Prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR

Vítejte na stránkách prevalenční studie genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR. Šetření je rozsahem první svého druhu v českém akademickém prostředí. Realizuje ho Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s agenturou FOCUS v rámci projektu „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ (STRATIN+, kód projektu MS2104) a navazuje na evropskou studii provedenou v rámci projektu Horizontu 2020 UniSAFE.

Kdo se má šetření zúčastnit?

Šetření bude probíhat na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR a je určeno studujícím i zaměstnaným osobám včetně neakademického personálu, a to jak domácím, tak zahraničním. Proběhne v českém a anglickém jazyce.

Přehled zapojených vysokých škol:

Univerzita Karlova – reprezentativní vzorek napříč fakultami (osoby, kterým nepřišel link na dotazník, jej mohou vyplnit na linku níže)
Univerzita Palackého v Olomouci
Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie múzických uměni v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Univerzita Pardubice
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Technická univerzita v Liberci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Policejní akademie České republiky v Praze

Ostravská univerzita a Západočeská univerzita se sice na našem aktuálním výzkumu nepodílejí, ale v roce 2022 se účastnily výzkumu genderově podmíněného násilí v rámci evropského výzkumu UniSAFE.

Proč je důležité se zapojit?

Poslední dostupná výzkumná data o výskytu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí v ČR jsou z roku 2009 (Vohlídalová 2011, 2010; Pavlík et al 2009, 2011). Účastí v této studii – ať již zkušenost s některou z forem genderově podmíněného násilí máte, či ne – máte příležitost přispět k získání nových poznatků o tom, jak rozšířený tento jev v akademickém prostředí v současné době je. Výsledky studie poslouží jako východisko pro návrh opatření a doporučení pro vedení výzkumných institucí a vysokých škol i pro MŠMT jako orgán státní správy.

Co když se moje vysoká škola nebo ústav AV ČR do studie nezapojily?

Pokud se chcete do studie zapojit, ale nepřišel vám na šetření odkaz na vaší instituci, můžete se zúčastnit individuálně. Dotazník v českém jazyce naleznete na tomto odkazu: https://rebrand.ly/0789dotaznikCZ, v anglickém jazyce je dotazník zde: https://rebrand.ly/0789dotaznikEN Velmi si ceníme vaší ochoty nám informace poskytnout.

Co budeme v rámci šetření zkoumat?

V rámci šetření budeme zkoumat výskyt genderově podmíněného násilí v celé šíři jeho forem, včetně násilí páchaného online. Jedná se o různé formy fyzického, psychického, sexuálního a ekonomického násilí a sexuálního obtěžování. Studie má formu prevalenční studie, jde tedy o studii, která zkoumá rozšířenost určitého fenoménu napříč sociodemografickými skupinami v dané populaci online.

Co zjišťujeme:

  • výskyt: Kdo a při jakých příležitostech se nejčastěji setkává například se zesměšňujícími poznámkami a kdo naopak čelí výbuchům hněvu ze strany svých nadřízených?
  • dopady: Co pociťují osoby, které se při studiu nebo práci setkávají se sexuálními narážkami nebo nátlakem k sexuálním aktivitám?
  • řešení: Proč konkrétní skupiny osob nenahlašují své zkušenosti s násilím a jaké povědomí mají lidé o tom, jak postupovat v případě, že se něco děje?

Co se bude dít s mými odpověďmi?

Vaše odpovědi (dále též označovaná jako data) budou během sběru uložena na zabezpečeném serveru technického realizátora sběru dat (agentura Focus), který je fyzicky umístěn na území ČR. Server je standardně fyzicky i kyberneticky zabezpečen.

V žádné fázi sběru dat nebudou data obsahovat jakékoli identifikační údaje konkrétních osob. Data se uloží bez jakýchkoli metaznaků, a tudíž nebude v žádné fázi možné rozklíčovat konkrétní osobu, který dotazník vyplní. Bude tak zajištěna plná anonymita účastníků*ic výzkumu.

K datům budou mít přístup pouze interní zaměstnanci technického realizátora sběru dat (agentury Focus), kteří pracují na tomto projektu. Po skončení sběru dat budou data předána realizačnímu týmu Sociologického ústavu AV ČR. Po skončení projektu bude data agregovaná na sektor vysokých škol a Akademii věd uložena v Českém sociálněvědním datovém archivu.

Instituce zapojené do studie od Sociologického ústavu obdrží analytické zprávy s informacemi o výskytu a dopadech genderově podmíněného násilí u osob v rámci jejich instituce. Výsledky budou prezentovány tak, aby byla zajištěna plná anonymita, tedy aby nebylo možné znovu identifikovat osoby, které se zúčastnily šetření. Jakákoli data, u kterých by potenciálně mohlo dojít k opětovné identifikaci, budou ze souboru dat odstraněna nebo budou agregována.

Proč je důležité se genderově podmíněným násilím v akademickém prostředí zabývat?

Genderově podmíněné násilí má závažné dopady na psychické zdraví a v důsledku i na studijní a pracovní výsledky lidí, kteří jej zažívají. Dopadá ale také na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice přihlížejících. V důsledku tak genderově podmíněné násilí poškozuje vysoké školy a výzkumné instituce jako celek, protože narušuje důvěru v jejich fungování a schopnost zajistit bezpečné podmínky pro studium a práci.

Více informací o studii samotné i práci s daty naleznete v Často kladených dotazech.

Realizace studie je financování v rámci projektu sdílených činností STRATIN+ financovaného MŠMT (identifikační kód MS2104).