Naše projekty

Aktivně se zapojujeme do řady projektů, které se věnují tématu genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu, a to na tuzemské i mezinárodní úrovni. V rámci mezinárodní spolupráce jsme v 6. Rámcovém programu koordinovaly projekt CEC-WYS a KNOWING a spolupracovaly jsme na projektech 7. rámcového programu TRIGGER a EGERA. V Horizontu 2020 jsme se účastnily skončených projektů GE Academy a CASPER. Níže jsou uvedeny stávající projekty.

Národní projekty

CZERA 2021 - 2027

Projekt sdílených činností CZERA je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Mezi jeho klíčové aktivity patří podpora a budování kapacit v oblasti genderové rovnosti ve vědě. Cílem je zvýšit připravenost českých výzkumných organizací a vědeckých týmů na mezinárodní spolupráci v novém evropském programu na podporu výzkumu Horizont Evropa. Zároveň tento projekt úspěšně pomáhá naplňovat české, evropské a mezinárodní závazky v oblasti genderové rovnosti ve vědě.

Práce NKC v projektu CZERA zahrnuje tři pilíře:

 • poskytování konzultací, školení, workshopů a další přímé podpory českým výzkumným organizacím.
 • expertní a analytickou podporu orgánů státní správy formou poskytování podkladů, konzultací, podnětů. Tento pilíř zahrnuje také organizování veřejných akcí a osvětovou činnost.
 • účast v expertních a poradních orgánách a vedení těchto orgánů. Prostřednictvím této činnosti dochází k naplňování závazků ČR v oblasti genderové rovnosti na evropské úrovni.

Řešitelem grantu je Technologické centrum Praha (identifikační kód MS2103), projektu se jako spoluřešitelské organizace účastní EURAXESS CZECH REPUBLIC a NKC – gender a věda.

STRATIN+

Projekt STRATIN+ (Strategická inteligence pro výzkum a inovace) je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Poskytuje analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence) veřejné správě a výzkumným organizacím, které je využívájí pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech:

 • podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI,
 • velkých výzkumných infrastruktur,
 • výzkumné a inovační specializace,
 • technologického rozvoje,
 • rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

NKC je odpovědné za činnosti v poslední zmíněné oblasti. Ta spadá do Modulu 4 projektu STRATIN+, který se jmenuje Gender a věda.

Řešitelem grantu je Technologické centrum Praha (identifikační kód MS2104), projektu se jako spoluřešitelské organizace účastní EURAXESS CZECH REPUBLIC, Národní vzdělávací fond a NKC – gender a věda.

 

Zahraniční projekty

GENDERACTIONplus

Jedná se o projekt rámcového programu Horizont Evropa a NKC tento projekt koordinuje. Konsorcium projektu se skládá z 26 národních úřadů, grantových agentur a výzkumných organizací z celkem 21 evropských zemích. Cílem GENDERACTIONplus (GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON plus) je prohloubit evropskou spolupráci a přispět k větší koordinaci v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu. Probíhat bude od roku 2022 do roku 2024.

V projektu navážou spolupráci instituce, které jsou v jednotlivých zemích zodpovědné za genderovou rovnost ve vědě a výzkumu. GENDERACTIONplus se zaměří na pět témat:

 • inkluzivitu a intersekcionalitu,
 • genderově podmíněné násilí,
 • genderovou dimenzi ve výzkumu, inovacích a vzdělávání,
 • monitoring a vyhodnocení aktivit zaměřených na rovnost v rámci Evropského výzkumného prostoru
 • podporu institucionální změny prostřednictvím plánů genderové rovnosti.

Své cíle bude projekt GENDERACTIONplus naplňovat prostřednictvím vzdělávacích aktivit, výměny zkušeností a také poskytováním strategických doporučení pro evropské i národní organizace odpovědné za výzkum a vývoj. V rámci projektu vzniknou dvě komunity pro sdílení praxe. Jednu budou tvořit zástupci a zástupkyně ministerstev a dalších národních úřadů, druhou poskytovatelé finanční podpory. V obou skupinách budou také zástupci a zástupkyně akademické a expertní veřejnosti.

Projekt GENDERACTIONplus navazuje na projekt Horizontu 2020 GENDERACTION, který NKC koordinovalo mezi roky 2017 a 2021, dále také na práci Stálé pracovní skupiny pro gender ve výzkumu a inovacích Komise pro Evropský výzkumný prostor (Standing Working Group on Gender in Research and Innovation – SWG GRI) a v neposlední řadě na působení komunity pro sdílení praxe FORGEN, která působila v rámci ukončeného projektu Horizontu 2020 ACT.

