celoevropský projekt, který NKC – gender a věda koordinuje, má za cíl vytvořit evropskou síť národních center na podporu genderové rovnosti ve vědě v Evropském výzkumném prostoru (European Research Area-ERA). Projekt je financovaný z evropského 8. rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (číslo grantové dohody 741466). Platforma bude mapovat a hodnotit zavádění genderové rovnosti do vědy a výzkumu na národní úrovni, podporovat výměnu zkušeností se zaváděním, pořádat školení a workshopy, prosazovat genderovou rovnost v oblasti vědy, technologie a inovací ve spolupráci na mezinárodní úrovni, sdílet výsledky aj. Projekt byl zahájen v roce 2017 a potrvá do září 2021. Podrobnosti na webu projektu.

NKC – gender a věda je od ledna 2019 zapojeno do projektu Gender Equality Academy (GE Academy) Horizontu 2020 (číslo grantové dohody 824585). Cílem projektu je budování kapacit v oblasti prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích a na vysokých školách v členských státech Evropské unie. GE Academy bude vyvíjet školící moduly (workshopy, webináře, letní školy, online kurzy aj.) a školicí materiály šité na míru potřebám institucí. NKC – gender a věda bude mít v projektu na starosti vývoj a implementaci hodnocení potřeb institucionálních aktérů a bude dohlížet na kvalitu projektu. Projekt potrvá do roku 2021.

Cílem projektu Gender-SMART je podporovat genderovou rovnost ve výzkumných institucích a grantových organizacích v oblasti zemědělství a věd o živé přírodě. Sedm organizací z šesti evropských zemí bude v rámci projektu implementovat vlastní plány genderové rovnosti. NKC – gender a věda má v projektu na starosti monitoring a evaluaci jednotlivých plánů a jejich zavádění na institucích a hodnocení celkového fungování projektu a práce mezinárodního konsorcia. Projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a vývoj Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 824546 a potrvá do konce roku 2022.

Cílem projektu Horizontu 2020 CASPER je analyzovat proveditelnost zavedení evropského systému ocenění / certifikace v oblasti genderové rovnosti se zaměřením na organizační úroveň. Na základě rozsáhlého posouzení dostupných systémů a potřeb v celé Evropě i mimo ni vypraccováváme a vyhodnocujeme tři možné scénáře, které připraví půdu pro realistický rámec pro zavedení ocenění / certifikaci v celé EU.

Tříletý projekt UniSAFE (2021–2024) Horizontu 2020 (číslo grantové dohody 101006261) devíti evropských partnerů má dvojí cíl. Zaprvé, prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí specificky v univerzitním a výzkumném prostředí, a zadruhé, promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor. Výzkumný projekt bude realizován v 15 zemích a vedle analýzy národních opatření proběhne šetření a kvalitativní výzkum na 45 institucích. Výzkum přinese nejen detailní informace o výskytu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, ale i nástroje k řešení tohoto problému. Bude vytvořen rámec pro vyhodnocování efektivity institucionálních opatření a toolbox pro instituce. Doporučení vzešlá z výzkumu budou předložena relevantním aktérům na všech úrovních.

Síť International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies vznikla v roce 2014 a klade si za cíl propojit celosvětově výzkumné instituce, které se zabývají genderovými studii, feministickým výzkumem a studii žen na globální úrovni. Asociace má pět desítek členů a přijímá stále nové.