Rozhovor s prof. Evou Sýkovou

Domů Rozhovory Rozhovor s prof. Evou Sýkovou


prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.

„Člověk musí mít při vědecké práci velkou fantazii, mít svůj vlastní pohled, vnést do vědecké práce svoji osobnost.“

Eva Syková je mezinárodně uznávanou vědeckou pracovnicí, která se zabývá výzkumem v oblasti neurověd a regenerativní medicíny. Je ředitelkou Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., vedoucí Ústavu neurověd 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy a předsedkyní občanského sdružení Buněčná terapie.

Její práce přinesly zásadní poznatky v oblasti přenosu informací v mozku, v oblasti iontové homeostázy a v oblasti kmenových buněk. Nejvíce si cení toho, že se jí podařilo propojit základní výzkum s praxí, umožnit přímé využívání prvních metod buněčné terapie při léčbě pacientů a nastartovat léčbu onemocnění, která dosud neumíme léčit a která vedou k těžkému poškození a smrti.

Věda potřebuje nasazení, čas a svobodu
Cesta Evy Sykové k pozici dnes nejcitovanější české vědkyně začala po absolvování gymnázia v Závodní škole pro laborantky ČSAV, kde se setkala s MUDr. Janem Burešem a MUDr. Olgou Burešovou, předními českými neurovědci. „To byla náhoda nebo životní štěstí. Mně se tam hrozně líbilo. Brzy mi začali svěřovat samostatné úkoly. V té době jsem se rozhodla, že chci studovat medicínu, neurovědy a dělat vědu,“ vzpomíná Eva Syková.

„Já jsem vždycky pracovala hodně. Patnáct, dvacet let jsem se soustředila především na vědeckou práci. Ten, kdo víc pracuje, kdo je houževnatější a kdo dosáhne více výsledků, ten si získá více mezinárodního uznání, a to je tajemství úspěchu. Vědecká kariéra je jasná v tom, že tam nejdřív musí být trpělivá, usilovná a tvořivá práce,“ poukazuje na náročnost úspěšné vědecké kariéry.

Během dosavadní vědecké dráhy publikovala Eva Syková více než sedm set publikací, článků v impaktovaných časopisech a kapitol v knihách. Je také autorkou zahraniční monografie a editorkou několika knih. Organizovala řadu mezinárodních konferencí a vědeckých sympozií. Vychovala více než dvě desítky úspěšných vědců a vědkyní. Byla také řešitelkou celé řady tuzemských i mezinárodních grantů.

Výzkum centrální nervové soustavy
Eva Syková popsala vznik, mechanismus a význam změn v centrální nervové soustavě při celé řadě onemocnění, od roztroušené sklerózy, nádorů mozku k Alzheimerově nebo Parkinsonově chorobě. Zabývá se také využitím metody nukleární magnetické rezonance a preventivními diagnostickými zobrazovacími metodami. V posledních deseti letech si získala mezinárodní i domácí uznání také svými pracemi v oblasti regenerativní medicíny, zejména výzkumem kmenových buněk a jejich funkce. Pro značení kmenových buněk zavedla se spolupracovníky značení pomocí nanočástic železa a detekci jejich migrace in vivo pomocí magnetické rezonance. Publikovala studie o využití polymerních materiálů a nanovláken jako nosičů buněk a přemostění defektů v centrální nervové soustavě.

„Rozsáhlá vědecká činnost Evy Sykové i její úsilí v základním a aplikovaném výzkumu významným způsobem přispívá k naplnění principů koncepce trvale udržitelného rozvoje.“