Jak na to


Poznejte a poznávejte svoji instituci

Znalost institucionálního a širšího kontextu a situace ve vaší instituci z genderové perspektivy je první a nezbytný krok, bez kterého nelze začít. Na počátku je třeba mít k dispozici alespoň základní data – statistiky tříděné dle pohlaví. Analýzy, výzkumy, reflexe a vyhodnocování jsou však aktivity, které musí probíhat i v dalších fázích, v celém procesu „změny“.

Znáte svoji instituci?

 • institucionální politika (vize, cíle, priority, záměr)
 • organizační struktura, hierarchie, agenda, zodpovědnosti a rozhodovací pravomoci
 • disciplinární kontext (jazyk, diskurz) a kultura pracovního prostředí (hodnoty, zvyky, normy, komunikace)
 • dosavadní realizované aktivity či přijatá opatření v oblasti genderové rovnosti, lidských zdrojů a souvisejících témat
 • znalost širšího kontextu, ve kterém instituce působí – národní politika a legislativa, společenský a kulturní kontext, historie, iniciativy na národní úrovni (např. požadavky v programech grantových agentur, systém hodnocení apod.)

Analýza situace v instituci

 • sběr a analýza statistických dat
 • kvantitativní výzkum (dotazníkové šetření)
 • kvalitativní výzkum (individuální a skupinové rozhovory)
 • institucionální analýza (procesy, dokumenty)

 

Získejte podporu v instituci: koho zapojit

Již od počátku je užitečné zapojit do diskuse a rozhodování o nové politice, prioritách a aktivitách osoby na všech úrovních – od studujících po nejvyšší vedení. Tím, že lidé budou mít možnost podílet se na rozvoji organizace, podmínek na svém pracovišti a plánování aktivit, posílí se jejich pocity spoluzodpovědnosti, sounáležitost a „spoluvlastnictví“. Uvidí přínosy a výhody pro všechny, aktivity budou nastaveny dle jejich potřeb a zájmů. Rovněž se sníží riziko, že v průběhu řešení narazíte na překážky či rezistence (např. ve smyslu, že jde o něco, co je lidem vnucováno zvenku, co se jich netýká, co nepotřebují apod.).

 

Komunikujte

Jak budete téma v organizaci komunikovat od samého začátku, bude hrát významnou roli v celém dalším procesu změny. Je proto nutné, než začnete, zamyslet se nad tím, jak budete téma/aktivity/projekt prezentovat. Do diskuse zapojte co nejvíce osob z různých pozic, které mohou přispět svými zkušenostmi a znalostmi svého „okolí“ – mají představu, co bude vyvolávat nezájem a rezistence, jaký typ argumentace naopak bude dobře fungovat, jaký zvolit koncept a jazyk, jak téma rámovat. Najděte shodu a i nadále postupujte jednotně při informování o tématu/projektu a jeho prezentaci napříč institucí.

Jak postupovat při volbě strategie komunikace a argumentace

 • Máte jasný cíl? Víte co, proč a jak chcete změnit? Koho chcete oslovit/přesvědčit/čí podporu chcete získat? Proč právě tyto osoby v instituci? Co má být výsledkem komunikace? Jaká jsou vaše očekávání?
 • Máte k dispozici fakta (data, statistiky, analýzy situace ve vaší instituci)? Z čeho vycházíte?
 • Znáte svoji instituci, organizační strukturu/pozice osob a jejich agendu a kulturu prostředí (např. styl komunikace, pracovní vztahy a spolupráce)?
 • Jaký zvolíte „jazyk“, který bude přijatelný a nebude v lidech vzbuzovat rezistence?
 • Jak budete téma rámovat?
 • Jakou zvolíte formu komunikace s ohledem na cílovou skupinu, kterou chcete oslovit?
 • Připravte si komunikační a informační materiály pro vyjednávání a šíření povědomí o tématu a plánovaných aktivitách.
 • Připravte si potřebnou argumentaci a potřebné „důkazy“ pro vysvětlování problematiky genderové (ne)rovnosti a pro formulaci vhodné reakce na různé typy rezistencí.

 

Připravte si plán genderové rovnosti

Plán genderové rovnosti je praktický a užitečný nástroj pro zahájení systematické podpory genderové rovnosti v instituci. Při jeho přípravě, kdy budete definovat cíle a konkrétní aktivity a opatření na základě poznatků z analýzy a potřeb instituce, vycházejte vždy z konceptu „změny“ – věnujte pozornost všem třem (čtyřem) strategickým oblastem a čtyřem úrovním.

Tento dokument představuje rozpracovanou strategii instituce, její záměr a cíle. V ideálním případě by měl být součástí strategických dokumentů, čímž se tato oblast stane součástí institucionální politiky (rozvoj a řízení lidských zdrojů a výzkumné či pedagogické činnosti). Zvýší se tak i šance na udržitelnost přijímaných opatření a zahájených aktivit.

Přijetí plánu vyjadřuje politický zájem, oficiální deklaraci a závazek instituce a jejího vedení věnovat se této problematice systematicky a dlouhodobě, stejně jako dalším prioritám, které si stanoví a které veřejně prezentuje (vize, mise, cíle např. na webových stránkách, ve výročních zprávách apod.).

 

Začněte: realizace a vyhodnocování plánu

Na co nezapomínat v procesu změny a při realizaci vašeho plánu

 • zorganizujte úvodní setkání, vzdělávací, informační a osvětové akce a dále realizujte pravidelné schůzky „implementačního týmu“/pracovní skupiny/sítě a dalších zapojených osob, včetně osob v rozhodovacích pozicích
 • pokračujte v komunikaci, vyjednávání, zapojování dalších osob a udržování kontaktu a motivaci již zapojených osob
 • věnujte dostatečnou pozornost pravidelnému vyhodnocování, sebereflexi a monitorování procesu změny (výstupy, úspěchy, dopady, přínosy, překážky a problémy) – o realizovaných akcích a výstupech pravidelně informujte například na jednání akademického senátu, rady ústavu, jednání vedoucích oddělení apod.
 • zohledněte výstupy hodnocení a „poučení“ z praxe při aktualizaci a revizi plánu na další období
 • dále se vzdělávejte, rozvíjejte své kompetence, dovednosti a znalosti v problematice
 • zapojujte se do sítí, sdílejte své zkušenosti (na národní i mezinárodní úrovni)
 • zajistěte institucionalizaci a udržitelnost již přijatých opatření a aktivit

Monitoring a evaluace

Při vyhodnocování se zaměřte nejen na výstupy, ale také na samotný proces změny. Využívejte jak kvantitativní, tak kvalitativní metody a nástroje. Proces vyhodnocování by měl vždy zohledňovat a zahrnovat i analýzu kontextu, ve kterém proces změny probíhá. Vycházejte z první analýzy situace v instituci a stanovených cílů a indikátorů ve vašem plánu. Soustřeďte pozornost na dlouhodobé i krátkodobé cíle. Využívejte při vyhodnocování také externí osoby (např. facilitátory/ky interních evaluačních workshopů, genderové odbornice/íky apod.). Zapojte všechny relevantní klíčové osoby – proces vyhodnocování je příležitostí k dalšímu zvyšování povědomí a znalosti o problematice a přesvědčování dalších osob o významu a přínosech realizovaných akcí. Zároveň získáte podporu (legitimitu) pro další práci na realizaci plánu.