Rozhovor s dr. Blaknou Wichterlovou

Domů Rozhovory Rozhovor s dr. Blaknou Wichterlovou


Ing. Blanka Wichterlová, DrSc.

„Věda je jako jakákoli jiná práce. Vyžaduje značné úsilí, když to má za něco stát. Není to nic nad oblaka.“

Blanka Wichterlová pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., kde se zabývá analýzou a vývojem katalyzátorů pro chemické procesy, které jsou nezbytné při výrobě paliv, petrochemických produktů a dalších látek, které přeměňují škodlivé exhaláty z chemického průmyslu a dopravy na nezávadný dusík.

Publikovala na sto padesát článků v předních mezinárodně uznávaných časopisech, je autorkou tří přehledů a pěti patentů, členkou a zakladatelkou několika vědeckých asociací a působí v edičních radách čtyř mezinárodních časopisů. Vychovala dva syny a celou generaci úspěšných mladých vědců a vědkyň, kteří se věnují oblasti katalýzy.

Cesta k vědecké práci
„Moji rodiče byli typičtí bankovní úředníci a nebylo to tak, že bych v tom žila,“ říká Blanka Wichterlová, když vzpomíná, jak dospěla k rozhodnutí jít studovat právě fyzikální chemii a později se věnovat vědecké práci. „Uvažovala jsem o stavebním inženýrství nebo chemii, ta chemie měla určitou prioritu. K fyzikální chemii jsem se dostala později tak, že jsem začala pracovat na Katedře fyzikální chemie Vysoké školy chemicko-technologické, jako pomocná vědecká síla.“

Politická situace si na počátku šedesátých let vynutila odchod řady vědeckých a pedagogických pracovníků z vysokých škol, někteří z nich zamířili do Akademie věd. Blanka Wichterlová byla mezi nimi. V Ústavu fyzikální chemie ČSAV (později J. Heyrovského) pak postupně pracovala jako asistentka, samostatná vědecká pracovnice, vedoucí výzkumného týmu a zástupkyně ředitele ústavu.

Katalýzou proti škodlivinám
A co je vlastně katalýza a katalyzátory? Katalyzátory jsou látky, které mění rychlost chemického procesu, mohou jej iniciovat nebo vedou ke vzniku určitých vedlejších produktů. Jde o látky, které vstupují do chemických procesů, samy se v nich ale nemění.

Podle Blanky Wichterlové jsou pro průmysl významné především možnosti zamezení vzniku škodlivin: „Vysoce selektivní katalyzátory jsou nezbytné pro pokročilé procesy nezatěžující životní prostředí jak v oblasti zpracování ropy, syntézy a přeměn uhlovodíků, tak pro přeměnu škodlivých komponent na nezávadné složky v exhalátech spalovacích a chemických procesů.“ Proto současně při své výzkumné činnosti v oblasti základního výzkumu spolupracuje se společnostmi, které se v ČR zabývají výrobou chemických a rafinérských produktů.

Blanka Wichterlová ve své práci také rozvinula a použila komplexní přístup k řešení problému heterogenně katalytických reakcí. Se svým týmem a studujícími doktorského studia zavedla celou řadu nových spektrálních a difrakčních technik, které slouží k analýze vztahů mezi strukturou a aktivitou katalyzátorů na molekulární úrovni.

Životní úspěchy
Největší životní úspěch pro Blanku Wichterlovou – i přes obsáhlý vědecký přínos – představuje zdárná výchova synů. Cení si i toho, že během života nemusela ex-post měnit své postoje a názory na politické poměry, ve kterých žila. Oceňuje i to, že byla obdařena schopností nepřikládat důležitost omezením politických režimů pro svůj vlastní život, jakož i schopností překonávat vlastní neúspěchy.