Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie COVIDU-19

Domů Nevědění jako faktor v nepravidelné regulaci domácího násilí na ženách v zrcadle pandemie COVIDU-19


Naše kolegyně Blanka Nyklová s Vandou Černohorskou spolu s Danou Moree z Fakulty humanitních studií pro letošní páté číslo Sociologického časopisu připravily článek, který interpretuje některá zjištění z výzkumu dopadů pandemie na řešení a prevenci domácího násilí. Tu Blanka Nyklová a Dana Moree publikovaly v roce 2021.

Studie ukázala, že domácí násilí, zejména v podobě partnerského násilí na ženách, mělo podle očekávání v důsledku krize vyvolané pandemií COVID-19 vzrůstající intenzitu. Ze studie také vyplynulo, že vláda České republiky nezavedla žádná zvláštní opatření k řešení tohoto problému.

V článku, který výsledky studie analyzuje, pracují autorky s konceptem nevědění. Různé typy nevědění výrazně spoluurčují neuspokojivé fungování celého systému pomoci lidem, kteří domácímu násilí čelí.

Pandemie a dopady nevědění na fungování systému pomoci

Právě pandemie zvýraznila, jaké typy nevědění systém pomoci ovlivňují i jak přispívají k jeho nejednotnosti, tedy ke skutečnosti, že stejná instituce například v různých krajích vyhodnocuje obdobné případy různě. Zejména se však jedná
o samotné posuzování toho, kdy se o násilí jedná a zda je nutné na základě toho jednat, případně jak.

Text tedy ukazuje význam nevědění pro pochopení toho, jak funguje současný systém pomoci obětem domácího násilí
a jak je tento systém nastaven. Přináší také konkrétní poznatky o dopadech nevědění v souvislosti s řešením problematiky domácího násilí. Zejména se jedná o potřebu výrazně více promítnout do fungování systému pomoci poznatky o fungování a dopadech traumatu.

Článek si můžete přečíst zde