Pracovní skupina Lidé ve vědě Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Domů Pracovní skupina Lidé ve vědě Rady pro výzkum, vývoj a inovace


Na podzim roku 2022 došlo v souvislosti s výměnou značné části členstva Rady pro výzkum, vývoj a inovace k odvolání radní odpovědné za agendu genderové rovnosti Rut Bízkové a v návaznosti na to k pozastavení práce Pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů ve vědě. V rámci nově jmenované Rady byly problematikou pověřeny Adéla Gjuričová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a Kateřina Ronovská (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně). Vznikla nástupnická Pracovní skupina Lidé ve vědě, jejíž širší zaměření odráží i její název. Cílem této pracovní skupiny je zlepšování podmínek vědců a vědkyň v českém výzkumném prostoru, zejména pokud jde o odstraňování překážek v internacionalizované výzkumné praxi a také o rovnost příležitostí pro genderové, generační a vědeckostatusové skupiny.

Kromě obou odpovědných radní mají své zastoupení v této pracovní skupině také kabinet ministryně pro vědu a výzkum, MŠMT, TAČR, GAČR, Západočeská univerzita, společnost SIEMENS, nezisková organizace Czexpats in Science a také naše oddělní oddělení NKC – gender a věda. První setkání proběhlo 14. února 2023 a diskutovalo se o prioritách a plánu práce. Skupina se bude i nadále scházet jednou za dva měsíce s výjimkou letních měsíců. V roce 2023 se bude věnovat například spolupráci na revizích Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2021+ a Strategie rovnosti žen a mužů na roky 2021 až 2030 či sledování přípravy nového zákona o výzkumu, vývoji a inovacích. Podněty k činnosti pracovní skupiny můžete zasílat na adresu [email protected].

Chtěli bychom touto cestou také velice poděkovat Rut Bízkové. Díky jejímu elánu a nasazení se podařilo problematiku genderové rovnosti nastolit jako téma, kterým se má Rada pro výzkum, vědu a inovace zabývat. V pracovní skupině za vedení Rut Bízkové vznikla například doporučení, která se týkala změny nedostatečného zastoupení žen v hodnotících panelech poskytovatelů, zavedení proplácení služeb péče z financí na účelovou podporu, poukázání na problematiku řetězení úvazků na dobu určitou nebo nového – nevýhodného – nastavení odměn českých výzkumnic/výzkumníků v Horizontu Evropa.

Minulá pracovní skupina také významně přispěla k zcitlivění řady poskytovatelů vůči problematice genderové rovnosti. Pozitivní posuny lze sledovat například u Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a nepřímo také u Ministerstva zdravotnictví. Podařilo se také otevřít diskuzi k tématu genderové dimenze v obsahu znalosti. Děkujeme za veškerou práci pro genderovou rovnost ve vědě a věříme, že i nová pracovní skupina posune tuto problematiku dál.