UniSAFE

Evropský výzkumný projekt UniSAFE-Ending gender-based violenece má dva cíle. Zaprvé, prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí  (GPN) specificky v univerzitním a výzkumném prostředí, a zadruhé, promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor. UniSAFE zahrnuje multidisciplinární konsorcium devíti evropských partnerů.

Projekt bude zkoumat mechanismy GPN, jeho určující společenské činitele, antecedenty a důsledky za pomoci kombinace výzkumných metod holistického modelu 7P. Uskuteční se v 15 zemích a vedle analýzy národních opatření proběhne také šetření a kvalitativní výzkum na 45 institucích. Výzkum přinese nejen detailní informace o výskytu GPN v akademickém prostředí, ale i nástroje k řešení tohoto problému.

Výsledky projektu budou zahrnovat:

 • Lepší porozumění genderově podmíněnému násilí na evropských univerzitách a ve výzkumných organizacích a jeho dopadu na jednotlivce, organizace i společnost.
 • Efektivní politiky a opatření implementované na univerzitách a ve výzkumných organizacích.
 • Zvýšení kapacity studujících i zaměstnaných řešit genderově podmíněné násilí.
 • Nástroje a doporučení ke snížení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a na výzkumných pracovištích v Evropě.

Projekt bude probíhat po dobu tří let a přispěje ke snaze o ukončení tohoto typu násilí v Evropě a evropském vysokoškolském a výzkumném sektoru.

Ukončené zahraniční projekty

Gender-SMART

Gender-SMART (Science Management for Agriculture & Life Sciences, including Research and Teaching, Horizon 2020) si klade za cíl dosáhnout genderové rovnosti v evropských výzkumných a výzkum podporujících organizacích, které se zaměřují na vědy o živé přírodě a zemědělské vědy. Konsorcium tvoří devět institucí z osmi evropských zemí, které spolupracují na řešení různých aspektů genderové nerovnosti a integraci genderové perspektivy do obsahu výzkumu.

Instituce se v rámci projektu věnují například vytváření kultury genderové rovnosti, rozvoji profesních drah žen a mužů, zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech nebo začlenění genderové dimenze do výzkumu a výuky. Změny v těchto oblastech bude dosaženo vytvořením individuálních plánů genderové rovnosti, jejichž cílem je stanovit priority, operacionalizovat cíle a stanovit indikátory jejich dosažení.

CASPER

Projekt Horizontu 2020 CASPER (Certification-Award Systems to Promote Gender Equality in Research) analyzoval proveditelnost zavedení evropského systému ocenění / certifikace genderové rovnosti se zaměřením na organizační úroveň. Probíhal v letech 2020- 2021 a účastnilo se jej více než 28 národních odborníků a odbornic. V celé Evropě se v rámci projektu uskutečnily rozhovory se zúčastněnými stranami pro mapovací cvičení, společné kokreační semináře pro vývoj alternativních scénářů ocenění / certifikace a druhé kolo rozhovorů a scénářů pro jejich validaci. Projekt se tak zaměřil na zkoumání certifikačních systémů, které skutečně posílí postavení evropských aktérů v oblasti genderové rovnosti.

Na základě rozsáhlého posouzení dostupných systémů a potřeb v celé Evropě i mimo ni vypracovali a vyhodnotili odborníci a odbornice tři možné scénáře, pro realistický rámec zavedení tohoto ocenění / certifikaci v celé EU.

Projekt sledoval tři cíle:

 • Zmapovat a posoudit stávající systémy oceňování a certifikace v oblasti genderové rovnosti rovnost (a související systémy) a identifikovat stávající potřeby takového systému na evropské úrovni.
 • Navrhnout tři různé scénáře ocenění / certifikace a posoudit proveditelnost těchto scénářů plus čtvrtého scénáře nulové akce podle několika dimenzí (tři scénáře + scénář nečinnosti).
 • Připravit půdu pro úspěšné zavedení evropského systému ocenění / certifikace

 

GE Academy

Cílem projektu GE Academy (Gender Equality Academy, Horizon 2020) bylo budování kapacit v oblasti prosazování genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích a na vysokých školách v členských státech EU. V rámci projektu vznikly školicí moduly (workshopy, webináře, letní školy, online kurzy aj.) a školicí materiály šité na míru potřebám institucí.

Projekt se zaměřil jak na problematiku genderové rovnosti v institucích a výzkumných týmech, tak na genderovou dimenzi v obsahu bádání v návaznosti na tři hlavní cíle Evropského výzkumného prostoru v oblasti genderové rovnosti.