RESISTIRÉ: celoevropský výzkum mapující dopad pandemie Covid-19 dospěl do finále

Domů RESISTIRÉ: celoevropský výzkum mapující dopad pandemie Covid-19 dospěl do finále


Pandemie Covid-19 byla celosvětovou krizí, která prohloubila existující genderové nerovnosti a významně negativně dopadla zejména na ženy. To je jedno z klíčových zjištění, jež potvrzuje rozsáhlý projekt RESISTIRÉ, který po 30 měsících výzkumné práce dospěl do svého finále. Projekt, na kterém se spolu s dalšími devíti výzkumnými partnery podílelo i NKC – gender a věda, mapoval protipandemická opatření a iniciativy občanské společnosti ve všech zemích EU, Srbsku, Turecku, Velké Británii a na Islandu.

Projekt RESITIRÉ byl ojedinělý jak svým geografickým záběrem, tak inovativním designem. Ten byl vystavěný na metodice dvojitého diamantu (the double diamond design) a probíhal ve třech výzkumných cyklech. První cyklus zahrnoval různé metody sběru dat, včetně mapování politik, kvantitativních průzkumů a kvalitativního sběru dat skrze narativní rozhovory. Druhý cyklus převedl získané poznatky do podoby operačních nástrojů prostřednictvím kokreativních workshopů, tzv. Open Studios. Třetí cyklus shrnul výsledky do konkrétních výstupů, jako jsou pilotní projekty, operační doporučení a agenda pro budoucí výzkum.

Tematické zaměření výzkumu bylo rozděleno na devět prioritních oblastí, které se překrývají  s klíčovými tématy Strategie Evropské komise pro rovnost žen a mužů 2020–2025. Jedná se o genderově podmíněné násilí, práci a trh práce, ekonomiku, genderové rozdíly v odměňování a důchodech, genderové rozdíly v péči, rozhodování, environmentální spravedlnost a lidská práva. Dané tematické členění pak určovalo zaměření sběru a analýzy dat, stejně jako tvorbu doporučení a provedení pilotních projektů.

Výzkumný tým RESISTIRÉ tak např. k tématu genderově podmíněného násilí (GPN) vydal doporučení zaměřené na zlepšení systému asistence přeživších GPN na národních úrovních i na úrovni evropských institucí a zdůraznil význam začlenění asistence přeživším GPN do systému národní krizové připravenosti. Ke GPN pak v rámci RESITIRÉ proběhly hned dva pilotní projekty – prvním byl projekt „Řešení genderově podmíněného násilí prostřednictvím sportu“ (Engaging with Gender-based violence Through Sports), který proběhl v Srbsku a Řecku. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí a zlepšit prevenci GPN mezi mládeží, trenérstvem a managementem sportovních týmů. Druhý projekt „Výdech: společně skrze sekundární trauma“ − (Exhale: Moving Through Secondary Trauma Together) pilotoval ve Velké Británii komunitní přístup k prevenci a řešení sekundární retraumatizace přeživších tohoto typu násilí.

V součtu projekt vyprodukoval přes dvacet doporučení, např. na témata týkající se důležitosti sběru intersekcionálních dat pro potřeby zvládání krize i pokrizové obnovy, inkluzivní digitální transformace nebo podpory duševního zdraví. Všechna doporučení jsou dostupná na webu projektu, stejně jako pilotní projekty.

Závěrečná konference projektu „Na cestě k inkluzivní reakci na krizi“ (Towards Inclusive Crisis Responses), která se konala ve dnech 20. a 21. června 2023 v Bruselu, podrobněji shrnula výsledky z vybraných oblastí. Přednášející a panelistky/té diskutovali zejména o GPN, digitální transformaci, inkluzivní postkrizové obnově a odolném zdravotnictví. Součástí konference bylo také představení inovativních metodologických přístupů projektu. A to včetně tzv. better stories, konceptu, který dává hlas zástupkyním/cům zvláště zranitelných skupin a příběhům osobní i společenské resilience.

Za NKC vedla tým výzkumnic/ků vedoucí oddělení Marcela Linková. Roberto Cibin zajišťoval koordinaci analýzy protipandemických politik a iniciativ občanské společnosti, Agnieszka Kolasinska se věnovala advokační práci a doporučením, Vanda Černohorská měla na starosti sběr a analýzu dat v českém kontextu a Tereza Stöckelová působila jako odborná poradkyně celého týmu. Vybrané odborné publikace projektu jsou dostupné na webu projektu.