Argumenty

Představujeme základní okruhy argumentace, které ukazují na přínosy podpory genderové rovnosti pro instituci, pro lidi, kteří ve vědě pracují, pro společnost a pro vědecké bádání a „produkci“ vědecké znalosti a vývoj technologií. Je pochopitelné, že pro každou skupinu osob bude třeba využít jiný typ argumentace a „důkazů“. Důležitý je také disciplinární kontext (něco jiného pravděpodobně bude fungovat na technické škole a něco jiného v oboru filosofie) nebo typ organizace (vysoká škola, výzkumný ústav, grantová agentura a dal.).


Spravedlnost, férovost a lepší pracovní podmínky pro všechnny

Podpora genderové rovnosti a diverzity obecně přispívá ke spravedlivému nastavení podmínek pro profesní rozvoj a kariérní postup – transparentní pravidla a praxe, kde nehrají roli stereotypy, předsudky nebo kontakty a známosti (například v oblasti odměňování, hodnocení, přístupu ke grantové podpoře, řízení a organizace dělby práce ve výzkumných týmech, slaďování pracovního a rodinného života apod.).

Vytváří prostředí, kde budou mít všichni stejné šance podílet se na rozhodovávání a budou moci například ovlivňovat, kam bude směřovat výzkum a vědecké poznání.

Zaměstnanci a zaměstnankyně jsou více spokojeni, motivováni, jsou loajálnější, kreativnější a pracují efektivněji, pociťují větší sounáležitost a jsou více motivováni ke spolupráci, více do své práce a instituce „investují“.

Takové prostředí také přiláká nové talenty (například ze zahraničí, kde je standardem „péče“ o zaměstnance a systematická HR/personální politika).

Sníží se fluktuace a riziko odchodů.

 

Společenská zodpovědnost

Pokud je výzkumná komunita (pracovní týmy, vedení atd.) rozmanitá z hlediska pohlaví, věku či sociokulturního zázemí, přináší do výzkumné práce široký záběr perspektiv a životních zkušeností – výzkumné instituce a jejich činnost pak lépe odrážejí rozmanitost celé společnosti.

Společensky zodpovědná věda přináší poznání užitečné a využitelné pro všechny, věda, která reaguje na potřeby všech skupin ve společnosti, na skutečné zájmy a problémy různých skupin, je pro společnost také důvěryhodnější.

Genderová rovnost je nedílnou součástí konceptu „společensky zodpovědného výzkumu“.

 

Kvalita, excelence a inovace

Genderová rovnost a diverzita zvyšují kvalitu vědy – různorodý tým je více otevřen novým myšlenkám a inovativním přístupům.

Genderově senzitivní výzkum je kvalitnější, přináší komplexní a výzkumně kvalitnější obraz reality, nedělá přílišná zevšeobecnění a agregace.

Výzkum, který nepracuje s kategorií genderu a/nebo pohlaví, je stále více považován za nedostatečný (zahraniční grantové agentury, program Horizont 2020, významné vědecké časopisy atd.).

 

(Mezinárodní) prestiž, konkurenceschopnost a nové výzkumné příležitosti

Argument „nechceme být pozadu“ – v zahraničí je standardem věnovat se řízení a rozvoji lidských zdrojů a podpoře genderové rovnosti, instituce například usilují o získání různých ocenění (UK Athena Swan Award, HR Excellence in Research Award).

Přihlášení se k hodnotě genderové rovnosti a její promítnutí do kultury pracovního prostředí a podmínek pro profesní rozvoj zvyšuje atraktivitu a mezinárodní prestiž instituce, přiláká zahraniční odborníky a odbornice.

Genderová rovnost ve vědě je jednou z klíčových priorit evropské vědní politiky a její systematická a komplexní podpora je stále více vyžadována v grantových soutěžích.

 

Ekonomické přínosy a efektivita

Transparentní procesy a odstranění genderových stereotypů povede k výběru a udržení kvalifikovaných a nejschopnějších vědeckých pracovníků a pracovnic, bude využit širší okruh uchazečů a uchazeček, zvýší se pravděpodobnost získat opravdové talenty.

Omezení rizika plýtvání lidskými zdroji (například odliv žen z vědy po dokončení doktorského studia, po mateřské a rodičovské dovolené apod.) a ekonomických ztrát – nevyužití potenciálu kvalifikovaných žen je i nevyužitím značných nákladů do vzdělávání a profesního rozvoje.

 

Závazky a povinnosti vyplývající z legislativy

V neposlední řadě jsou instituce povinny dodržovat legislativní závazky (rovnost žen a mužů, nediskriminace apod.) a usilovat o naplňování doporučení (více či méně závazných), která vyplývají ze strategií a dokumentů stanovených vládou a příslušnými orgány ve vědě a výzkumu, případně naplňovat požadavky grantových agentur.