Plány genderové rovnosti jako požadavek pro účast v soutěži projektů GA ČR od roku 2023

Domů Plány genderové rovnosti jako požadavek pro účast v soutěži projektů GA ČR od roku 2023


Grantová agentura České republiky (GA ČR), největší poskytovatel finanční podpory základního výzkumu, ukládá od roku 2023 povinnost vykázat plán genderové rovnosti jako jedno z hodnotících kritérií účasti v soutěži pro všechny typy projektů s jedinou výjimkou. Z této povinnosti jsou vyňaty Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency, v nichž GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury (LA granty).

Požadavek na plán genderové rovnosti se nově objevuje v návrhové části a následně v části hodnocení jako povinný údaj. Nesplnění podmínek zadání je důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné soutěže. Do hodnocení návrhů se promítá skutečnost, zda žadatelská organizace disponuje pracovištěm, které deklaruje rovný přístup prostřednictvím implementace plánu genderové rovnosti nebo za tímto účelem využívá jiný nástroj, který je zaměřen na rovné pracovní podmínky a klima na pracovišti.

Zároveň se zde objevuje požadavek na zahrnutí genderové dimenze, který spočívá ve zhodnocení dopadů výzkumu na muže a ženy v případě, že je toto potřeba reflektovat. Toto kritérium je shodné s požadavky programu Horizont Evropa.

3.2. Návrh projektu – část (9) C1

Část C1 má předepsanou strukturu a musí obsahovat tyto údaje:

  • údaje o připravenosti navrhovatele, spolunavrhovatelů a jejich pracovišť, o přístrojovém vybavení pracovišť, které bude při řešení využíváno, o možnosti kooperací, popřípadě i o prosazování principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI), včetně strategických nástrojů rozvoje lidského potenciálu a zlepšování pracovních podmínek (např. zajištění vysokého standardu etiky výzkumu, vytváření plánů genderové rovnosti, opatření na podporu genderové rovnosti v rámci HR Award apod.)
  • odkaz na existující plán genderové rovnosti uchazeče či jiný obdobný dokument prokazující aktivní přístup uchazeče k podpoře nediskriminačního přístupu. V případě, že genderový plán či jiný obdobný dokument dosud nebyl přijat, musí být  předložen nejpozději k datu doručení první dílčí zprávy.
  • v případě, kdy je to relevantní, reflektování možných dopadů na ženy a muže

4.3. Hodnocení odborné úrovně návrhu projektu

(2) c) připravenost uchazeče i spoluuchazečů řešit grantový projekt s ohledem na jejich

technické a institucionální zázemí; bude přihlíženo také k začlenění a prosazování principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI), včetně strategických nástrojů rozvoje lidského potenciálu a zlepšování pracovních podmínek, např. zda má uchazeč plán genderové rovnosti, přijímá opatření na podporu genderové rovnosti v rámci HR Award, apod.

Více o soutěžích GA ČR na rok 2023: https://gacr.cz/vyhlaseni-soutezi-pro-rok-2023/

Více o plánech genderové rovnosti zde: https://genderaveda.cz/plany-genderove-rovnosti/