Rozhovory

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.: Snažit se popsat, jak se člověk učí matematiku, pro mě bylo jako zjevení

Mohla byste, prosím, popsat, čemu se věnujete? Mou specializací je didaktika matematiky. Zkoumám, jak učit matematiku tak, aby jí žáci rozuměli. Zároveň se snažím porozumět i procesu, kterým žáci procházejí, když se snaží matematiku pochopit, tedy jak se matematiku učí. Před lety jsme si položili otázku, co jsou kritické oblasti matematiky, které dětem působí problémy a mohou ovlivňovat nejen jejich další matematické poznávání, ale mohou být například i překážkou dalšího studia v technických oborech. Tato...

prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h.c., prof. h. c.: Matematika je pro mě nekonečná cesta k odhalení pravdy

Mohla byste prosím přiblížit úplným laikům, čemu se věnujete? Celý život se zabývám různými oblastmi matematiky. V poslední době se věnuji základům a rozvoji neklasické matematiky, která je založena na pojmu fuzzy množiny. Fuzzy množina se liší od klasické množiny tím, že za jednotku používá shluk podobných objektů, takže hlavním způsobem zkoumání těch objektů není posuzovat je jednotlivě, ale vytipovat vlastnost, která je spojuje a zkoumat toto jako nové jednotky. Tento přístup se často používá v...

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. : Matematika je krásný pohádkový svět, který si lidé sami vytvořili

Můžete nějak jednoduše popsat, čemu se věnujete? Jednou z oblastí matematiky, které se věnuji, jsou numerační systémy, tedy způsoby, jak zapisovat čísla a jak s těmito exotickými zápisy pracovat. Charakter úlohy často dovoluje najít taková vyjádření čísel, že výpočty s nimi probíhají kratší dobu a zabírají méně místa v počítačové paměti. Fakt, že zápisy čísel ovlivňují způsob počítání, lze laikovi nejsnadněji ilustrovat na rozdílu mezi desítkovou soustavou, kterou dneska běžně používáme, a římským zápisem čísel, který převládal až...

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.: Zkušenost je nepřenositelná, tu si musí každý udělat sám, ale můžu přeci jen trochu pomoct

Jak jste se dostala ke svému oboru, tedy k didaktice matematiky? Já jsem z učitelské rodiny, maminka byla učitelka matematiky a výtvarné výchovy. Ale vliv to na mne mělo spíš opačný – znala jsem z domova, co učitelství obnáší, takže jsem na matematicko-fyzikální fakultu nastupovala s tím, že nechci učitelskou dráhu, že jedině vědeckou. Šla jsem tam pod vlivem skvělého středoškolského učitele matematiky, kterého jsme dostali v ročníku před maturitou, a tři ze třídy jsme se díky němu...

RNDr. Šárka Nečasová, DSc.: Matematika je o fantazii, přemýšlivosti a představivosti, a když se vám podaří nějaká pěkná věc, je to prostě nádhera

Mohla byste, prosím, přiblížit, čím se zabýváte? Specializuji se na matematické analýzy modelů mechaniky tekutin, dynamiky pevných látek a jejich vzájemné působení. Takové modely mají obrovský aplikační potenciál, mohou posunout poznání například v biomedicíně (numerická predikce vývoje krevní sraženiny, simulace hlasivek, generování a detekce zvuku) nebo ve vědách o životním prostředí (oceánografie, meteorologie – vliv proudění na deformace těles, modely šíření akustických vln). Spolu s kolegy G. P. Galdim a V. Máchou jsme v roce 2019 pomocí...

RNDr. Věra Kůrková, DrSc. : Těším se, že přijde inspirace, o které ještě nevím

Dá se nějak jednoduše popsat, čemu se ve své práci věnujete? Věnuji se matematické teorii umělých neuronových sítí. Neuronové sítě se v posledních letech, hlavně díky možnostem hardwaru, překotně rozvíjejí a slaví nebývalé úspěchy. Většina výzkumu je ale experimentální, a tak se zde otevírá mnoho teoretických otázek týkajících se toho, jaké modely sítí (jejich architektury a typy výpočetních jednotek) se hodí pro různé typy úloh a hlavně proč to funguje. I když byly neuronové sítě původně...

RNDr. Jana Jurečková, DrSc. : Člověku udělá radost, když vidí, že je jeho práce užitečná a někdo na ni navazuje

Můžete prosím představit, čemu se věnujete? Věnuji se matematickému zpracování naměřených a získaných dat z různých oblastí, čímž pomáháme jejich dalšímu rozvoji. V současné době je například velmi aktuální sledování situace s vodou a její kontaminace a nové matematické metody nabízejí nové postupy. Jde o takzvané robustní metody, díky nimž je možné studovat i data, u nichž přesně nevíme, jak vznikla a nejsou u nich tedy splněny všechny podmínky. Je to dost velká matematika –...

prof. RNDr. Drahoslava Janovská, CSc. : Matematika je moje opravdová láska. Líbí se mi ten pocit, když se mi něco podaří rozlousknout.

Mohla byste přiblížit, čím se zabýváte? Zajímají mne dva okruhy problémů. Za prvé jsou to dynamické systémy Filippovova typu, tedy systémy s nespojitou pravou stranou a jejich aplikace v chemii a biologii. Představte si, že jste v reaktoru, ve kterém je plyn a voda, a vy stojíte na jejich rozhraní. Uděláte krok vlevo, je tam plyn. Uděláte krok vpravo a spadnete do vody. Na samotném rozhraní, tedy na naší hranici, není správně ani systém s vodou, ani s plynem....

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.: Matematika je svět mající přesný řád a pravidla. Je elegantní a jeho formulacím nic nechybí ani nepřebývá

Mohla byste, prosím, přiblížit, čemu přesně se věnujete? Mým oborem je matematická analýza a diferenciální rovnice. Zjednodušeně řečeno, matematická analýza jsou funkce, derivace a integrály a diferenciální rovnice jsou takové rovnice, kde se jako neznámá vyskytuje funkce spolu se svými derivacemi. Co vám přijde na matematice krásné? Matematika je svět mající přesný řád a pravidla. Je elegantní a přesný, jeho formulacím nic nechybí ani nepřebývá. Jak jste se dostala právě k matematice? Na gymnáziu jsem řešila...