My a Evropa

Domů My a Evropa


Na podpoře genderové rovnosti pracujeme i na evropské úrovni. Projekt Gender Equality Academy spustil sérii různých typů školení v oblasti genderové rovnosti ve vědě a na vysokých školách. Určeny jsou pro osoby z oddělení rozvoje lidských zdrojů, výzkumnice i výzkumníky a genderové odbornice a odborníky. Zatímco první skupina si může rozšířit obzory v celé plejádě oblastí od návrhu plánu genderové rovnosti po jejich vyhodnocování, výzkumníci a výzkumnice se mohou dozvědět, jak podporovat genderovou rovnost ve svých týmech či jak zahrnout genderové aspekty do své vědecké práce v tom kterém oboru. Konečně genderová komunita si může dále rozvíjet svoji expertízu na „train the trainers“ workshopech. První se bude konat na jaře v Berlíně, tak sledujete stránky projektu.

NKC také spolupracuje se sedmi výzkumných institucemi, vysokými školami a grantovými agenturami na poli zemědělských věd v projektu Gender-SMART, které všechny právě teď vytvářejí svoje plány genderové rovnosti, které budou v následujících dvou letech realizovat. Naše role je pomoci jim nastavit systém monitorování a evaluace a pomoci jim na cestě, která není vždy snadná. My se v projektu zaměřujeme na resistence, to, jak fungují týmy, které na genderové rovnosti pracují, a to, jakým způsobem konceptualizují genderovou rovnost.

V rámci projektu H2020 GENDERACTION jsme v dubnu v Bruselu zorganizovaly úspěšnou konferenci s názvem The Future of Gender Equality in the European Research and Innovation. Spolu s přítomnými jsme diskutovaly budoucí priority v oblasti genderové rovnosti ve vědě v EU, zejména nový rámcový program Horizont Evropa. Na výstupy konference a dalších aktivit projektu na podzim navázala Marcela Linková, když na helsinské konferenci Research and Innovation Excellence through Gender Equality: New Pathways and Challenges představila doporučení týkající se strukturální změny jako hlavního nástroje podpory genderové rovnosti na úrovni výzkumných institucí.

Tato doporučení jsou součástí série dokumentů vypracovaných týmem GENDERACTION, jejichž cílem v roce 2019 bylo zejména zvýšení integrace genderové rovnosti do nového rámcového programu. Velice nabitý rok jsme zakončily workshopem na téma genderové rovnosti v mezinárodní spolupráci ve vědě, technologiích a inovacích, který se konal na Maltě. S účastnicemi jsme diskutovaly možnosti i limity spolupráce se zeměmi mimo EU a zamýšlely se nad konkrétními tématy a výzvami, které v budoucnu při naší snaze o dosahování genderové rovnosti ve vědě upřednostnit.

V čele Stálé pracovní skupiny pro gender ve vědě a inovacích stojí vedoucí NKC Marcela Linková. Se svými kolegyněmi a kolegy letos připravili policy brief na téma gender a inovace a začali pracovat na analýze opaření a politik, jejich cílem je boj proti sexuálnímu obtěžování v akademickém prostředí, se zaměřením na akademickou mobilitu. Na mobilitu se skupina zaměřuje proto, že na cesty se vydávají mladí lidé, kteří se ocitnou v cizím prostředí, bez svých podpůrných sítí a často jsou tak ohroženější než místní. Mobilita je také důležitou součástí evropského výzkumného a vysokoškolského prostoru a Evropa by měla dbát na ochranu mladých lidí proti sexuálnímu obtěžování. Svoje zjištění a doporučení bude skupina publikovat příští rok v březnu a určitě o nich uslyšíte.