My a Evropa

Domů My a Evropa


Rok 2020 se nesl v duchu velkých očekávání v oblasti genderové rovnosti v Evropském výzkumném prostoru. Nyní víme, že tato problematika, i přes politický odpor některých zemí EU, v evropské agendě výzkumu a inovací nejen zůstane, ale nově bude v řadě oblastí posílena. Jednou z takových oblastí bude i program Horizont Europa, ve kterém chce Evropská komise zavést požadavek tzv. plánů genderové rovnosti (GEP) pro uchazeče. Po oznámení tohoto záměru ustanovila Stálá pracovní skupina pro rovnost žen a mužů ve výzkumu a inovacích (SWG GRI), jíž mám tu čest již druhé funkční období předsedat, pracovní skupinu, která mapuje situaci v členských státech EU a asociovaných zemích z hlediska toho, kde a na jakém základě jsou GEPy implementovány.

SWG GRI pečlivě sledovala celou přípravu nového Evropského výzkumného prostoru. Přispěla např. ke stanovisku Výboru pro evropský výzkumný prostor (ERAC) a svým vlastním pozičním dokumentem k budoucím prioritám v oblasti rovnosti žen a mužů v ERA. Mezi klíčová doporučení patří ponechat institucionální změnu jako základní princip pro reformu všech institucí ERA, zachovat rovnost žen a mužů jako prioritní agendu a nadále se věnovat genderově podmíněnému násilí na akademické půdě.

Právě v této oblasti SWG GRI dokončila více než roční práci na analýze opatření vnitrostátních orgánů proti genderově podmíněnému násilí a sexuálnímu obtěžování na akademické půdě. Ke zprávě SWG GRI je připojeno politické shrnutí s názvem „Mobilizace k vymýcení genderově podmíněného násilí a sexuálního obtěžování: nový impuls pro rovnost žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru“, ve které předkládáme hlavní zjištění a doporučení vnitrostátním orgánům, Komisi a subjektům financujícím výzkum. Hlavním zjištěním SWG GRI bylo, že genderově podmíněné násilí je až na několik výjimek nepřiznaným problémem a že o tomto problému nemáme dostatečné povědomí. To by měl napravit nový evropský projekt Unisafe, který zahajuje k prvnímu únoru 2021 a kterého se NKC – gender a věda účastní a bude zkoumat genderově podmíněné násilí a sexuální obtěžování v akademickém prostředí v EU.

Ve spojitosti s vypuknutím pandemie COVID-19 obrátila SWG GRI svou pozornost též k dopadům koronaviru a připravila poziční dokument o genderových dopadech na výzkum a výzkumnou komunitu.

SWG GRI rovněž přezkoumala sedm doporučení ohledně cílů a kvót ke zlepšení vyváženosti žen a mužů na rozhodovacích pozicích, která jsou obsažena v pokynech Komise a Helsinské skupiny z roku 2018. Ve Zprávě o plnění cílů: Opatření v návaznosti na doporučení týkající se pokynů z roku 2018 zdůrazňujeme, že mnoho členských států a přidružených zemí dosáhlo značného pokroku a vyvíjí vnitrostátní i institucionální politické rámce pro prosazování genderové rovnováhy v rozhodování. Zpráva též zdůrazňuje přetrvávající rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi. Pozitivní je, že shromažďování statistických údajů se v průběhu let zlepšilo a dnes jsou obecně k dispozici statistické údaje o pozicích s rozhodovací pravomocí.

Autorka: Marcela Linková