Rozhovory

 „Bioekonomika říká, že vyřeší velké problémy: klimatickou změnu, hlad i chudobu. Sama to ale nedá“

Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc. patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. V roce 2013 se stala členkou prvního Bioekonomického panelu EU za ČR. V rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 byla za ČR hlavní řešitelkou úspěšného výzkumného projektu Power4Bio. Od roku 2007 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Můžete prosím vysvětlit, co je to...

RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc: Každá práce, ať už duševní, nebo fyzická, které se člověk věnuje se zaujetím a přináší nějaké pozitivní výsledky, mi připadá krásná a zajímavá

Doktorka Viktorie Vlachová se zabývá základním výzkumem buněčné a molekulární podstaty vzniku akutní a chronické bolesti se zaměřením na úlohu specifické skupiny iontových kanálů. Jejich prostřednictvím všechny živé organizmy reagují na vnější podněty, které je ohrožují. Mohla byste prosím v krátkosti říct, čemu se věnujete? Zkoumám, jak na molekulární úrovni vzniká bolest. Správné vyhodnocení podnětů, které k nám přicházejí z okolí nebo z vnitřního prostředí, je nezbytné pro přežití všech živých organismů.  V nervové soustavě je...

MUDr. Markéta Janatová: Svůj volný čas věnuji hiporehabilitaci, která přináší pacientům nejen multisenzorickou stimulaci, biologickou zpětnou vazbu a trénink motoriky, ale i radost a pohodu

Doktorka Markéta Janatová se zabývá sledováním efektu neurorehabilitace u pacientů po poškození mozku. Na základě tohoto výzkumu navrhuje a vyvíjí nové technické prostředky pro zlepšení účinnosti neurorehabilitace a sledování zdravotního stavu pacientů. Mohla byste prosím v krátkosti popsat, čemu se věnujete? Věnuji se výzkumu a vývoji telemedicínských technologií pro zlepšení účinnosti neurorehabilitace. Přístroje mohou dávat pacientovi zpětnou vazbu o správnosti vykonávaného cvičení například pomocí výhry v terapeutické počítačové hře. Terapie formou hry zvyšuje motivaci a...

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.: Žijeme v době jakési inflace informací. Je náročné vybrat si ze všech dostupných ty podstatné.

Profesorka Eva Kubala Havrdová patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a dalších demyelinizačních a autoimunitních onemocnění nervové soustavy. Mohla byste prosím v krátkosti říci, čemu se věnujete? Věnuji se roztroušené skleróze, což je autoimunitní onemocnění mladých lidí. Často je zaměňováno se stařeckou sklerózou, ale toto je něco jiného. Jde o reakci imunitního systému proti vlastnímu nervovému systému....

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.: Snažit se popsat, jak se člověk učí matematiku, pro mě bylo jako zjevení

Mohla byste, prosím, popsat, čemu se věnujete? Mou specializací je didaktika matematiky. Zkoumám, jak učit matematiku tak, aby jí žáci rozuměli. Zároveň se snažím porozumět i procesu, kterým žáci procházejí, když se snaží matematiku pochopit, tedy jak se matematiku učí. Před lety jsme si položili otázku, co jsou kritické oblasti matematiky, které dětem působí problémy a mohou ovlivňovat nejen jejich další matematické poznávání, ale mohou být například i překážkou dalšího studia v technických oborech. Tato...

prof. Irina Perfiljeva, CSc., dr. h.c., prof. h. c.: Matematika je pro mě nekonečná cesta k odhalení pravdy

Mohla byste prosím přiblížit úplným laikům, čemu se věnujete? Celý život se zabývám různými oblastmi matematiky. V poslední době se věnuji základům a rozvoji neklasické matematiky, která je založena na pojmu fuzzy množiny. Fuzzy množina se liší od klasické množiny tím, že za jednotku používá shluk podobných objektů, takže hlavním způsobem zkoumání těch objektů není posuzovat je jednotlivě, ale vytipovat vlastnost, která je spojuje a zkoumat toto jako nové jednotky. Tento přístup se často používá v...

prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. : Matematika je krásný pohádkový svět, který si lidé sami vytvořili

Můžete nějak jednoduše popsat, čemu se věnujete? Jednou z oblastí matematiky, které se věnuji, jsou numerační systémy, tedy způsoby, jak zapisovat čísla a jak s těmito exotickými zápisy pracovat. Charakter úlohy často dovoluje najít taková vyjádření čísel, že výpočty s nimi probíhají kratší dobu a zabírají méně místa v počítačové paměti. Fakt, že zápisy čísel ovlivňují způsob počítání, lze laikovi nejsnadněji ilustrovat na rozdílu mezi desítkovou soustavou, kterou dneska běžně používáme, a římským zápisem čísel, který převládal až...

prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.: Zkušenost je nepřenositelná, tu si musí každý udělat sám, ale můžu přeci jen trochu pomoct

Jak jste se dostala ke svému oboru, tedy k didaktice matematiky? Já jsem z učitelské rodiny, maminka byla učitelka matematiky a výtvarné výchovy. Ale vliv to na mne mělo spíš opačný – znala jsem z domova, co učitelství obnáší, takže jsem na matematicko-fyzikální fakultu nastupovala s tím, že nechci učitelskou dráhu, že jedině vědeckou. Šla jsem tam pod vlivem skvělého středoškolského učitele matematiky, kterého jsme dostali v ročníku před maturitou, a tři ze třídy jsme se díky němu...

RNDr. Šárka Nečasová, DSc.: Matematika je o fantazii, přemýšlivosti a představivosti, a když se vám podaří nějaká pěkná věc, je to prostě nádhera

Mohla byste, prosím, přiblížit, čím se zabýváte? Specializuji se na matematické analýzy modelů mechaniky tekutin, dynamiky pevných látek a jejich vzájemné působení. Takové modely mají obrovský aplikační potenciál, mohou posunout poznání například v biomedicíně (numerická predikce vývoje krevní sraženiny, simulace hlasivek, generování a detekce zvuku) nebo ve vědách o životním prostředí (oceánografie, meteorologie – vliv proudění na deformace těles, modely šíření akustických vln). Spolu s kolegy G. P. Galdim a V. Máchou jsme v roce 2019 pomocí...