„Chceme vědu, která přináší lepší výsledky pro všechny.“

KDO JSME

Jsme jediným specializovaným pracovištěm v ČR a v regionu střední a východní Evropy zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu.


Zabezpečujeme funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020. Spolupodílíme se na zavádění kulturní a institucionální změny pro genderovou rovnost v českých vysokoškolských a výzkumných institucích a pro tento účel koordinujeme Pracovní skupinu pro změnu.

Zvyšujeme povědomí o genderové problematice ve vědě a zviditelňujeme vědkyně a jejich práci. Prostřednictvím mentoringového programu podporujeme začínající vědkyně a vědce v rozvoji vědeckých kariér. Vydáváme popularizační publikace a elektronický měsíčník newsletter. Spolupracujeme se státní a veřejnou správou a komunikujeme s dalšími institucemi veřejného sektoru a jejich zástupkyněmi a zástupci, a to formou konzultací, přípravy podkladů, účastí na zasedání pracovních skupin státních a vládní orgánů i formou osobních setkání, a to jak nadomácí, tak evropské úrovni.


NAŠE TÉMATA

  • genderový mainstreaming a politiky genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích
  • organizační změna ve vysokoškolském a výzkumném sektoru
  • organizace vědy a výzkumu, hodnocení výzkumu, excelence a gender
  • odpovědný výzkum a inovace
  • geografická a intersektorální mobilita
  • výzkumné kariéry a odchody z vědy
  • kombinace vědecké práce a soukromého života
  • sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí

Pracovnice a pracovníci oddělení jsou členkami a členy expertních a poradních orgánů v ČR a na úrovni EU. NKC – gender a věda je členskou organizací sítě RINGS The International Association of Research Centre of Advanced Gender Studies a evropské sítě mentoringových programů eument-net (European Network of Mentoring Programmes for the Advancement of Equal Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research), jejíž předsedkyní je od října 2017 Mgr. Kateřina Cidlinská. Vedoucí oddělení Mgr. Marcela Linková, Ph.D., je předsedkyní ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, poradní skupiny Evropské komise a Rady EU.

V posledních letech NKC realizuje podporu pro české výzkumné organizace a poskytovatele, která se zaměřuje na kulturní a institucionální změnu na podporu genderové rovnosti prostřednictvím plánů genderové rovnosti, včetně workshopů a tréninků. Pro tento účel též založilo Pracovní skupinu pro změnu, jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu. NKC – gender a věda též vydávané každoroční monitorovací zprávy podávají statistický přehled o postavení žen a mužů v české vědě, o možnostech kariérního postupu vědkyň a vědců a o zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích výzkumu.

V roce 2015 zahájilo oddělení mentoringový program pro začínající vědkyně a vědce ze všech oborů, jehož cílem je podpora profesního rozvoje (post)doktorandek a (post)doktorandů, pomoc s rozjezdem vědecké kariéry a ujasněním si jejího směřování.

Od roku 2009 uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos rozvoji vědnímu oboru. Cílem Ceny je ocenit vědeckou práci význačných českých badatelek a zároveň poskytnou vzory a inspiraci pro nastupující generace vědkyň.


