Rozhovor s Magdalenou Dariou Vaverkovou

Domů Rozhovor s Magdalenou Dariou Vaverkovou


Doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D. působí jako docentka na Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Mendelovy univerzity v Brně. Její vědecká činnost pokrývá problematiku v oblasti ochrany a životního prostředí. Zabývá se problematikou vlivu procesů a chování vyplývajících z produkce a zpracování různých druhů odpadů na stav životního prostředí. Hlavním předmětem jejího vědeckého zájmu jsou bioindikátory, bioindikace, ekotoxikologie, odpady, využití odpadů, rekultivace a sanace degradovaných území a hodnocení vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Výsledky jejího dlouhodobého výzkumu potvrzují platnost názorů naznačujících nutnost sledování změn životního prostředí. Aktivně vede mezinárodní vědeckou a didaktickou spolupráci s univerzitami v Polsku, Španělsku, Turecku a Slovensku. Je autorkou nebo spoluautorkou 113 původních vědeckých prací v časopisech indexovaných ISI.

Co pro Vás znamená udržitelnost?

Udržitelnost pro mne znamená mezinárodní, mezigenerační solidaritu a respekt k přírodě. Podle zprávy amerického webu Greenbiz je udržitelný rozvoj doménou žen. S čímž naprosto souhlasím.

Proč jste se rozhodla věnovat oblasti, která s udržitelností a globální klimatickou změnou souvisí?

Od raného dětství jsem trávila hodně času s rodiči v přírodě. Dalo mi to příležitosti pro spojení s přírodou a pochopení, jak funguje a proč je pro člověka tak důležitá.

Mohly byste případně krátce doplnit nějaké novinky z projetku či zajímavosti o projektech, na kterých pracujete?

V současné době se věnuji projektu zaměřeného na požáry:  „Fire effect on soil“. Na základě výzkumu bude možné určit stupeň vlivu na přírodní prostředí v oblasti postižené požárem. Provedení komplexního biologického a fyzikálně-chemického monitoringu environmentálních vzorků umožní stanovení možného dopadu na půdy postižené požárem a na dané přírodní prostředí a stanovení dalšího směru opatření k rekultivaci (včetně fytoremediaci) zkoumané oblasti postižené požárem. Dalším tématem, kterým se zabývám je vliv gastroodpadů na odpadové hospodářství a životní prostředí.

Které vědkyně Vás inspirovaly k zájmu o udržitelnost?

Marie Skłodowska Curie, protože její vědecké aktivity a výzkum změnily svět vědy a inspirovaly budoucí generace vědců.

Které vědkyně podle Vás přispěly k udržitelnější budoucnosti?

Cheryl L. Holder. Jako prezidentka Florida State Medical Association a spolupředsedkyně Florida Clinicians for Climate Action pracuje na zvýšení klimatické gramotnosti a zvýšení povědomí o dopadu klimatických změn na nejzranitelnější skupiny obyvatel. Je lékařkou a profesorkou na Herbert Wertheim College of Medicine a vyniká svou prací o negativních dopadech změny klimatu na zdraví. Profesorka Holder považuje svou profesi za příležitost stát v první linii změny, shromažďovat data od pacientů s nemocemi souvisejícími s klimatem, učit environmentálně šetrné chování a působit jako mluvčí při ovlivňování politiky změny klimatu.

Mnoho žen dělá velké pokroky v boji proti změně klimatu, a možná právě proto se vlády při důležitých rozhodnutích o životním prostředí stále více obracejí na jejich odborné znalosti a vedení.