Případová studie: Porazit rakovinu?

Domů Případová studie: Porazit rakovinu?


Těžko, dokud nezačneme brát v úvahu i pohlaví nemocných

V této rubrice jsme se již několikrát zabývali tématem zdraví a medicíny, od testování léků, přes jejich proměnlivou účinnost na základě predispozic pohlaví, vnímání bolesti aj. Dnes se zaměříme na téma možná prozatím nejvážnější. Podíváme se na rozdíly v jednotlivých druzích rakoviny, jejich specifikách, na úmrtnost či přesněji smrtnost i dopad na životy v remisi vyléčených mužů a žen.

Pojmem rakovina označujeme na 200 onemocnění, pro která je typický nekontrolovatelný růst a šíření abnormálních buněk, které ovlivňují tkáně a orgány. Čtvrtina všech případů je diagnostikována v Evropě, ačkoliv zde žije jen 10% světové populace. Každý rok si jen v Evropské unii onkologickou diagnózu vyslechne na 2,6 milionu pacientů a pacientek. Zároveň se očekává, že toto číslo nadále rychle poroste kvůli stárnutí populace, nezdravému životnímu stylu a nešetrným zásahům do životního prostředí. Prognózy tvrdí, že pokud nepřistoupíme k důrazným změnám a opatřením v rámci ovlivnitelných rizikových faktorů, počet případů rakoviny se v Evropě do roku 2035 zvýší o 25 %.

Ačkoli se míra vyléčení za poslední desetiletí zlepšila, rakovina je každoročně příčinou úmrtí 1,2 milionu lidí v EU.

Zároveň znatelně roste úspěšnost léčby pacientů a pacientek, což znamená, že v současnosti v Evropě žije na 20 milionů lidí, kteří tuto zákeřnou nemoc porazili. Ani pro ně však není kompletní léčba a proces rekonvalescence uzavřen, stále se musejí vypořádávat s vedlejšími účinky léčby a jejími fyzickými i psychickými následky, které mají často také velmi rozdílný dopad na muže a ženy.

VÝSKYT RAKOVINY A SMRTNOST

Ženy a muži se neliší pouze tím, že jsou nesrovnatelně náchylnější k onemocnění rakovinu specifickou pro dané pohlaví, jako je rakovina dělohy nebo prostaty, ale s těmito rozdíly souvisí i výskyt a smrtnost u různých druhů rakoviny, které pro dané pohlaví specifické nejsou.

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA: U žen se zhoubný nádor vyskytoval na pravé straně, zatímco u mužů se více projevoval na straně levé. Rakovina na pravé straně je spojena s vyšší závažností ve srovnání s levostranným onemocněním. Příčinou rozdílů v lokalizaci mohou být rozdíly v hladině estrogenů mezi muži a ženami.

MELANOM: Muži měli o 34 % vyšší riziko úmrtí než ženy.

RAKOVINA PRSU: 99 % případů rakoviny prsu se vyskytuje u žen. Zbývá tedy 1 % mužů a transgender osob, které je nutné do výzkumu též zahrnout, protože jejich výskyt a charakteristiky onemocnění se u nich může značně lišit od cisgenderových osob.

KVALITA ŽIVOTA

Ženy a muži mohou prožívat rakovinu a léčbu odlišným způsobem, což vede k rozdílné kvalitě jejich života.

BOLEST PŘI RAKOVINĚ:    U žen byla kvalita života významně predikována intenzitou bolesti a depresí, zatímco u mužů byla deprese jediným symptomem, který kvalitu života ovlivňoval.

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA: Rozdíly mezi pohlavími se projevily u symptomů onemocnění a účinků chemoterapie. Ženy uváděly jako symptomy ovlivňující jejich kvalitu života tělesný obraz, bolesti břicha a sucho v ústech, zatímco muži uváděli inkontinenci, sexuální impotenci a sexuální vzrušení.