NÁŠ TÝM

Marcela Linková
marcela.linkova(at)soc.cas.cz
Vedoucí NKC od roku 2001, věnuje se zejména mezinárodní spolupráci a spolupráci mezi ČR a Evropskou komisí. Koordinuje projekt GENDERACTION Horizontu 2020, vedla dva projekty 6. RP a dalších se účastnila. Je členkou řady poradních a expertních orgánů v ČR a v Evropské komisi; od roku 2016 stojí v čele Group on Gender in Research & Innovation, poradního orgánu Evropské komise. Doktorský titul získala na Fakultě sociálních věd UK. Její výzkum se zaměřuje na proměny akademické práce a analýzy vědních politik z genderové perspektivy. Marcela je filmoholička a baví ji spousta hudby, namátkou My Morning Jacket, Beach House, David Bowie, Radiohead a Anna Calvi. Vášeň pro jídlo (a spoustu dalšího) sdílí se svým manželem.
Hana Tenglerová
hana.tenglerova(at)soc.cas.cz
Vystudovala veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd UK a genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od roku 2008. Zabývá se advokační prací, tvorbou stanovisek, podnětů a připomínkování vznikajících vědních politik. Je autorkou Monitorovacích zpráv o postavení žen v české vědě mezi roky 2009-2017, od roku 2009 do roku 2019 ve spolupráci s MŠMT zajišťovala Cenu Milady Paulové a její popularizaci a měla na starosti online komunikaci oddělení (newsletter, sociální sítě a web). Od roku 2018 se věnuje komunikaci projektu GENDERACTION Horizontu 2020 a od roku 2019 je členka evaluačního týmu v projektu strukturální změny GenderSMART Horizontu 2020.
Martina Fucimanová
martina.fucimanova(at)soc.cas.cz
Vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Členkou týmu NKC je od dubna 2014, kdy zajišťovala chod mentoringových programů pro studentky středních škol a pro začínající vědkyně a vědce. Nyní pracuje na projektu GENDERACTION a podporuje chod dalších dvou evropských projektů. Pokud zrovna nečte cokoli, co jste zanechali v její blízkosti, sleduje nějaký seriál nebo kulinaří.
Jana Dvořáčková
jana.dvorackova(at)soc.cas.cz
Je absolventkou doktorského studia sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Odborně se v současné době zaměřuje především na podporu genderové rovnosti v prostředí výzkumných institucí a grantových organizací. Členkou týmu NKC je od května 2018, vede Pracovní skupinu pro změnu. Mezi lety 2012 – 2017 působila jako vyučující oboru genderová studia na Masarykově univerzitě. Je spoluautorkou knihy Politika a každodennost na českých vysokých školách.
Blanka Nyklová
blanka.nyklova(at)soc.cas.cz
Blanka pracuje v NKC - gender a věda od roku 2014 jako výzkumná pracovnice. Vystudovala mediální studia na FSV UK a následně získala doktorát rovněž na FSV v oboru sociologie. Výzkumně se zaměřuje na českou feministickou scénu, její podoby, proměny a teoretická východiska, dále na sexuální násilí především v kontextu mezinárodních výměnných programů na vysokých školách, a dále na průsečík geopolitiky a epistemologie se zvláštním důrazem na transformační procesy. Posledně jmenované téma zkoumá jednak na základě analýz vizuálních a jiných kulturních textů, jednak v současnosti na příkladu osudů aplikovaného výzkumu v chemickém průmyslu, což je téma jejího současného projektu GAČR.
Nina Fárová
nina.farova(at)soc.cas.cz
Vystudovala sociologii na Západočeské univerzitě v Plzni, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se tématem mužů a maskulinit ve feminizovaném prostředí základního školství. Členkou týmu NKC je od března 2015. Pracuje zde jako výzkumná asistentka a zároveň jako tajemnice Genderové expertní komory ČR, která sdružuje expertky a experty v oboru genderových a feministických studií. Ve volném čase amatérsky a nadšeně míchá koktejly různých chutí a barev.
Katarína Slezáková
katarina.slezakova@soc.cas.cz
Vyštudovala sociológiu na Masarykovej univerzite, kde teraz pokračuje aj v doktorskom štúdiu. Vo svojom dizertačnom projekte sa zameriava na oblasť ranného vzdelávania a starostlivosti, pričom ju zaujíma ako rodičia "robia triedu" pri rozprávaní o výbere škôlky. Na Fakulte sociálních studií MUNI učila niekoľko predmetov týkajúcich sa genderových štúdií (viedla Seminár k sociologickým teóriám genderu, alebo povinný kurz Kvalitatívna metodológia). Členkou tímu NKC je od Januára 2019, pričom pracuje na projekte GE.Academy. Vo svojom voľnom čase organizuje feministický čitateľský krúžok, cvičí jógu, chodí do prírody a zaujíma sa o popkultúru.
Pavla Rypáčková
pavla.rypackova@soc.cas.cz
Problematikou (ne)rovnosti se začala zabývat v programu genderových studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je absolventkou programu GEMMA M.A. in Women's and Gender Studies na univerzitách ve španělském Oviedu a v britském Hullu. V NKC pracuje od poloviny 2019 na mezinárodním projektu Gender-SMART a zaměřuje se na monitoring a evaluaci zavádění plánů genderové rovnosti ve výzkumných institucích.
Kristýna Veitová
kristyna.veitova@soc.cas.cz
Vystudovala genderová studia na univerzitě v Utrechtu a politologii na maastrichtské univerzitě. V rámci svých studií absolvovala odborné stáže v Poslanecké sněmovně a na Úřadu vlády, kde se začala zajímat o problematiku českého porodnictví, která se stala i předmětem její diplomové práce. Od roku 2019 pracuje v NKC jako asistentka a produkční popularizačních akcí. Ve volném čase se věnuje cyklistice, designu a gastronomii.
Kateřina Maršálková
katerina.marsalkova@soc.cas.cz
Kateřina momentálně studuje magisterský obor Genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. V NKC pracuje od dubna 2019 na pozici asistentky mentoringového programu pro začínající vědce a vědkyně. Ve volném čase se věnuje streamování videoher, sledování filmů a fitness.
Timea Crofony
timea.crofony(at)soc.cas.cz
Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a po studiích působila ve veřejné správě, advokacii (se zaměřením na trestní právo, rodinné právo a domácí násilí) a na vysoké škole jako právnička, metodička spolupráce s aplikační sférou a koordinátorka genderové rovnosti. Absolvovala Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V současnosti dále studuje Genderová studia. Členkou NKC - gender a věda je od poloviny roku 2019. V rámci programu INTER-EXCELLENCE se soustředí na gender mainstreaming a kulturní a institucionální změnu ve vysokém školství a výzkumných organizacích. Vede Pracovní skupinu pro změnu a spolu s kolegyní Pavlou Rypáčkovou se věnuje podpoře institucí a lektorování.
Eliška Vidomus
eliska.vidomus(at)soc.cas.cz
Vystudovala Vyšší odbornou školu publicistiky, skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V NKC - gender a věda má na starosti komunikaci s veřejností. Od roku 2011 spolupracuje s Českým rozhlasem Vltava, kde pracovala jako editorka sociálních sítí, hlasatelka a hudební redaktorka a v současné době připravuje hudební pořady Planeta jazzem posetá a Úhel poslechu. Ve volných chvílích se věnuje svým autorským hudebním projektům (zejména kapele Fanfán Tulipán), čerpá inspiraci v krajině Českého ráje, navštěvuje pražské kavárny a poslouchá francouzský jazz.