Školení NKC – gender a věda

V NKC – gender a věda realizujeme školení pro výzkumné a vysokoškolské ústavy se zaměřením na podporu genderové rovnosti v instituci. Veškerá školení vytváříme na míru, po společné konzultaci a se zohledněním vašich konkrétních potřeb. Níže uvádíme seznam školicích témat, která pro větší přehlednost uvádíme rozdělené do obecnějších kategorií.

Veškerá školení realizujeme jak v prezenční, tak v online podobě, v českém i v anglickém jazyce. Délka školení bývá standardně 1,5 – 2 hodiny, můžeme se ale domluvit na formátu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a cílové skupině. Z kapacitních důvodů má instituce nárok na jedno školení ročně zdarma. 

Genderová rovnost

Genderová rovnost ve vědě a výzkumu

Školení na téma Genderová rovnost ve vědě a výzkumu představuje úvod do problematiky genderové nerovnosti v oblasti vědy. Seznamuje se studiemi (českými i mezinárodními) a daty, jež jsou ukazateli segregace z hlediska vědních disciplín (horizontální) a napříč vědeckou kariérou (vertikální). Seznámí také s  důvody pro podreprezentaci žen v rozhodovacích pozicích i  pro jejich odchod z oblasti vědy. Představuje také systémové překážky zejména v oblasti slaďování vědeckých kariér s mateřstvím, rodičovstvím a pečujícími povinnostmi obecně.

Základní koncepty a pojmy v oblasti genderové rovnosti

V rámci školení Základní koncepty a pojmy v oblasti genderové rovnosti se seznámíme s pojmy, jako jsou gender, pohlaví nebo intersekcionalita. Objasníme si, jakým způsobem se gender promítá do  mezilidských vztahů a jakou hraje roli ve společnosti a ve vědě. Zaměříme se také na reflexi tzv. gender bias (podvědomého zkreslení na základě genderu) jakožto mechanismu, který spoluutváří genderovou nerovnost. Celá tato problematika je rámována z institucionální perspektivy.

Horizont Evropa a plány genderové rovnosti

Rámcový program Horizont Evropa

Školení na téma Rámcový program Horizont Evropa je úvodem k otázce genderové rovnosti v tomto programu podpory výzkumu a inovací Evropské komise. Školení představuje  politický a právní kontext programu, jeho zakotvení v evropských dokumentech,  strukturu, a především zaměření na oblast genderové rovnosti, zejména pak na plány genderové rovnosti.

Plány genderové rovnosti

Školení na téma Plány genderové rovnosti se zaměřuje na představení plánů jakožto nástroje pro systematické řešení genderové (ne)rovnosti v instituci. Tzv. GEPy se neuplatňují pouze v akademické sféře, ale i v jiných veřejných či soukromých institucích. Školení přibližuje nejen význam těchto plánů, ale také praktické informace týkající se jeho tvorby a obsahu. To se týká jak povinných aspektů GEPů, tak doporučenýhc tematických oblastí, kterými jsou íslaďování osobního a pracovního života a organizační kultury, genderovou vyváženost ve vedení a rozhodování, genderovou rovnost při náboru a kariérním postupu, začleňování genderové dimenze do obsahu výzkumu a výuky a opatření proti genderově podmíněnému násilí.

Jak na genderový audit v instituci

Školení Jak na genderový audit představuje význam auditu v souvislosti s cílem dosahovat kulturní a institucionální změny v organizaci. Představuje praktické tipy týkající se samotného procesu, od přípravy, koncepčního a metodického rámce, přes představení různých oblastí analýzy, až po navazující kroky, jak dále se získanými daty pracovat.

Monitoring a evaluace plánu genderové rovnosti

Školení Monitoring a evaluace plánu genderové rovnosti představuje tyto procesy jakožto nedílnou součást implementace plánu genderové rovnosti. Školení představuje základní koncepty a indikátory v návaznosti na doporučené tematické oblasti plánu genderové rovnosti. Nabízí také představení konkrétního nástroje pro vyhodnocování funkčnosti, efektivnosti a úspěšnosti plnění plánu genderové rovnosti ve vaší instituci. 

Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Školení na téma Genderová dimenze v obsahu výzkumu vysvětluje, co genderová dimenze znamená a jaký je její význam ve vědě. Školení ukazuje, kdy je genderová dimenze relevantní, co její zahrnutí do výzkumu přináší nebo jaké mohou být naopak negativní dopady v případě její absence. Součástí školení je také představení tzv. intersekcionálního přístupu, který je klíčový pro vytváření excelentní vědy. Školení nabízí také praktické informace týkající se začleňování genderové dimenze do všech fází výzkumného procesu, včetně praktických příkladů z různých vědních oblastí.