GENDEROVĚ PODMÍNĚNÝ ŽIVOTNÍ STYL:

RAKOVINA TLUSTÉHO STŘEVA: Strava, fyzická aktivita a obezita jsou tři faktory, které hrají roli ve výskytu kolorektálního karcinomu. Existují na ně odpovědi specifické pro pohlaví, neboť ženy mají tendenci se lépe stravovat, pijí méně alkoholu a uvádějí méně fyzické aktivity než muži. Kromě toho má obezita, a zejména nárůst hmotnosti v oblasti pasu a břicha, silnější negativní dopad u mužů než u žen.

KOUŘENÍ A RAKOVINA PLIC: Výskyt rakoviny plic u žen se zvýšil poté, co začaly ve větším množství kouřit. Potě, co byla potvrzena spojitost mezi rakovinou a kouřením, se celkový počet kuřáků snížil, což odhalilo, že nekuřačky jsou více ohroženy vznikem rakoviny plic než muži (20 % případů úmrtí u žen oproti méně než 15 % u mužů).

ÚSPĚŠNÁ LÉČBA A ŽIVOT V REMISI

Genderové normy a společenská očekávání od mužů a žen utvářejí způsob, jakým pacienti a pacientky nemoc prožívají a vnímají, a také jak je jejich život ovlivněn celou zkušeností po prodělání nemoci.

  • Ženy přiznávají větší osobní posttraumatický růst a uznávají i pozitivní důsledky rakoviny na jejich život, zatímco muži mají tendenci popírat pozitivní změnu a osobní růst z důvodu zachování maskulinních norem a očekávání.
  • Ve všech případech, ať je onkologickým pacientem muž nebo žena, zůstávají ženy i nadále primárními pečovatelkami, a jsou tak přímo ovlivněny a zasaženy prožíváním rakoviny u svých příbuzných.

DOPORUČENÍ, JAK DO PROBLEMATIKY VÝZKUMU A LÉČBY RAKOVINY ZAHRNOUT I GENDEROVOU DIMENZI:

  • Zahrnout analýzu pohlaví a genderu do studií na zvířatech a klinických hodnocení jako standardní požadavek. Pokud pohlaví a gender relevantní nejsou, je nutné uvést vysvětlení, proč tomu tak není. Pohlaví a gender musí být zahrnuty do celého výzkumného cyklu od návrhu výzkumu a metodiky, až po interpretaci a komunikaci údajů. Je třeba poznamenat, že nedostatečné zkoumání populace se může lišit v závislosti na zkoumaném nádorovém onemocnění, ať už se jedná o specifické pohlaví nebo pohlaví nebinární.
  • Zahrnout hledisko pohlaví a genderu jako součást procesu hodnocení projektových žádostí.
  • Zapojit do výzkumného týmu genderové odbornice a odborníky v příslušné oblasti výzkumu.
  • Využít nové technologie, jako je umělá inteligence a strojové učení, ke zlepšení sběru dat, interpretace a rozhodování o lékařských protokolech/léčbě. To však bude celospolečensky přínosné pouze v případě, že soubor dat bude prostý genderových předsudků.
  • Financovat výzkum, který se zaměřuje na genderovou analýzu kvality života vyléčených onkologických pacientů a pacientek v remisi a osob, které o ně pečují, přičemž je třeba vzít v úvahu, že ženy jsou hlavními pečovatelkami o nemocné na celém světě.

 

Zdroje:

GENDERACTION (2020), Conquering cancer : Mission impossible…unless a gender dimension is taken into account. Dostupné na: https://genderaction.eu/wp-content/uploads/2020/09/HE_Mission_Cancergender.pdf

Evropská komise (2020), Conquering cancer: mission possible, Průběžná zpráva Rady pro boj proti rakovině, Publikace Evropské unie, Lucemburk. Dostupné na: https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/d0235612-b68a-11ea-bb7a-01aa75ed71a1

Centers for Disease Control and Prevention (2019), Cancer and women. Dostupné na: https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/resources/features/womenandcancer/index.htm

American Cancer Society (2019). Cancer Facts & Figures 2019. Dostupné na: https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2019.html

Alexander Hantel, M.D. Specialties: Hematology & Oncology (2017) How cancer affects men and women differently. Dostupné na: https://www.eehealth.org/blog/2017/11/how-cancer-affects-men-and-women-differently/