Monitorovací zpráva za rok 2016

Domů Monitorovací zpráva za rok 2016


Je tu další Monitorovací zpráva mapující postavení žen a mužů v českém výzkumu a na vysokých školách. Přinášíme stručný souhrn hlavních zjištění. Podrobnější výtah čtenáři a čtenářky najdou na začátku publikace.


Muži mají ve všech profesích výzkumu a vývoje (výzkumníci, techničtí pracovníci, ostatní zaměstnání) převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, v roce 2016 byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie.

Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje (v roce 2016 na úrovni téměř 60 %), mezi studujícími na doktorském stupni má však vzestupný trend (v současnosti necelých 47 %). Tento stav však nemá dlouhodobě vliv na situaci ve výzkumu samotném: Největší propad v zastoupení žen na pomyslné studijně-profesní dráze je mezi doktorskými absolventy a výzkumníky samotnými.

Největší podíl výzkumníků v ČR působí v technických (38 %) a přírodních vědách (30 %); dohromady tedy víc než dvě třetiny všech výzkumníků u nás. Podíl žen mezi výzkumníky je zde ale dlouhodobě nejnižší a navíc s mírnou tendencí k poklesu. Nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky je dlouhodobě v lékařských vědách.

Zastoupení žen mezi akademiky nejvyšších kvalifikačních stupňů je velice nízké; zastoupení mezi profesory bylo v roce 2016 jenom 15,4 %; mezi docenty 25,3 %. V mezinárodním srovnání patří Česko z hlediska zastoupení žen na nejvyšších akademických pozicích k nejslabším zemím v Evropské unii (mezinárodně srovnatelná data k roku 2013).

Rozhodování ve vědě je i nadále převážně v rukou mužů. V roce 2016 dosáhlo celkové zastoupení žen stojících v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje dohromady jen 15,5 % (Akademie věd ČR, grantové agentury, Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Rada pro výzkum, vývoj a inovace apod.). V rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech těchto institucí bylo zastoupení žen 19,3 %; v poradních a expertních orgánech jejich podíl dosáhl 18,0 %.