Rozhovor s prof. Jaroslavou Vráblíkovou

Domů Rozhovory Rozhovor s prof. Jaroslavou Vráblíkovou


prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

„Ekologie je úcta k životu: ne jen člověk, ale také to všechno kolem.“

„Ekologie se musí dělat srdcem, to se nedá naordinovat“
Jaroslava Vráblíková má za sebou bezmála padesát let působení v oblasti aplikovaného výzkumu. Zabývá se problematikou antropogenní zátěže agroekosystémů, problematikou tvorby a ochrany krajiny a především možnostmi revitalizace zatíženého území v Severních Čechách s cílem prosazovat zde trvale udržitelné systémy hospodaření. Její aktivity sahají od výzkumu a výuky k praktické podpoře ekologického zacházení s krajinou. Spolupracuje s Agrární komorou pro Ústecký kraj i důlními organizacemi, je členkou Společnosti pro trvale udržitelný život, organizátorkou seminářů a konferencí pro širokou veřejnost, zejména osoby pracující v zemědělství. Významná je dále její aktivita v pedagogické oblasti.

Jaroslava Vráblíková se významně podílela na založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, založila zde Fakultu životního prostředí, kde dodnes působí. Celkem vedla kolem stovky bakalářských a diplomových prací, řada jejích studentů a studentek působí v současnosti ve veřejné správě, ve výzkumu i na univerzitách. Je autorkou zhruba tří set publikovaných prací, ať již příspěvků ve sbornících a recenzovaných časopisech nebo monografií. Jak sama říká, nikdy nedělala vědu v laboratoři, byla to věda pro lidi a jejím hlavním cílem vždy bylo, „aby to mělo nějakou koncovku.“

Revitalizace a resocializace krajiny
Celý život se věnuje oblasti Severních Čech, která byla zdevastována těžbou a jinak nešetrným přístupem ke krajině. „Revitalizace, to není jenom ta půda. Jde také o krajinu, o celek a případně o nějaká ta pracovní místa. Nejde nám jenom o revitalizaci, ale o resocializaci, návrat člověka do krajiny. To by měla být ta koncovka, aby ta katastrofální krajina 70. let byla krajinou krásnou, krajinou, kam budou jezdit lidé se zotavovat,“ vysvětluje Jaroslava Vráblíková svoji výzkumnou motivaci.

V současnosti se Jaroslava Vráblíková zabývá výzkumem regionálních disparit v Podkrušnohoří. Jde o proces, který směřuje k odstranění nerovnovážných vztahů mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. „Řeším možnosti revitalizace území s cílem zmírnění negativních regionálních disparit při respektování principů trvale udržitelného rozvoje,“ říká Jaroslava Vráblíková.

V oblasti Teplicka, Mostecka, Chomutovska a Ústí se od 90. let leccos podstatně zlepšilo. Téma ekologického zatížení způsobeného lidskou činností se tak trochu v rámci veřejného diskurzu dostalo do ústraní. Alespoň tak dnešní situaci reflektuje Jaroslava Vráblíková, která se svým týmem pracuje na tom, aby se i nadále o ekologicky udržitelném hospodaření s krajinou a její revitalizaci mluvilo a aby toto téma nezapadlo.