Tematické oblasti pro školení v rámci plánu genderové rovnosti

Nevědomé předsudky ve vědě a výzkumu

Školení na téma Nevědomé předsudky ve vědě a výzkumu odkrývá společenské a genderové předsudky, které přetrvávají na institucionální i interpersonální úrovni a které se promítají i do vědy. Školení přibližuje, jak se nevědomé předsudky projevují a jaký mají dopad na udržování genderových nerovností ve společnosti obecně a ve vědeckém prostředí specificky.  Na základě výzkumu v oblasti předsudků a na příkladech konkrétních studií ukáže, jak se předsudky projevují a jakým způsobem pronikají do organizační kultury pracoviště.

Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu

Školení na téma Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu představuje institucionální opatření, která vedou k zajištění rovných šancí na rozvoj a postup ve vědecké kariéře. Školení se zaměřuje na nabourávání genderových předsudků, které jsou často důvodem rozdílného přístupu k mužům a ženám při výběrových řízeních. S ženami a muži jsou spojovány různé genderové role a každé z nich je přisuzována jiná hodnota: výzkumy ukazují, že stejná práce je hodnocena jako lepší, pokud se má za to, že ji vytvořil muž. Školení nabízí kritické přezkoumání stávajících výběrových procesů a postupů na všech stupních a představuje způsoby odstranění případných předsudků s cílem zajistit rovnost žen a mužů v akademické a výzkumné kariéře.

Slaďování pracovního a soukromého života

Školení na téma Slaďování pracovního a soukromého života představuje koncept tzv. work-life balance a jakým způsobem je zakotven v evropských a českých politikách. Dále se zaměřuje především na genderový rozměr rodičovství a péče a na pracovní podmínky žen a mužů ve vědě. Součástí školení jsou také příklady dobré praxe z ČR a ze zahraničí.

Mocenská dynamika a gender v akademickém prostředí

Školení Mocenská dynamika a gender v akademickém prostředí představuje přetrvávající mechanismy nerovnosti v akademickém prostředí v kontextu hierarchií a mocenských asymetrií. Odkrývá často nezřejmé nerovné vztahy mezi studujícími, vyučujícími, nadřízenými a podřízenými, které mohou vést k vytváření a udržování mechanismů nebezpečného studijního a pracovního prostředí. 

Bezpečné a respektující pracovní a studijní prostředí

Školení Bezpečné a respektující pracovní a studijní prostředí je úvodem do problematiky genderově podmíněného násilí a dalších forem nepřijatelného chování v akademickém prostředí. Školení pracuje s citlivým a trauma respektujícím přístupem k samotnému tématu a také k obětem/přeživším tohoto jednání. Představuje kontext výskytu genderově podmíněného násilí a jeho podoby. Školení představuje statistiky a prevalenční data v evropském kontextu a dále nabízí praktické tipy, jak k této problematice přistupovat na individuální a institucionální úrovni.

Řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí

Školení Řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí se zaměřuje na praktické kroky ve věci vytváření a zavádění institucionálních politik pro řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí. Nabízí doporučení a účinné postupy v intencích tzv. modelu 7P (prevence, pomoc, prevalence, politiky, poskytování služeb, partnerství a postih), který slouží jako efektivní nástroj řešení této problematiky.

Jak mluvit o bezpečí a respektu v akademickém prostředí

Školení Jak mluvit o bezpečí a respektu v akademickém prostředí je kombinací implementace senzitivní komunikace a uplatněním  tohoto přístupu k problematice genderově podmíněného násilí. Stejně jako je důležité vytvářet efektivní nástroje prevence a řešení genderově podmíněného násilí, je také o této problematice potřeba hovořit otevřeně a citlivě. Školení nabízí praktické tipy, jak o podobných tématech komunikovat a vytvářet tak bezpečné prostředí.

Genderově senzitivní komunikace v instituci

Školení Genderově senzitivní komunikace v instituci se zaměřuje na postupy, jak komunikovat, aby naše komunikace byla více respektující a vnímavá ke všem lidem. Představíme vám nejen jazykovou úroveň genderově senzitivní komunikace (tedy mluvený a psaný jazyk), ale také symbolickou, vizuální a situační úroveň komunikace. Užívání inkluzivního jazyka je jedním z důležitých nástrojů institucionální změny v oblasti organizační kultury, který reflektuje též nejnovější nároky ze strany evropských institucí. Školení představuje, co je to inkluzivní a genderově senzitivní jazyk a proč je nutné tento přístup implementovat na institucionální úrovni.