Rozhovory

„Nejkrásnějším a nejzajímavějším aspektem mé práce jsou mladí lidé. Baví mne, jak přemýšlejí, jak je jejich myšlení ještě plastické, jak jsou vnímaví a nadšení pro své téma.“

Profesorka Martina Lichovníková se věnuje problematice spojené s chovem drůbeže. Zaměřuje se na optimalizaci potřeby základních živin, použití esenciálních olejů při eliminaci nejčastějšího vnějšího parazita kura domácího a výzkum optimalizace podmínek inkubace kuřat. Při své práci reflektuje témata, jako je udržitelnost produkce, snižování zátěže životního prostředí, šetrné využívání neobnovitelných zdrojů a efektivní produkce. Podílí se na výuce, je garantkou předmětů a členkou několika vědeckých asociací. Mohla byste prosím v krátkosti popsat, čemu se věnujete? Odpověď na...

„Baví mě variabilita mé práce. Podívám se i na různá zajímavá místa a jednou jsem dokonce fárala do dolů.“

Doktorka Olga Šolcová se zabývá zpracováním rostlinných, živočišných i dalších odpadů tak, aby z nich bylo možné získat nově využitelné produkty. Rozvíjí nové aplikace komplexního využívání nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti mikrobiologie, environmentálního chemického inženýrství, rostlinné biologie, půdoznalectví apod., k tvorbě nových, společností žádaných produktů za dodržení principu udržitelnosti a recyklace surovin. Výsledkem tohoto inovativního přístupu jsou například půdní hnojivové doplňky, nové výživové doplňky při racionální stravě, bioremediace a odstraňování toxických látek z vod a půd, atd. Je aktivní...

„Otevírání české vědy zkušenostem ze zahraničí posunuje můj úhel pohledu na řadu věcí a je pro mě inspirativní. Jsem za to velmi ráda.“

Docentka Jana Soukopová se dlouhodobě zabývá ekonomickými souvislostmi udržitelného rozvoje, odpadovým a oběhovým hospodářstvím obcí a problematikou efektivnosti. Kromě výzkumu vyučuje a je garantkou předmětů zaměřených na ekonomické souvislosti udržitelného rozvoje, ekonomiky životního prostředí a metody hodnocení efektivnosti veřejných zakázek a projektů. Věnuje se také popularizaci problematiky oběhového hospodářství a ekonomiky odpadů. Mohla byste prosím v krátkosti popsat, čím se zabýváte? Ve svém výzkumu se věnuji ekonomickým souvislostem udržitelného rozvoje, výdajům obcí, odpadovému a oběhovému hospodářství...

„Věřím, že doktorandi jsou klíčovými aktéry v demografii vědy a představují budoucí generaci výzkumníků. Jsem ráda, že mohu napomáhat jejich růstu a rozvoji.“

Docentka Magdalena Daria Vaverková se zabývá problematikou vlivu lidské činnosti na životní prostředí se specializací na nakládání s odpady. Zkoumá, jaký dopad má produkce a zpracování různých druhů odpadu na životní prostředí. Zaměřuje se na analýzu biopolymerů a jejich rozkladu v různých podmínkách, věnuje se také optimalizaci procesu kompostování, biomonitoringem vlivu skládek na životní prostředí pomocí vybraných druhů rostlin či vlivu požárů. Jejím cílem je nalézt efektivní a udržitelné způsoby nakládání s odpady. Spolupracuje na vývoji certifikovaných metodik,...

 „Bioekonomika říká, že vyřeší velké problémy: klimatickou změnu, hlad i chudobu. Sama to ale nedá“

Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc. patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. V roce 2013 se stala členkou prvního Bioekonomického panelu EU za ČR. V rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 byla za ČR hlavní řešitelkou úspěšného výzkumného projektu Power4Bio. Od roku 2007 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Můžete prosím vysvětlit, co je to...

RNDr. Viktorie Vlachová, DrSc: Každá práce, ať už duševní, nebo fyzická, které se člověk věnuje se zaujetím a přináší nějaké pozitivní výsledky, mi připadá krásná a zajímavá

Doktorka Viktorie Vlachová se zabývá základním výzkumem buněčné a molekulární podstaty vzniku akutní a chronické bolesti se zaměřením na úlohu specifické skupiny iontových kanálů. Jejich prostřednictvím všechny živé organizmy reagují na vnější podněty, které je ohrožují. Mohla byste prosím v krátkosti říct, čemu se věnujete? Zkoumám, jak na molekulární úrovni vzniká bolest. Správné vyhodnocení podnětů, které k nám přicházejí z okolí nebo z vnitřního prostředí, je nezbytné pro přežití všech živých organismů.  V nervové soustavě je...

MUDr. Markéta Janatová: Svůj volný čas věnuji hiporehabilitaci, která přináší pacientům nejen multisenzorickou stimulaci, biologickou zpětnou vazbu a trénink motoriky, ale i radost a pohodu

Doktorka Markéta Janatová se zabývá sledováním efektu neurorehabilitace u pacientů po poškození mozku. Na základě tohoto výzkumu navrhuje a vyvíjí nové technické prostředky pro zlepšení účinnosti neurorehabilitace a sledování zdravotního stavu pacientů. Mohla byste prosím v krátkosti popsat, čemu se věnujete? Věnuji se výzkumu a vývoji telemedicínských technologií pro zlepšení účinnosti neurorehabilitace. Přístroje mohou dávat pacientovi zpětnou vazbu o správnosti vykonávaného cvičení například pomocí výhry v terapeutické počítačové hře. Terapie formou hry zvyšuje motivaci a...

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.: Žijeme v době jakési inflace informací. Je náročné vybrat si ze všech dostupných ty podstatné.

Profesorka Eva Kubala Havrdová patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a dalších demyelinizačních a autoimunitních onemocnění nervové soustavy. Mohla byste prosím v krátkosti říci, čemu se věnujete? Věnuji se roztroušené skleróze, což je autoimunitní onemocnění mladých lidí. Často je zaměňováno se stařeckou sklerózou, ale toto je něco jiného. Jde o reakci imunitního systému proti vlastnímu nervovému systému....

prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.: Snažit se popsat, jak se člověk učí matematiku, pro mě bylo jako zjevení

Mohla byste, prosím, popsat, čemu se věnujete? Mou specializací je didaktika matematiky. Zkoumám, jak učit matematiku tak, aby jí žáci rozuměli. Zároveň se snažím porozumět i procesu, kterým žáci procházejí, když se snaží matematiku pochopit, tedy jak se matematiku učí. Před lety jsme si položili otázku, co jsou kritické oblasti matematiky, které dětem působí problémy a mohou ovlivňovat nejen jejich další matematické poznávání, ale mohou být například i překážkou dalšího studia v technických oborech. Tato...