Rozhovor s prof. Milenou Rychnovskou

Domů Rozhovory Rozhovor s prof. Milenou Rychnovskou


prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.

„Ekologie je nauka o ekonomii přírody.“

Poručíme větru dešti: Ledovce z Antarktidy a ekologická pavěda?
Nad názory některých politiků na hospodaření s krajinou jak z dob komunismu, tak ze současnosti Milena Rychnovská jen kroutí hlavou. Místo odpovědného přístupu k vodním zdrojům navrhovali komunisté v 70. letech v případě sucha po vzoru Kuvajtu přivézt kru z ledovce. Také současný prezident republiky je proslulý svými početnými výroky proti ekologii. Zatímco ekonomii za vědeckou disciplínu považuje, ekologie podle něj není věda, ale jen soubor poznatků. „Ale vždyť ekologie je vlastně nauka o ekonomii přírody, to je o  hospodaření se zdroji v krajině,“ glosuje prezidentův krátkozraký postoj Milena Rychnovská, emeritní profesorka Univerzity Palackého v Olomouci.

Ekologie krajiny: výzkum, publikace a výuka
Vystudovala přírodopis a chemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, získala tu doktorát z ekofyziologie rostlin a několik let zde působila jako asistentka. Když musela z politických důvodů odejít, našla útočiště v Botanickém ústavu ČSAV, ale i toto pracoviště byla nucena opustit. Dnes působí na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Milena Rychnovská se zabývá ekologií krajiny, zejména lučních porostů a jejich úlohou v krajině. Je významnou českou představitelkou ekosystémového přístupu. „Rostlinou ekologii vždy viděla v širších souvislostech, zejména v souvislosti s hospodařením s vodou, zemědělstvím a lidskými postoji vůči krajině,“ říká doc. Jan Kirschner, ředitel Botanického ústavu AV ČR, v.v.i. V 60. a 70. letech svůj tým zapojila do rozsáhlého Mezinárodního biologického programu (IBP) a programu UNESCO Člověk a biosféra (MAB). Výsledky ekosystémových studií byly publikovány v několika knižních publikacích, které editovala, a také v mezinárodních monografiích shrnujících celosvětové výsledky ekosystémového výzkumu.

Pedagogická práce
Význam Mileny Rychnovské v oblasti ekologie a udržitelného rozvoje spočívá také v její pedagogické činnosti. V době, kdy jí z politických důvodů bylo zakázáno učit, iniciovala a vedla tzv. Letní školu ekologů pro středoškolské studenty a studentky. V 90. letech se na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci podílela podstatnou měrou na vytvoření studijních plánů pro bakalářské, magisterské a doktorské studium. Sama připravila a po řadu let vedla přednášky z ekologie rostlin i nauky o ekosystémech a přednášela také metodologické semináře. Se svým týmem také sestavila česky psané učebnice a metodické příručky. Její vlastní vědecká práce zahrnuje více původních vědeckých textů v mezinárodních časopisech a sbornících, bohatou recenzní a posudkovou činnost. Milena Rychnovská v současnosti stále vyučuje a publikuje statě v populárně naučných periodikách.